Srp/Bos/Hrv     English     Deutsch

ZAKON O JAVNIM PUTEVIMA

 

(Prečišćeni tekst)

 

I- OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom utvrđuje se pravni položaj javnih puteva i uređuje izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i zaštita, upravljanje, finansiranje, koncesije na javnim putevima, kao i nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti puteva i kaznene odredbe.

Član 2.

Put je svaki javni put i nekategorisani put na kojima se vrši saobraćaj.

Javni put je površina od opšteg značaja za saobraćaj koju svako može slobodno da koristi pod uslovima određenim zakonom i koju je nadležni organ proglasio za javni put, kao ulice u naselju.

Kolovozi i horizontalna signalizacija ulica u naseljima i gradovima kroz koje prolaze magistralni, regionalni i lokalni putevi, smatraju se dijelovima tih puteva.

Nekategorisani put je površina koja se koristi za saobraćaj po ma kom osnovu i koja je dostupna većem broju raznih korisnika (seoski, poljski, šumski i industrijski putevi; putevi na nasipima za odbranu od poplava; prilazi na put; biciklističke staze; prostori oko: benzinskih stanica, autoservisa, putnih baza, auto-baza Službe “Pomoć–informacije“, kao i uređene saobraćajne površine namijenjene za kretanje pješaka, te zaustavljanje i parkiranje vozila radi odmora i rekreacije).

Član 3.

Javni putevi su dobra u opštoj upotrebi i u svojini Republike Srpske.

Upravljanje, održavanje, građenje i zaštita puteva je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Srpsku.

Na javnim putevima se mogu sticati prava korišćenja i prava službenosti za postavljanje objekata i uređaja od javnog interesa, pod uslovom da ostvarena prava ne ugrožavaju nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja i ne nanose štetu putu, putnim objektima i putnom pojasu.

Član 4.

Javni put sačinjavaju:

1. donji i gornji stroj (trup) puta,

2. putni građevinski objekti (mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi, pothodnici i nathodnici),

3. objekti za prikupljanje i odvođenje vode sa kolovoza,

4. saobraćajna signalizacija (horizontalna, vertikalna i svjetlosni uređaji),

5. oprema puta (stalni uređaji za zaštitu puta, od djelovanja vjetra, nanosa zemljišta, putokazni stubovi, kilometarski stubovi, odbojne ograde, putni telekomunikacioni uređaji i oprema, javna rasvjeta u funkciji saobraćaja, detektori i brojači saobraćaja, uređaji i oprema u tunelima, ograde, uređaji i oprema za zaštitu od buke i drugih štetnih uticaja saobraćaja, saobraćajne TV kamere i parking uređaji),

6. autobuska stajališta, odmorišta i parkirališta,

7. raskršća i priključci na glavni put izgrađeni na putnom zemljištu,

8. zemljišni pojas sa obje strane puta širine najmanje jedan metar mjereno od linije koja spaja krajnje tačke poprečnog profila puta (putni pojas),

9. vazdušni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara mjereno od najviše kote kolovoza,

10. stacionari putne službe, benzinske pumpe, servisi i drugi objekti za potrebe odvijanja saobraćaja i održavanja puteva i sl.

Član 5.

Javni put mora imati najmanje dvije saobraćajne trake i dvije ivične linije, a ulica mora imati trotoar sa izdignutim ivičnjakom, pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupe zgrada.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, lokalni put može da ima samo jednu saobraćajnu traku, s tim da zavisno od preglednosti puta, na rastojanju od najviše 500 metara ima odgovarajuće proširenje za mimoilaženje vozila (mimoilaznice), a ulica može da ima samo jednu saobraćajnu traku bez proširenja, za jednosmjerno odvijanje saobraćaja.

Član 6.

Javni put mora biti osposobljen da podnese osovinsko opterećenje od najmanje 10 tona po osovini.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, lokalni put i ulica u naselju moraju biti osposobljeni da podnesu osovinsko opterećenje od najmanje šest tona.

Prilikom projektovanja i izgradnje novih autoputeva, brzih puteva, magistralnih i regionalnih puteva mora se obezbijediti da ti putevi podnesu osovinsko opterećenje od najmanje 11,5 tona po osovini.

Član 7.

Pojedini pojmovi korišćeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1. “auto put” je javni put posebno izgrađen i namijenjen isključivo za saobraćaj motornih vozila, koji je označen propisanim saobraćajnim znakom i ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova, bez ukrštanja sa drugim putem ili željezničkom i tramvajskom prugom u nivou i u čiji se saobraćaj može uključiti, odnosno isključiti samo određenim i posebno izgrađenim priključnim javnim putevima na odgovarajuću kolovoznu traku auto puta;

2. “brzi put” je javni put rezervisan za saobraćaj motornih vozila koji svojim saobraćajno-tehničkim karakteristikama i građevinskim elementima omogućava brzo odvijanje saobraćaja u smislu dostizanja većih brzina kretanja i ostvarene veće propusne moći puta i koji se nadovezuje na auto puteve u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini kao i na odgovarajuću mrežu puteva susjednih zemalja;

3. “kolovoz” je dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila;

4. “koncesionar” je pravno lice osnovano u skladu sa zakonima Republike Srpske u vlasništvu domaćeg i/ili stranog pravnog lica, kome se dodjeljuje koncesija i koje izvršava ugovor o koncesiji u skladu sa Zakonom o koncesijama;

5. “lokalni put” je javni put koji povezuje teritorije dvije ili više ošptina ili naseljena mjesta na području opštine ili koji je od značaja za saobraćaj na teritoriji opštine;

6. “magistralni put” je javni put koji povezuje cjelokupnu ili veći dio teritorije Republike Srpske i koji se uvezuje na mrežu evropskih puteva ili odgovarajućih puteva u Federaciji BiH i susjednim državama;

7. “naselje” je prostor na kome se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta, dajući joj izgled ulice i čije su granice označene saobraćajnim znacima za obilježavanje naseljenih mjesta, a kojeg određuje nadležni organ;

8. “pješačka staza” je uređena saobraćajna površina namijenjena za kretanje pješaka koja nije u istom nivou sa kolovozom ili je od kolovoza odvojena na drugi način;

9. “priključak” je dio javnog puta kojim se javni put, nekategorisani put ili prilaz do objekta nadovezuju na taj put;

10. “put rezervisan” za saobraćaj motornih vozila je javni put po kojem mogu saobraćati samo motorna vozila i koji je kao takav označen propisanim saobraćajnim znakom;

11. “putni objekti” su mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, propusti, tuneli, galerije, potporne konstrukcije, podzemni i nadzemni prolazi, objekti za naplatu putarine i slično;

12. “raskrsnica” je saobraćajna površina na kojoj se ukrštaju dva ili više puteva kao i šira saobraćajna površina nastala ukrštanjem, odnosno spajanjem puteva;

13. “regionalni put” je javni put koji obezbjeđuje funkcionalnost i racionalnost mreže javnih puteva na teritoriji Republike Srpske ili koji povezuje važnija privredna područja Republike Srpske ili obezbjeđuje najracionalniju vezu između više opština i povezuje se sa odgovarajućim putevima u Federaciji BiH i susjednim državama;

14. “redovno održavanje” mreže javnih puteva i objekata podrazumijeva poslove planiranih aktivnosti kojima se obezbjeđuje nesmetan i bezbjedan saobraćaj bez obzira na vremenske uslove, i čuva upotrebna vrijednost puta;

