Zakon o upravnim sporovima Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni RS

ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA – Nezvaničan prečišćeni tekst zaključno sa izmjenama iz Sl.gl. 63/11 – I – OSNOVNE ODREDBE   Član 1. U upravnim sporovima sudovi odlučuju o zakonitosti akata kojima republički organi uprave i republičke upravne organizacije, i organi jedinice lokalne samouprave u opštini i gradu (u daljem tekstu: organi jedinice lokalne samouprave), preduzeća, […]

Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni RS

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI NEZVANIČNI PREČIŠĆEN TEKST, zaključno sa Sl. glasnikom 98/13   I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se sistem lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave, način i uslovi njihovog formiranja, poslovi lokalne samouprave, organi jedinica lokalne samouprave, imovina i finansiranje jedinica lokalne samouprave, akti i javnost rada organa jedinica lokalne samouprave, postupak administrativnog […]

Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

  ZAKON  O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU -Nezvaničan prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom 66/18-   PRVI DEO OSNOVNE ODREDBE Glava I OSNOVNA NAČELA   Važenje zakona   Član 1.   Po ovom zakonu dužni su da postupaju republički organ upravei, kad u upravnim stvarima, neposredno primenjujući propise, rešavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima pojedinca, […]

Zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni RS

ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA POGINULIH BORACA ODBRAMBENO-OTADžBINSKOG RATA REPUBLIKE SRPSKE – Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom 40/12-   I     OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak za utvrđivanje statusa i prava boraca, vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca i umrlih vojnih invalida […]

Zakon o obligacionim odnosima

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni RS

Zakon o obligacionim odnosima Prvi deo OPŠTI DEO Glava I OSNOVNA NAČELA Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora, prouzrokovanja štete, sticanja bez osnova, poslovodstva bez naloga, jednostrane izjave volje i drugih zakonom utvrđenih činjenica. Strane u obligacionim odnosima Član 2 Strane u obligacionim odnosima mogu biti fizička […]

Zakon o Ustavnom sudu Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni RS

ZAKON O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE – Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom 104/11-   I  OSNOVNE ODREDBE   Član 1.   Ovim zakonom uređuju se, u skladu sa Ustavom Republike Srpske (u daljem tekstu: Ustav), organizacija Ustavnog suda Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud), postupak pred tim sudom i pravno dejstvo njegovih odluka. […]

Zakon o nasljeđivanju Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni RS

ZAKON O NASLjEĐIVANjU  – nezvaničan prečišćeni tekst zaključno sa “Službenim Glasnikom RS” br. 91/16 –   I OSNOVNE ODREDBE Član 1.   Ovim zakonom uređuje se pitanje nasljeđivanja u Republici Srpskoj, krug zakonskih nasljednika, nasljeđivanje po osnovu testamenta, pitanje nasljedno-pravnih ugovora, trenutak prelaska zaostavštine na nasljednike i druga pitanja koja se tiču prava nasljeđivanja.   […]

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni RS

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I     OSNOVNE ODREDBE   Član 1. Ovim zakonom uređuje se obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu međugeneracijske solidarnosti (u daljem tekstu: obavezno osiguranje) i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja nisu obavezno osigurana po ovom zakonu (u daljem tekstu: dobrovoljno osiguranje), kao i prava i obaveze […]

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized, zakoni, zakoni RS

ZAKON O STVARNIM PRAVIMA – Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom 95/11 – PRVI DIO Ι OSNOVNE ODREDBE Svojina i druga stvarna prava Član 1. (1) Ovim zakonom uređuje se sticanje, korišćenje, raspolaganje, zaštita i prestanak prava svojine, drugih stvarnih prava i državine. (2) Stvarna prava su: pravo svojine, pravo građenja, založno pravo, pravo […]