15. “ukrštanje” je mjesto gdje se u istom ili različitom nivou put ukršta sa drugim putem ili drugim objektom infrastrukture, kao što je željeznica, vodotok, žičara i slično;

16. “trougao preglednosti“ je prostor u kojem ne smije biti bilo kakvih vidljivih prepreka za oko vozača, a čini ga trougao čije se stranice formiraju od tačke presjeka osovina međusobnog ukrštanja puteva, priključaka puta na drugi put, odnosno ukrštanja puta sa željezničkom prugom, a dužine stranica su propisane Zakonom;

17. “ulica” je dio puta u naseljenom mjestu, sa trotoarom i ivičnjakom, pored koje se najmanje s jedne strane nalaze redovi kuća ili grupa zgrada;

18. “vanredno održavanje i rehabilitacija” javnih puteva i objekata podrazumijeva ograničene radove u poprečnom profilu i kolovoznoj konstrukciji koji se izvode isključivo na bazi projektne i od strane nadležnog organa odobrene tehničke dokumentacije;

19. “zaštitni pojas” javnog puta je zemljište pored javnog puta čije je korišćenje ograničeno radi sprečavanja štetnih uticaja za nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja.

Član 8.

Prema značaju za saobraćaj, javni putevi se razvrstavaju na auto puteve, brze puteve, magistralne puteve, regionalne puteve, lokalne puteve i ulice u naselju.

Član 9.

Mjerila i kriterijume za razvrstavanje javnih puteva, izuzev lokalnih puteva i ulica u naselju utvrđuje Vlada Republike Srpske.

Mjerila i kriterijume za određivanje lokalnih puteva i ulica u naselju utvrđuje nadležni organ opštine, odnosno grada, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske (u daljem tekstu: nadležnog Ministarstva).

Odluku o razvrstavanju javnih puteva prema kriterijumima iz stava 1. ovog člana donosi Vlada Republike Srpske na prijedlog Ministarstva.

Odluku o razvrstavanju lokalnih puteva i ulica u naselju donosi nadležni organ opštine, odnosno grada i objavljuje se u “Službenom glasniku” opštine, odnosno grada.

Član 10.

Na saobraćajnim površinama koje nisu razvrstane kao javni putevi (nekategorisani putevi) saobraćaj je dozvoljen samo na način i pod uslovima koje u skladu sa propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima odrede vlasnici ili od njih ovlašćena lica koja upravljaju navedenim saobraćajnim površinama.

Izgradnju, održavanje i korišćenje šumskih puteva bliže uređuje nadležni organ za gazdovanje i upravljanje šumama.

Član 11.

Strategiju razvoja mreže javnih puteva na period od deset godina utvrđuje Narodna skupština na prijedlog Vlade.

Sprovođenje strategije razvoja mreže javnih puteva i osiguranje tehničko-tehnološkog jedinstva mreže javnih puteva u Republici Srpskoj obavlja nadležno Ministarstvo.

Sprovođenje strategije razvoja i osiguranje tehničko-tehnološkog jedinstva mreže lokalnih puteva i ulica u naselju obavlja nadležni organ opštine, odnosno grada.

II-UPRAVLJANJE JAVNIM PUTEVIMA

Član 12.

Ovim zakonom osnivaju se Javno preduzeće “Putevi Republike Srpske” i Javno preduzeće “Auto putevi Republike Srpske” (u daljem tekstu: javna preduzeća).

Član 13.

Upravljanje, građenje, održavanje i zaštitu mreže magistralnih i regionalnih puteva vrši Javno preduzeće “Putevi Republike Srpske”.

Upravljanje, građenje, održavanje i zaštitu auto puteva i brzih puteva vrši Javno preduzeće “Auto putevi Republike Srpske”.

Član 14.

Odluku o osnivanju Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ donijeće Vlada u roku od petnaest dana računajući od dana 20. januara 2004. godine.

Odlukom iz stava 1. ovog člana posebno se uređuje:

– naziv, skraćeni naziv i sjedište preduzeća,

– osnivački ulog preduzeća,

– ovlašćeno lice za zastupanje,

– djelatnost preduzeća,

– postupak, način i rokovi donošenja statuta i izbor organa upravljanja i rukovođenja,

– druga pitanja za koja osnivač ocijeni da su od značaja za rad preduzeća.

Član 15.

Javno preduzeće “Putevi Republike Srpske” je pravni sljedbenik Republičke direkcije za puteve.

Do dana upisa u sudski registar javnih preduzeća Republička direkcija za puteve preuzima prava i obaveze koja imaju javna preduzeća.

Član 16.

Predmet poslovanja Javnog preduzeća “Putevi Republike Srpske” je obavljanje djelatnosti:

1. operativni poslovi ostvarenja tehničko – tehnološkog jedinstva mreže magistralnih i regionalnih puteva prema usvojenoj Strategiji, kroz prostorna, saobraćajna, tehnička i ekonomska istraživanja i analize;

2. priprema i predlaže godišnje i srednjoročne planove za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima;

3. organizacija planiranja i projektovanja u izgradnji magistralnih i regionalnih puteva;

4. organizuje finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih i regionalnih puteva i objekata;

5. vođenja jedinstvene baze podataka o putevima i katastra objekata;

6. obavještavanje javnosti o stanju prohodnosti magistralnih i regionalnih puteva, vanrednim događajima, kao i meteorološkim uslovima značajnim za bezbjedno odvijanje saobraćaja;

7. organizuje i sprovodi projekte zaštite okoline od uticaja saobraćaja na putevima;

8. mjere i aktivnosti na unapređenju bezbjednosti saobraćaja na putevima;

9. praćenje saobraćajnog opterećenja i saobraćajnih tokova na javnim putevima;

10. ostali poslovi upravljanja putevima koje odredi Vlada Republike Srpske posebnim odlukama.

Član 17.

Predmet poslovanja Javnog preduzeća “Auto putevi Republike Srpske” je obavljanje djelatnosti:

1. obezbjeđenje projektne i druge dokumentacije za izgradnju auto puteva i brzih puteva;

2. organizacija planiranja i projektovanja u izgradnji auto puteva, brzih puteva i putnih objekata za naplatu putarine;

3. održavanje auto puteva i brzih puteva;

4. organizacija finansiranja i finansiranje izgradnje i rekonstrukcije auto puteva i brzih puteva;

5. ostali poslovi upravljanja auto putevima, brzim putevima i objektima za naplatu putarine;

6. mjere i aktivnosti na unapređenju bezbjednosti saobraćaja na putevima;

7. organizuje i sprovodi projekte zaštite okoline od uticaja saobraćaja na putevima.

Član 18.

Srednjoročni program i godišnji plan održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih puteva usvaja Vlada na prijedlog nadležnog Ministarstva.

Srednjoročni program i godišnji plan održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva i ulica u naselju usvaja opština, odnosno grad na prijedlog nadležnog organa opštine, odnosno grada.

Član 19.

Vlada Republike Srpske kontroliše ispunjavanje javnog interesa i zadataka zbog kojih su osnovana javna preduzeća, racionalnost njihovog poslovanja, namjenskog trošenja sredstava i ukupnog poslovnog uspjeha.

Vlada Republike Srpske kontrolu iz stava 1. ovog člana ostvaruje razmatranjem godišnjeg izvještaja o poslovanju koji javna preduzeća podnose Vladi u roku od devedeset dana tekuće godine za prethodnu godinu.

Javna preduzeća su dužna na zahtjev Vlade dostaviti izvještaj o svom radu iz stava 2. ovog člana i u kraćem vremenskom intervalu.

Javna preduzeća su dužna najmanje jednom godišnje izvršiti reviziju finansijskog poslovanja.

Član 20.

Upravljanje, građenje, održavanje i zaštitu mreže lokalnih, nekategorisanih puteva i ulica u naselju vrši nadležni organ opštine, odnosno grada.

Nadležni organ opštine, odnosno grada obavezan je donijeti odluku o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih puteva i ulica u naselju.

Dionicu magistralnog ili regionalnog puta koji prolazi kroz grad ili drugo naseljeno mjesto određuje Ministarstvo saobraćaja i veza po zahtjevu Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ uz prethodno pribavljeno mišljenje opštine, odnosno grada.

Član 21.

U cilju obavljanja neometanog i bezbjednog saobraćaja javna preduzeća sarađuju sa BiH korporacijom iz oblasti puteva, kao i drugim institucijama u BiH i Federaciji BiH koje su nadležne za oblast puteva.

III-IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH PUTEVA

Član 22.

Pod poslovima izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva u smislu ovog zakona, podrazumijeva se:

1. programiranje i planiranje aktivnosti na poslovima rekonstrukcije i izgradnje javnih puteva i objekata na putevima;

2. projektovanje javnih puteva i objekata na putevima sa pripadajućim istražnim radovima;

3. stručna ocjena studija i projekata – poslovi revizije projekta;

4. imovinsko – pravni poslovi u postupku izuzimanja zemljišta i objekata;

5. ustupanje radova izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva i objekata na putevima;

6. organizacija stručnog nadzora i kontrola građenja javnih puteva i objekata na putu;

7. primopredaja javnih puteva i objekata na putu na korišćenje i održavanje.

Član 23.

Pod izgradnjom javnog puta i objekata na putu, smatra se izgradnja puta i objekata na novoj trasi.

Pod rekonstrukcijom javnog puta i objekata na putu smatraju se radovi na dijelu postojećeg puta i objektima na putu kojim se mijenjaju njegove osnovne karakteristike u cilju povećanja bezbjednosti saobraćaja, nosivosti i propusne moći puta.

Član 24.

Promjena pravca dijela magistralnog i regionalnog puta kroz naseljeno mjesto može se utvrditi, samo ako novopredloženi pravac ne narušava kontinuitet trase i po svojim tehničkim karakteristikama ispunjava uslove zahtijevane za predmetnu kategoriju puta.

Izmijenjeni dio trase koji po okončanoj rekonstrukciji ne pripada novoj trasi magistralnog ili regionalnog puta, ne smatra se dijelom tog puta.

Status napuštenog dijela puta iz prethodnog stava utvrđuje nadležno Ministarstvo u roku od trideset dana od dana predaje u saobraćaj novoizgrađene trase puta i napušteni dio puta predaje u nadležnost opštine, odnosno grada.

Član 25.

Odobrenje za izgradnju, rekonstrukciju i upotrebu auto puteva, brzih puteva, magistralnih i regionalnih puteva izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a odobrenje za izgradnju, rekonstrukciju i upotrebu lokalnog puta i ulica u naselju izdaje nadležni organ opštine, odnosno grada.

Investitor je dužan da najmanje trideset dana prije otpočinjanja radova na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta ili putnog objekta o tome obavijesti građane putem sredstava javnog informisanja.

Javna preduzeća, koncesionar, odnosno nadležni organ koji upravlja putevima dužni su putem sredstava javnog informisanja oglasiti puštanje u saobraćaj novoizgrađenog javnog puta.

Član 26.

Izmještanje ili rekonstrukcija dijela javnog puta zbog građenja drugog objekta (željeznička pruga, rudnik, kamenolom, akumulaciono jezero, aerodrom i sl.) mora zadovoljiti standarde postojeće kategorije puta.

Troškove izmještanja i rekonstrukcije javnog puta iz prethodnog stava snosi investitor novog objekta.

Član 27.

Javni put se može na zahtjev opštine, odnosno grada izgraditi kao gradska ulica sa elementima koji odgovaraju potrebama naselja, kao što su veća širina kolovoza, izgradnja saobraćajnih površina namijenjenih kretanju pješaka, površina za zaustavljanje i parkiranje vozila, izrada rasvjete, svjetlosne signalizacije kao izgradnje putnih objekata na javnom putu koji odgovaraju potrebama naselja, a na osnovu prostorno-planske dokumentacije puta.

Troškove razlike u cijeni radova iz stava 1. ovog člana snosi opština, odnosno grad, čiji je organ zahtijevao izvođenje tih radova.

Izgradnja i rekonstrukcija dijela javnog puta iz stava 1. ovog člana ne smije narušiti kontinuitet trase javnog puta i saobraćaja na njemu.

Član 28.

Ukrštanje javnog puta i željezničke pruge koji su u fazi izgradnje ili rekonstrukcije sa drugim putem ili željezničkom prugom rješava investitor izgradnje, odnosno rekonstrukcije javnog puta, odnosno željezničke pruge u skladu sa izvedbenom i projektnom dokumentacijom.

Na mjestima međusobnog ukrštanja puteva ili priključenja puta na drugi put obezbijediće se trouglovi preglednosti čije stranice iznose 120 metara, računajući od tačke presjeka osovina tih puteva.

Prilikom ukrštanja puta sa željezničkom prugom dimenzije trougla preglednosti utvrđuju se projektnom dokumentacijom za svaki putni prelaz posebno.

Član 29.

Sredstva za izgradnju zaobilaznog puta u zoni naseljenih mjesta obezbjeđuju Vlada i opština, odnosno grad u visini i proporciji utvrđenoj ugovorom, a na osnovu značaja javnog puta shodno utvrđenoj strategiji i usvojenim planovima izradnje i rekonstrukcije javnih puteva.

IV-ODRŽAVANJE JAVNIH PUTEVA

Član 30.

U okviru osiguranih finansijskih sredstava za održavanje i zaštitu puteva i objekata na putevima, u skladu sa usvojenim godišnjim planom i programom održavanja i zaštite puteva, javno preduzeće, koncesionar, odnosno organ nadležan za upravljanje javnim putevima dužni su da osiguraju trajno i kvalitetno održavanje i zaštitu puteva kojim upravljaju, te da omoguće bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja na tim putevima.

Izvođenje radova održavanja i zaštite javnih puteva i objekata na putevima javno preduzeće, koncesionar, odnosno organ nadležan za upravljanje javnim putevima ugovorom ustupaju pravnim licima po postupku i na način utvrđen Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Radovi održavanja i zaštite javnih puteva mogu se ustupiti pravnom licu registrovanom i opremljenom za tu vrstu poslova i koji posjeduje licencu za tu vrstu poslova, u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora.

Ugovor o održavanju i zaštiti javnih puteva i objekata na putevima može se zaključivati u kontinuitetu i na period od četiri godine, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Član 31.

Preduzeće za puteve kojem se ugovorom iz člana 30. stav 4. ovog zakona povjeri vršenje poslova održavanja i zaštite javnih puteva i objekata na putevima, odgovorno je za kvalitetno, stručno i blagovremeno izvršenje tih poslova, u skladu sa Pravilnikom o održavanju javnih puteva i objekata i nalozima javnog preduzeća, koncesionara, odnosno organa nadležnog za upravljanje javnim putevima.

Javno preduzeće, koncesionar, odnosno nadležni organ za upravljanje javnim putevima odgovara za štetu koja nastane korisnicima puteva koji poštuju saobraćajne propise, saobraćajnu signalizaciju, vremenske uslove, stanje puta i okoline, ako je šteta nastala zbog propuštanja blagovremenog izvršenja pojedinih potrebnih radova i preduzimanja odgovarajućih mjera na održavanju javnih puteva, propisanih članom 33. ovog zakona.

Javno preduzeće, koncesionar, odnosno organ nadležan za upravljanje javnim putevima ima pravo na nadoknadu sredstava isplaćenih za štetu iz stava 2. ovog člana od preduzeća za puteve kojem je povjereno održavanje i zaštita javnih puteva, ako je šteta nastala usljed neizvršavanja, odnosno nekvalitetnog, nestručnog i neblagovremenog izvršavanja povjerenih poslova.

Član 32.

Održavanje mosta za javni put i željezničku prugu vrši željeznička organizacija koja upravlja prugom i pružnim postrojenjima instalisanim na objektu mosta.

Troškove održavanja kolovozne konstrukcije mosta u širini poprečnog presjeka mosta pod jednakim uslovima snose javna preduzeća i željeznička organizacija koja koristi objekat u saobraćaju.

Član 33.

Poslovi održavanja javnih puteva i objekata na njima u smislu ovog zakona su:

1. planiranje održavanja i mjere zaštite javnih puteva, objekata i saobraćaja na njima;

2. redovno, vanredno i zimsko održavanje javnih puteva i objekata;

3. ustupanje radova održavanja i zaštite javnih puteva i objekata na putevima, na način predviđen članom 30. ovog zakona;

4. planiranje, stručni nadzor i kontrola izvođenja radova održavanja javnih puteva i objekata;

5. osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari sa javnog puta;

6. obavještavanje javnosti o stanju prohodnosti javnih puteva, vanrednim događajima i meteorološkim uslovima značajnim za odvijanje saobraćaja;

7. vođenje evidencije o javnim putevima;

8. ostali poslovi koji omogućavaju neometan i bezbjedan saobraćaj na javnim putevima.

Radovi vanrednog održavanja javnih puteva i objekata mogu se izvoditi isključivo na osnovu posebno pripremljene tehničke dokumentacije.

Popis poslova redovnog i vanrednog održavanja puteva i objekata, obim pojedinih radova i rokovi izvođenja tih radova, podaci o javnim putevima o kojima se vodi evidencija i način vođenja tih podataka reguliše se Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih puteva i objekata koji donosi nadležno ministarstvo.

Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih puteva i objekata urediće se osnovni tehnički uslovi za održavanje javnih puteva i objekata, stalni nadzor nad stanjem javnih puteva i objekata, te način i uslovi koje mora ispunjavati izvođač da bi se bavio održavanjem i zaštitom javnih puteva i objekata.

Član 34.

Održavanje kolovoza dijela magistralnog, odnosno regionalnog puta koji prolazi kroz naselje, obezbjeđuje javno preduzeće.

Održavanje infrastrukturnih i komunalnih objekata na putu iz prethodnog stava obezbjeđuje organ, odnosno preduzeće koje upravlja tim objektima.

Pravac, dužinu i širinu dijela magistralnog ili regionalnog puta koji prolazi kroz naselje ili grad, kao i način i uslove održavanja tih puteva sporazumno utvrđuju Javno preduzeće „Putevi Republike Srpske“ i opštine, odnosno gradovi.

Javno preduzeće u slučaju havarija komunalnih objekata na putu i trupu puta, a u svrhu odvijanja saobraćaja i zaštite puta, mogu o trošku organa, odnosno preduzeća koje upravlja tim objektima, izvršiti otklanjanje kvara u mjeri koja omogućava nesmetano odvijanje saobraćaja.

Član 35.

Radovi na održavanju javnih puteva se izvode tako da se ne obustavlja saobraćaj na putu.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, ako se radovi na održavanju javnog puta ili objekta ne mogu izvesti bez obustavljanja saobraćaja na putu, organ uprave nadležan za poslove saobraćaja, po prethodno pribavljenom mišljenju organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove, donijeće rješenje o obustavi saobraćaja u kome će utvrditi kojim će se drugim putem odvijati saobraćaj u vrijeme obustavljanja i pod kojim uslovima.

Javna preduzeća, odnosno nadležni organ koji upravlja putevima, dužni su da, u slučaju obustave saobraćaja iz stava 2. ovog člana najmanje u roku od četrdeset i osam časova prije početka obustavljanja saobraćaja, obavijeste korisnike puteva putem sredstava javnog informisanja o obustavljanju saobraćaja.

Član 36.

Redovno i vanredno održavanje lokalnih puteva i ulica u naselju u skladu sa odlukom iz člana 20. stav 2. ovog zakona obavlja nadležni organ opštine, odnosno grada

V-ZAŠTITA JAVNIH PUTEVA

Član 37.

Pod zaštitom javnih puteva u smislu ovog zakona podrazumijeva se:

1. zaštita od oštećenja trupa puta,

2. zaštita putnih, građevinskih objekata i opreme javnog puta,

3. zaštita saobraćajne signalizacije,

4. zaštita opreme puta i drugih objekata koji služe putu,

5.odlučivanje o korišćenju putnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti na javnim putevima,

6. kontrola težine, osovinskog opterećenja i dimenzija vozila i teret prilikom obavljanja vanrednog prevoza,

7. sprečavanje bespravne izgradnje u trupu, putnom pojasu i zaštitnom pojasu javnog puta.

Član 38.

Vozila sa gusjenicama, kao i druga vozila koja mogu oštetiti kolovoz mogu saobraćati na javnim putevima sa asfaltnim i betonskim kolovozima samo ako su opremljena sa odgovarajućim zaštitnim oblogama na gusjenicama.

Član 39.

Vozilo koje prazno ili zajedno sa teretom posjeduje masu ili osovinski pritisak veći od dozvoljenog, odnosno dimenzije veće od propisanih smatra se vanrednim prevozom i mora posjedovati dozvolu za vanredni prevoz.

Dozvola za vanredni prevoz može se izdati samo za prevoz tereta ako se taj prevoz ne može obaviti drugim prevoznim sredstvom.

Dozvolu iz prethodnog stava izdaje nadležno javno preduzeće, koncesionar ili nadležni organ opštine, odnosno grada ako stanje javnog puta i tehničke karakteristike to omogućavaju.

Troškove postupka za izdavanje dozvola za vanredni prevoz, preduzimanje posebnih mjera za obavljanje vanrednog prevoza, kao što su podupiranje i ojačavanje mostova i propusta u cilju povećanja nosivosti, izgradnje devijacije, obezbjeđenje pratnje, te troškove naknade za puteve za obavljanje vanrednog prevoza, kao i štetu pričinjenu pri tom prevozu putu i putnim objektima snosi prevoznik.

Član 40.

Plaćanje naknade za puteve za obavljanje vanrednog prevoza iz člana 39. stav 4. Zakona oslobađaju se komunalna preduzeća koja specijalnim vozilima vrše prevoz komunalnog otpada.

Član 41.

Kontrolu osovinskog pritiska, ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na javnim putevima obavlja javno preduzeće, koncesionar, odnosno organ nadležan za upravljanje javnim putevima, odnosno od njih ovlašćeno lice, uz prisustvo predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova ili republičkog saobraćajnog inspektora.

Ako se kontrolom iz stava 1. ovog člana utvrdi da masa vozila, njegovo osovinsko opterećenje ili dimenzije prelaze dopuštene veličine, a prevoz se obavlja bez dozvole za vanredni prevoz ili opterećenje i dimenzije vanrednog prevoza ne odgovaraju veličinama u dozvoli za vanredni prevoz, vozilo se isključuje iz saobraćaja.

Isključivanje vozila iz saobraćaja vrše republički saobraćajni inspektori ili ovlašćeni radnici Ministarstva unutrašnjih poslova, a isključivanje se vrši skidanjem registarskih oznaka sa vozila.

Odredbe st. 2. i 3. ne odnose se na vozila s kojim se vrši prevoz rasutih tereta, ukoliko se kontrolom utvrdi da njegova ukupna masa ne prelazi ukupnu dopuštenu masu, a osovinsko opterećenje prelazi dopuštene veličine, kao i na specijalna vozila komunalnih preduzeća koja vrše prevoz komunalnog otpada.

Prevoznik može nastaviti prevoz nakon što javnom preduzeću, koncesionaru, odnosno organu nadležnom za upravljanje javnim putevima plati nadoknadu iz stava 2. ovog člana, te kada dobije odobrenje za vanredni prevoz ili uskladi ukupnu masu vozila, dimenzije i njegovo osovinsko opterećenje s propisanim normativima ili uslovima iz dozvole.

Plaćanjem nadoknade iz stava 2. ovog člana prevoznik se ne oslobađa odgovornosti za učinjeni prekršaj.

U vrijeme dok je vozilo isključeno iz saobraćaja prevoznik se stara o isključenom vozilu i teretu i snosi sve posljedice isključenja vozila iz saobraćaja.

Član 42.

U slučaju da prevoznik ili vozač vozila odbije zahtjevanu kontrolu osovinskog pritiska, ukupno dopuštene mase ili dimenzija vozila, u skladu sa članom 41. Zakona, republički saobraćajni inspektori ili ovlašćeni radnici Ministarstva unutrašnjih poslova će isključiti vozilo iz saobraćaja i neće mu dozvoliti dalje učešće u saobraćaju sve dok prevoznik ili vozač ne prihvati zahtjevanu kontrolu.

Član 43.

Pravilnik o načinu i uslovima za obavljanje vanrednog prevoza, postupku izdavanja dozvola za vanredni prevoz, kao i načinu kontrole masa vozila, osovinskog opterećenja i dimenzija vozila, donosi nadležno ministarstvo.

Član 44.

Na pravac magistralnog i regionalnog puta može se priključiti lokalni put, ulica ili nekategorisani put na osnovu rješenja kojim se daje saglasnost, te određuju uslovi i način priključenja, koje donosi Javno preduzeće ”Putevi Republike Srpske“.

Priključivanje lokalnog ili nekategorisanog puta na magistralni ili regionalni put vrši se prvenstveno njegovim povezivanjem sa drugim već priključenim lokalnim ili nekategorisanim putem ili usmjeravanjem dva ili više puta na isto mjesto priključivanja, odnosno njihovim međusobnim povezivanjem prije priključivanja.

Lokalni ili nekategorisani put koji se priključuje na magistralni ili regionalni put mora se izgraditi sa savremenim kolovoznim zastorom u dužini od najmanje 50 metara, mjereno od mjesta priključenja, a na teret investitora izgradnje ili rekonstrukcije puta.

Radi zaštite javnog puta i putnih objekata ili radi ugrožene bezbjednosti saobraćaja može se zabraniti korišćenje postojećih priključaka na javni put pod uslovom da postoji mogućnost korišćenja drugog priključka.

Član 45.

Na javnom putu i u zaštitnom pojasu javnog puta zabranjeno je izvođenje radnji i radova kojima bi se mogao oštetiti put, objekti i oprema puta, povećati troškovi održavanja javnog puta, odnosno ugroziti bezbjednost saobraćaja na putu, a naročito:

1. privremeno ili stalno zauzimanje puta i izvođenje radova koji nisu u vezi sa održavanjem i rekonstrukcijom puteva;

2.prosipanje, ostavljanje ili bacanje bilo kakvih predmeta i materijala po putu;

3. vučenje predmeta (grede, balvani, plugovi, drljače, kameni blokovi i sl.) po putu;

4.spuštanje niz strane zasjeka, usjeka i nasipa drvene građe, drva za ogrev, kamenja i drugog materijala;

5.paljenje trave;

6.puštanje stoke na put bez nadzora, kao i napasanje na putnom zemljištu;

7.postavljanje ograda, sađenje žive ograde i drugog visokog rastinja kojim se može umanjiti putna preglednost;

8.ispuštanje otpadnih i drugih voda na putno zemljište, put, jarak ili rigol;

9.sprečavanje oticanja vode sa puta i iz propusta kroz trup puta, jarka ili iz rigola puta;

10. nanošenje blata sa oranice ili prilaznog puta na put;

11. uključivanje i isključivanja vozila na i sa puta van predviđenih mjesta ili vršenje sličnih radnji koje štete putu.

Član 46.

Vozilo koje se na kolovozu puta popriječi ili vozilo koje snagom sopstvenog motora ne može savladati uspon u zimskim uslovima odvijanja saobraćaja, kao i tovar koji je spao sa vozila, vozač je dužan da ukloni sa kolovoza puta, iz putnog i zaštitnog pojasa javnog puta najkasnije u roku od jednog sata, u suprotnom to će učiniti nadležno javno preduzeće, koncesionar, odnosno nadležni organ, organ opštine, odnosno grada, najkasnije u roku od šest časova o trošku vlasnika vozila.

Uklanjanje vozila, odnosno tovara iz putnog i zaštitnog putnog pojasa puta, obezbijediće nadležno javno preduzeće, koncesionar, ili nadležni organ opštine, odnosno grada, u roku od dvadeset i četiri časa, na teret vlasnika vozila.

Član 47.

Na mjestima na kojima se okupljaju građani u velikom broju, kao što su sportski stadioni, sajmište, škola, javni lokali, pijaca i slično, ili na mjestima koja se koriste za držanje stoke u većem broju, kao što su pašnjak, ergela, stočna pijaca i slično, a nalaze se pored javnog puta sa gustim motornim saobraćajem, mora se postaviti zaštitna ograda na način da se obezbijedi saobraćaj i zaštita puta i putnih objekata od oštećenja.

Zaštitnu ogradu dužni su da podignu i održavaju vlasnici, odnosno korisnici zemljišta ili objekata iz prethodnog stava. Ako vlasnik, odnosno korisnik to ne učini, javna preduzeća, koncesionar ili nadležni organ opštine, odnosno grada će o njegovom trošku podići i održavati takve ograde.

Član 48.

Građevinski i drugi materijal koji ne služi održavanju puta, ne može se ostavljati pored javnog puta na rastojanju manjem od pet metara, računajući od spoljne ivice putnog pojasa, kao i na većoj udaljenosti ukoliko taj materijal umanjuje preglednost ili bezbjednost saobraćaja.

Izuzetno, od odredbe prethodnog stava, javna preduzeća, koncesionar ili nadležni organ opštine, odnosno grada mogu dati saglasnost da rastojanje može biti manje, ako to ne utiče na preglednost javnog puta i bezbjednost saobraćaja.

Korisnik materijala iz stava 1. ovog člana dužan je da ostavljeni materijal ukloni iz zaštitnog pojasa puta najkasnije u roku od petnaest dana od dana njegovog ostavljanja pored puta.

Član 49.

U putnom pojasu ne mogu da se grade objekti, kao što su stambene, poslovne, pomoćne i slične zgrade, bunari, rezervoari, septičke jame i slično, osim objekata koji služe saobraćaju.

Javna preduzeća, koncesionar ili nadležni organ opštine, odnosno grada može dio putnog pojasa da izda u zakup u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom puta.

Član 50.

Održavanje objekata, opreme i instalacija koje se nalaze u trupu i zaštitnom pojasu javnog puta (vodovodi, gasne, elektro, TT i druge instalacije), odnosno izvođenje radova na polaganju instalacija može se vršiti samo na osnovu rješenja kojim se daje saglasnost javnog preduzeća, koncesionara ili organa nadležnog za upravljanje javnim putevima, tako da se time ne ometaju radovi na redovnom održavanju, zaštiti i rekonstrukciji javnog puta.

Imaoci i korisnici objekata, opreme i instalacija iz stava 1. ovog člana u slučaju rekonstrukcije javnog puta dužni su da postupaju po nalogu javnog preduzeća, koncesionara, odnosno organa nadležnog za upravljanje javnim putevima, po potrebi dislociraju ili prilagode postavljene objekte, opremu i instalacije novoprojektovanoj situaciji, i to o vlastitom trošku.

U slučaju da vlasnik, odnosno korisnik objekata, opreme ili instalacija ne postupi po nalogu javnog preduzeća, koncesionara ili organa nadležnog za upravljanje javnim putevima, nalog će se izvršiti na teret troškova vlasnika, odnosno korisnika objekata, opreme ili instalacija u trupu putnog ili zaštitnog pojasa javnog puta.

Član 51.

U zaštitnom pojasu puta ne mogu da se grade zgrade, postavljaju postrojenja i uređaji i grade drugi objekti na određenoj udaljenosti od tih puteva, i to:

1.Širina zaštitnog pojasa u kome ne mogu da se otvaraju rudnici, kamenolomi, grade krečane i ciglane, podižu industrijske zgrade, postrojenja i deponije otpada i smeća, kao i slični objekti iznosi pored auto puta i brzog puta šezdeset metara, magistralnog i regionalnog puta četrdeset metara i lokalnog puta dvadest metara.

2.Širina zaštitnog pojasa u kome ne mogu da se podižu dalekovodi i stubne trafo-stanice iznosi od ukrštanja dalekovoda sa javnim putem najmanje visinu stuba dalekovoda, odnosno stubne trafo-stanice, a kod paralelnog vođenja najmanje četrdeset metara od auto puta i brzog puta, dvadeset metara magistralnog puta, odnosno dvadeset metara od regionalnog puta i deset metara od lokalnog puta.

3.Širina zaštitnog pojasa u kome ne mogu da se postavljaju industrijski kolosjeci i podižu nepokretna kulturna dobra iznosi najmanje četrdeset metara od auto puta, brzog puta i magistralnog puta, odnosno dvadest metara od regionalnog puta, odnosno deset metara od lokalnog puta.

4. Širina zaštitnog pojasa u kome ne mogu da se grade stambene zgrade, poslovne pomoćne, i slične zgrade, kopaju bunari, rezervoari, septičke jame i slično iznosi pored auto puta, brzog puta i magistralnog puta dvadeset metara, regionalnog puta deset metara i lokalnog puta pet metara.

Zaštitni pojas u smislu stava 1. ovog člana mjeri se od spoljne ivice putnog pojasa, a primjenjuje se i u naseljenom mjestu, osim kada je regulacionim planom, urbanističkim projektom ili planom parcelacije drukčije određeno.

Član 52.

Prostori za parkiranje vozila mogu se graditi u zaštitnom pojasu javnog puta pod uslovom da njihova površina i priključci na put budu izgrađeni kao kolovoz puta uz koji se nalaze.

Prostori za parkiranje vozila mogu se graditi uz prethodno pribavljeno rješenje kojim se daje saglasnost i određuju način i uslovi građenja i priključenja javnog preduzeća, koncesionara, odnosno organa kome je povjereno upravljanje putevima.

Ograde i zasadi pored puta podižu se tako da ne ometaju preglednost puta i ne ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, uz prethodno pribavljenu saglasnost javnog preduzeća, koncesionara, odnosno organa kojem je povjereno upravljanje javnim putevima.

Širina pojasa pored javnih puteva u kome ne mogu da se podižu ograde i zasadi iznosi najmanje jedan metar, računajući od vanjske ivice putnog pojasa.

Član 53.

Odobrenje za izgradnju objekata koji služe saobraćaju u zaštitnom pojasu javnih puteva izdaje ministarstvo nadležno za prostorno uređenje i građevinarstvo, uz prethodno pribavljenu saglasnost javnog preduzeća, koncesionara, odnosno organa kojem je povjereno upravljanje javnim putevima.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, odobrenje za građenje u zaštitnom pojasu lokalnih puteva i ulica u naselju izdaje nadležni opštinski organ.

Kada izdaje saglasnost iz stava 1. ovog člana, nadležni organ donosi rješenje u upravnom postupku, protiv kojeg je dozvoljena žalba Ministarstvu saobraćaja i veza.

Zatečeno stanje građevina u zaštitnom putnom pojasu se privremeno zadržava do privođenja trajnoj namjeni u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom puta.

Član 54.

Odobrenje za postavljanje reklamnih tabli, oznaka i drugih natpisa u zaštitnom pojasu javnih puteva (u daljem tekstu: natpisi) izdaju nadležna javna preduzeća, koncesionar ili nadležni organ opštine, odnosno grada.

Postavljanje, uklanjanje i održavanje natpisa obavlja korisnik ili javna preduzeća, koncesionar ili nadležni organ opštine, odnosno grada o trošku korisnika natpisa.

Pravilnik o uslovima, načinu postavljanja, uklanjanja i održavanja natpisa donosi nadležno ministarstvo.

Član 55.

Javno preduzeće, koncesionar, odnosno nadležni organ kojem je povjereno upravljanje javnim putevima dužni su da pokrenu postupak kod nadležnog organa radi rušenja objekata i priključaka na javni put, odnosno uklanjanje ograda i zasada, stubova, instalacija, vodovoda, cjevovoda, kablova i natpisa koji su izgrađeni bez odobrenja ili kada je odobrenje stavljeno van snage ili kada su navedeni objekti i zasadi urađeni u suprotnosti sa izdatim odobrenjem, odnosno kada su postavljeni i izgrađeni bez saglasnosti na putu ili zaštitnom pojasu puta.

Član 56.

Postavljanje, uklanjanje, blagovremenu zamjenu i uredno održavanje saobraćajne signalizacije i opreme puta obezbjeđuju nadležna javna preduzeća, koncesionar i nadležni organ opštine, odnosno grada.

Saobraćajna signalizacija i oprema na javnom putu postavlja se isključivo na osnovu saobraćajnog projekta.

Izuzetno, komisija koju je imenovao ministar saobraćaja i veza, a koja se sastoji od najmanje jednog stručnjaka iz oblasti projektovanja puteva, i po jednog člana koji predlaže javno preduzeće, koncesionar, odnosno organ nadležan za upravljanje javnim putevima i Ministarstvo unutrašnjih poslova može da odredi postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme do izrade odgovarajućeg saobraćajnog projekta.

Član 57.

Ako se put nalazi u takvom stanju da se na njemu ne može vršiti saobraćaj uopšte ili samo za pojedine vrste vozila, ili ako bi saobraćaj pojedinih vrsta vozila nanosio štetu putu i putnim objektima, ili ako se radovi na rekonstrukciji i održavanju puta ne mogu izvesti bez obustavljanja saobraćaja, ili ako drugi razlozi bezbjednosti saobraćaja to zahtijevaju, organ uprave nadležan za poslove saobraćaja uz prethodno pribavljeno mišljenje organa uprave koji je nadležan za unutrašnje poslove, može na prijedlog javnih preduzeća, koncesionara, nadležnog organa opštine, odnosno grada ili inspektora za javne puteve, da zabrani saobraćaj na tom dijelu puta ili za pojedine vrste vozila na cijelom putu ili pojedinim njegovim dijelovima.

Opšta zabrana saobraćaja na javnom putu može biti samo privremena, a zabrana saobraćaja za pojedine vrste vozila može biti privremena ili stalna.

Zabrana saobraćaja mora se blagovremeno, putem sredstava javnog informisanja, objaviti i označiti odgovarajućim saobraćajnim znacima na putu, s tim da se preduzmu i druge potrebne mjere obezbjeđenja.

VI-FINANSIRANJE JAVNIH PUTEVA

Član 58.

Poslove finansiranja, obezbjeđenja planske i projektne dokumentacije, tehničko-tehnoloških uslova za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, zaštitu i korišćenje javnih puteva obezbjeđuju nadležna javna preduzeća, koncesionar, odnosno nadležni organ opštine, odnosno grada za lokalne puteve i ulice u naselju.

Član 59.

Sredstva za finansiranje javnih puteva obezbjeđuju se putem:

1. donatorstva,

2. domaćih i stranih ulagača,

3. kreditnih sredstava,

4. budžeta Republike, grada i opštine,

5. prihoda ostvarenih od pratećih djelatnosti,

6. koncesija,

7. ostalih prihoda ostvarenih posebnim propisom.

Član 60.

Za upotrebu i korišćenje javnih puteva, propisuju se naknade:

1. za magistralne i regionalne puteve u maloprodajnoj cijeni derivata nafte,

2. za auto puteve i brze puteve na teritoriji Republike Srpske u maloprodajnoj cijeni derivata nafte,

3. za ostale javne puteve u Republici Srpskoj u maloprodajnoj cijeni derivata nafte,

4. za javne puteve na godišnjem nivou od registracije motornih i priključnih vozila,

5. za upotrebu puta, njegovog dijela ili putnog objekta-posebna naknada,

6. za vanredni prevoz,

7. za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu puta,

8. za korišćenje putnog zemljišta,

9. za priključenje prilaznog puta na javni put,

10. za postavljanje instalacije u put i pojas puta,

11. za izgradnju i korišćenje komercijalnih objekata u zaštitnom pojasu puta,

12. za unapređenje stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima, preventivno djelovanje i informisanje učesnika u saobraćaju.

Obračun i plaćanje naknade za javne puteve iz maloprodajne cijene naftnih derivata vrši se na račun javnih prihoda Republike Srpske u rokovima i na način propisan za obračun i plaćanje osnovnog poreza na promet proizvoda.

Kontrolu obračuna plaćanja naknada iz stava 1. ovog člana obavljaju Poreska uprava i nadležna javna preduzeća, odnosno opštine i gradovi u domenu svojih nadležnosti.

Sredstva prikupljena na račun javnih prihoda dinamički se prenose na račun krajnjih korisnika i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Član 61.

Sredstva od naknade iz člana 60. stav 1. tač. 1. i 4. pripadaju prihodima Javnog preduzeća “Putevi Republike Srpske”.

Sredstva od naknade iz člana 60. stav 1. tačke 2. prihodima Javnog preduzeća “Auto putevi Republike Srpske”.

Sredstva od naknade iz člana 60. stav 1. tačka 3. prihodima opštine, odnosno grada.

Sredstva od naknade iz člana 60. stav 1. tačka 5. do 11. ovog zakona ostvarena za upotrebu auto puteva i brzih puteva prihod su Javnog preduzeća “Auto putevi Republike Srpske”, upotrebu magistralnih i regionalnih puteva prihod su Javnog preduzeća “Putevi Republike Srpske”, a za upotrebu lokalnih puteva i ulica u naselju prihod su opština, odnosno grada.

Sredstva od naknade iz člana 60. stav 1. tačka 12. pripadaju prihodima Ministarstva saobraćaja i veza.

Član 62.

Visinu naknade iz člana 60. stav 1. tač. 1. i 4. do 11. na magistralnim i regionalnim putevima utvrđuje Vlada Republike Srpske, na prijedlog Javnog preduzeća “Putevi Republike Srpske”.

Visinu naknade iz člana 60. stav 1. tač. 2. i 5. do 11. na auto-putevima, utvrđuje Vlada Republike Srpske, na prijedlog Javnog preduzeća “Auto putevi Republike Srpske”.

Visinu naknade, kriterijume i način raspodjele sredstava od naknade iz člana 60. tač. 3. i 5. do 11. na ostalim putevima, utvrđuje Vlada Republike Srpske.

Do donošenja posebne odluke o finansiranju puteva iz člana 60. stav 1. tačka 3. vršiće se iz budžeta Republike Srpske, na osnovu postojeće odluke i načina raspodjele po opštinama.

Član 63.

Sredstva od naknade iz člana 60. stav 1. tačka 4. ovog zakona koriste se za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu javnih puteva i unapređenje bezbjednosti saobraćaja na javnim putevima.

Plaćanja naknade iz člana 60. ovog zakona oslobođeni su:

1. motorna vozila hitne pomoći, Crvenog krsta, vatrogasne službe, MUP-a,

2. motorna vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava u skladu sa međunarodnim sporazumom na bazi reciprociteta.

VII-KONCESIJE NA JAVNIM PUTEVIMA

Član 64.

Domaće ili strano pravno lice, u skladu sa zakonom o koncesijama, može ostvariti pravo na koncesiju za izgradnju, održavanje i korišćenje javnih puteva i putnih objekata (most, tunel, vijadukt i sl.), te pratećih uslužnih objekata (hoteli, benzinske stanice, parkirališta, ugostiteljski i trgovački objekti i dr.) na putnom zemljištu.

Ugovor o koncesiji za izgradnju javnog puta zaključuje ministarstvo i/ili javno preduzeće po ovlašćenju Vlade RS, a lokalnih puteva nadležni organ opštine, odnosno grada.

Član 65.

Prava i obaveze određeni ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona i propisima opština, odnosno grada u vezi sa održavanjem i sprovođenja mjera zaštite javnih puteva i saobraćaja na njima, važe i za nosioca koncesije iz člana 64. stav 1, koje upravlja i eksploatiše javni put i objekte na njemu i u putnom pojasu, ukoliko ugovorom iz člana 64. stav 2. nije drugačije određeno.

VIII-NADZOR NAD IZVRŠAVANJEM ZAKONA I DRUGIH PROPISA

Član 66.

Poslove inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem Zakona i drugih propisa koji se odnose na javne puteve vrše republički saobraćajni inspektori, a nadzor nad lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naselju nadležni inspektori opštine, odnosno grada, kao i komunalna policija u skladu sa zakonom kojim se uređuje njihov rad.

Član 67.

Stranke u postupku obavljanja inspekcijske kontrole dužne su inspektorima pružiti svu potrebnu pomoć i na njihovo traženje staviti im na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju za obavljanje inspekcijskog nadzora.

IX-KAZNENE ODREDBE

Član 68.

Novčanom kaznom od 3.000 do 15.000 KM kazniće se za prekršaj javno preduzeće, koncesionar, izvođač radova, nadležni organ opštine, odnosno grada ili drugo pravno lice, ako:

1. izvodi radove na izgradnji i rekonstrukciji javnih puteva bez propisane tehničke dokumentacije ili bez odobrenja nadležnog organa (član 25. stav 1.);

2. javni put, njegov dio ili putni objekat preda na upotrebu bez propisanog odobrenja, odnosno ne objavi predaju javnog puta na upotrebu (član 25. stav 3.);

3. izmješteni dio puta ne izgradi sa elementima koji odgovaraju kategoriji postojećeg puta (član 26. stav 1.);

4. izgrađeni dio puta ili putni objekat koji prolazi kroz naseljeno mjesto narušava kontinuitet trase javnog puta (član 27. stav 2.);

5. radovima na održavanju javnog puta ne obezbijedi bezbjedan i neometan saobraćaj i očuvanje sposobnosti puta (član 30. stav 1.);

6. ne vodi evidenciju o stanju javnih puteva i objekata na njima kao i tehničke podatke i katastar (član 33.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1.000 KM.

Član 69.

Novčanom kaznom od 2.500 do 7.500 KM kazniće se za prekršaj javno preduzeće, koncesionar, izvođač radova, nadležni organ opštine, odnosno grada i drugo pravno lice ako:

1. ne objavi početak radova na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta odnosno putnog objekta (član 25. stav 2.);

2. izvrši obustavu saobraćaja bez prethodno pribavljenog rješenja o obustavi saobraćaja ili obustavi saobraćaj na dionici javnog puta, a ne obavijesti javnost i korisnike puta putem sredstava javnog informisanja (član 35.);

3. saobraća javnim putevima motornim vozilima bez pumpanih guma ili vozilima sa gusjenicama bez propisanih obloga (član 38.);

4. priključuje lokalni ili nekategorisani put na magistralni, regionalni ili drugi javni put bez prethodno pribavljenog rješenja kojim se daje saglasnost za određivanje načina i uslova priključenja, postupi suprotno utvrđenim uslovima iz rješenja ili koristi priključak na javni put koji je zabranjen za korišćenje (član 44.);

5. postupa suprotno odredbama člana 45. Zakona;

6. ne ukloni u propisanom roku sa puta iz putnog ili zaštitnog pojasa puta vozilo ili tovar koji je pao sa vozila ili to uradi na način da nanese štetu putu, objektima ili opremi javnog puta (član 46. stav 1.);

7. ne podigne i održava zaštitnu ogradu (član 47. stav 2.);

8. građevinske i druge materijale koji ne služe održavanju javnih puteva ostavlja na odstojanju manjem od propisanog ili ne ukloni građevinske i druge materijale u propisanom roku (član 48.);

9. ne pribavi rješenje kojim se daje saglasnost, postupi suprotno utvrđenim uslovima iz rješenja o saglasnosti ili ne postupi po nalogu javnog preduzeća, koncesionara ili organa kojem je povjereno upravljanje javnim putevima (član 50.);

10. u zaštitnom pojasu puta gradi zgrade, postavlja postrojenja i uređaje i gradi druge objekte, podiže ograde i zasade i prostore za parkiranje suprotno odredbama čl. 51. i 52. Zakona;

11. ne pribavi odobrenje za gradnju objekata u skladu sa članom 53. Zakona;

12. postavlja, održava i uklanja reklamne table, oznake i natpise pored javnih puteva protivno propisanim uslovima o postavljanju, održavanju i uklanjanju (član 54.);

13. postavljanje, uklanjanje, zamjenu i održavanje saobraćajne signalizacije obavlja suprotno članu 56. Zakona i

14. postupi suprotno odredbama člana 57. Zakona.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaje iz stava 1. tačka 2. i t. 4. do 12. ovog člana novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM kazniće se i fizičko lice.

Član 70.

Novčanom kaznom od 2.000 do 6.000 KM kazniće se za prekršaj prevoznik ako:

1. vrši vanredni prevoz stvari bez dozvole za vanredni prevoz ili suprotno uslovima utvrđenim u dozvoli za vanredni prevoz (član 39.);

2. koristi vozilo u saobraćaju na javnim putevima opterećeno preko dozvoljenog osovinskog opterećenja, kao i kada koristi vozilo ili skup vozila koja po dimenzijama, odnosno najvećoj dozvoljenoj masi prelaze najveće dozvoljene dimenzije, odnosno masu propisanu normama i propisima koji uređuju ovu oblast (član 41.);

3. odbije zahtjevanu kontrolu osovinskog pritiska, ukupno dopuštene mase ili dimenzija vozila (član 42.).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM kazniće se i odgovorno lice u prevozniku.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se vozač motornog i priključnog vozila novčanom kaznom od 150 do 450 KM.

X-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 71.

Do donošenja propisa iz čl. 33, 43. i 54. kao i ostalih akata primjenjivaće se:

1. Pravilnik o evidenciji javnih cesta i objekata na njima i o tehničkim podacima za ceste (“Službeni list SFRJ”, br. 52/83 i 60/83);

2. Odluka o utvrđivanju magistralnih cesta (“Službeni list SFRJ”, br. 39/84 i 4/87);

3. Odluka o utvrđivanju regionalnih puteva (“Službeni list SR BiH”, br. 8/91 i 29/91);

4. Pravilnik o uslovima i načinu vršenja vanrednog prevoza, izdavanja dozvola i o naknadama za vanredni prevoz (“Službeni list SR BiH”, broj 40/75);

5.Odluka o kriterijumima za utvrđivanje regionalnih puteva (“Službeni list SR BiH”, broj 23/90);

6. Pravilnik o održavanju javnih puteva (“Službeni list SR BiH”, broj 24/90);

7. Uredba o visini naknade za korišćenje zemljišta koje pripada putu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 19/99);

8. Uredba o visini naknade za vanredne prevoze na putevima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 19/99);

9. Odluka o visini posebnih naknada za Auto moto savez RS – Služba Pomoć, Informacije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 18/92, 6/93, 14/94 i 9/94);

10. Uredba o regulisanju visine naknade za lokaciju i izgradnju objekata u zaštitnom pojasu puta koji se priključuje na magistralni i regionalne puteve (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 19/99);

11. Uredba o regulisanju visine naknade za postavljanje natpisa u zaštitnom pojasu puta (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 19/99);

12. Uputstva za kontrolu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja i priključnih vozila mjernim instrumentima na terenu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 30/02);

13. Odluka o godišnjoj naknadi za upotrebu puta koja se plaća za motorna i priključna vozila i načinu raspodjele sredstava od te naknade između fondova za puteve (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 26/98);

14. Odluka o visini naknade za puteve sadržana u akcizi motornih benzina i dizel goriva i raspodjele sredstava od te naknade između fondova za puteve (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 26/98 i 3/99);

15. Uredba o raspodjeli poslova održavanja i zaštiti puteva po preduzećima za puteve (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 22/93 i 9/94);

16. Pravilnik o postavljanju reklama i drugih natpisa pored javnih puteva („Službeni list SR BiH“, broj 2/76).

Propisi iz stava 1. t. 1. do 16. ovog člana donijeće se u roku od šest mjeseci računajući od dana 16. avgusta 2008. godine.

Član 72.

Danom, 16. avgusta 2008. godine prestaje da važi Zakon o putevima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/95).

Član 73.

Ovaj zakon stupio je na snagu 20. januara 2004. godine, a primjenjivao se od 1. januara 2004. godine; odnosno stupio je na snagu 16. avgusta 2008. godine i 10. decembra 2009. godine.

Loading