blogUncategorized

SUDSKA PRAKSA: Računi komunalnih preduzeća ne moraju se distribuirati putem „Pošta Srpske“ ad Banja Luka

Računi komunalnih preduzeća ne moraju se distribuirati putem „Pošta Srpske“ ad Banja Luka.

 

Okružni sud u Bijeljini je u rješenju broj 80 1 Pr 003919 11 Pžp od 6.12.2011. godine konačno stavio tačku na rasprave u vezi sa primjenom novog Zakona o poštanskim uslugama RS, te izričito utvrdio da „niti jednom odredbom, Zakona BiH ili Zakona RS, nije uspostavljena zakonska obaveza, imperativne prirode, za bilo koje, fizičko ili pravno lice (i davatelja komunalnih i drugih  usluga građanima), da, mora postati, korisnik bilo koje poštanske usluge“ jer „poštanske usluge, predstavljaju komercijalno obavljanje poštanske djelatnosti“. Dakle, iz ovog obrazloženja je vidljivo da nema mjesta obavezivanju komunalnih preduzeća da isporuke svojih računa vrše putem „Pošta Srpske“ ad Banja Luka. Ovim je naša kancelarija i njen advokat Zoran Perić, još jednom potvrdila pravilnost svojih tvrdnji da savjetuju svojim klijentima da ne potpisuju sporne ugovore sa „Poštama Srpske“ u vezi  dostavljanja računa.

U prilogu je tekst odluke sa PDF verzijom: Rješenje Okružnog suda u Bijeljini – Telrad/Pošte 

ili pročitajte ispod:

 

OKRUŽNI SUD U BIJELJINI

Broj: 80 1 Pr 003919 11 Pžp
Bijeljina, 06.l2.2011. godine

Okružni sud u Bijeljini, po sudiji Đonlić Mensuru, uz sudjelovanje Malešević Milanke, kao zapisničara, u prekršajnom postupku. protiv okrivljenog pravnog lica, DOO “Telrad Net” Bijeljina, zbog prekršaja iz člana 2 stav 1. Zakona o poštanskim uslugama Republike Srpske, pokrenut prekršajnim nalogom Republičke uprave za inspekcijske poslove RS, Odjeljenje u Bijeljini, Saobraćajna inspekcija, broj 000.876.865.0 od 13.05.2011. godine, odlučujući o žalbama, pokretača postupka i branioca okrivljenog pravnog lica, Perić Zorana, advokata iz Bijeljine, izjavljene protiv rješenja Osnovnog suda u Bijeljini, broj 80 1 Pr 003919 11 Pr od 28.06.2011. godine, dana 06.12.2011. godine, donio je

RJEŠENJE

USVAJA SE žalba branioca okrivljenog DOO »Telrad Net« iz Bijeljine, PREINAČAVA SE rješenje Osnovnog suda u Bijeljini, broj 80 1 Pr 003919 11 Pr od 28.06.2011. godine, te se, temeljem odredbe člana 54 stav 1. tačka a) Zakona o prekršajima Republike Srpske, protiv okrivljenog, DOO >>Telrad Net« iz Bijeljine, OBUSTAVLJA prekršajni postupak, zbog prekršaja iz člana 2 stav 1. Zakona o poštanskim uslugama Republike Srpske.

Troškovi prekršajnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Obrazloženje

Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini, broj 80 1 Pr 003919 11 Pr od 28.06.2011. godine, oglašeno je odgovornim, pravno lice DOO >>Telrad Net<< iz Bijeljine, zbog prekršaja iz člana 2 stav 1. Zakona o poštanskim uslugama Republike Srpske, sa činjeničnim i pravnim opisom prekršaja kao u izreci istog rješenja, te mu je, temeljem odredbi, člana 71 stav 1. tačka a) istog zakona i člana 13 Zakona o prekršajima RS, izrečena uslovna osuda sa utvrđenom novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM i rokom provjeravanja iste, u trajanju od 6 mjeseci. Istim rješenjem, okrivljeno pravno lice je obavezano, na ime paušala, isplatiti iznos od 150,00 KM. ‘

Protiv navedenog rješenja, pravovremeno su uložili žalbe, pokretač postupka, zbog odluke o izrečenoj prekršajnoj sankciji, s prijedlogom da se okrivljenom pravnom licu izrekne bezuvjetna novčana kazna, i branilac okrivljenog pravnog lica, zbog bitnih povrede prekršajnog postupka, povreda materijalnog propisa o prekršajima i odluke o sankciji i troškovima prekršajnog postupka, s prijedlogom, da se žalba usvoji, prvostepena odluka preinači i obustvi prekršajni postupak protiv okrivljenog pravnog lica.

Pokretač postupka je, u odgovoru na žalbu branioca okrivljenog, predložio, da se ista žalba odbije kao neosnovana, a, usvajanjem njegove žalbe, okrivljenom pravnom licu izrekne  bezuvjetna novčana kazna.

Nakon što je ispitao pobijano rješenje, u smislu navoda žalbi, sud je odlučio kao u izreci rješenja, iz sljedećih razloga:

Zakon o poštama Bosne i Hercegovine (»Sl.g1.BiH<<, br. 33/05 – u daljem tekstu: Zakon Bil-I), kao krovni zakon, u oblasti organizacije i funkcionisanja poštanskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini, odredbama člana 2, u tačkama od a do s (ukupno, 18 tački – alineja), definiše, određuje značenje osnovnih termina (izraza), korištenih u teksta zakona, koje termine, u istovjetnom značenju, prihvata i koristi i Zakon o poštanskim uslugama Republike Srpske (»Sl.gl.RS«, br. 30/10 – u daljem tekstu: Zakon RS). Oba zakona (član 2 tačka a Zakona BiH, odnosno, član 5 stav 1. Zakona RS), Poštanske usluge, određuju, kao »…Usluge prijenosa poštanskih pošiljki i sve druge usluge, navedene u Nomenklaturi poštanskih usluga.<< Iako, ovakvo zakonsko određenje pojma Poštanske usluge, eksiplicitno ne sadrži i odrednice, o vrsti i karakteru posla (usluga), nužni element takvog poslovnog odnosa (pružanje poštanskih usluga), imanentan pravnoj prirodi istog, je, i da se radi o teretnim uslugama, obavljaju se uz naknadu (prema cjenovniku operatera poštanskog saobraćaja), koju plaća korisnik usluge (poštarina, cijena usluge – odredbe člana 16 do 19 Zakona RS). Prema tome, pružanje poštanskih usluga, predstavlja komercijalno obavljanje poštanske djelatnosti, koja se vrši, na temelju, adhzionog (po pristupu) ugovora, između operatera poštanskog saobraćaja i korisnika tih usluga (član 6 Zakona RS), kao klasičnog obligacionog (obostrano teretnog) odnosa, između ugovorača (operatera poštanskog saobraćaja i korisnika njegovih usluga), nastalom, dobrovoljnošću, posebice, korisnika, zahtijevanih poštanskih usluga.

U smislu navedenih zakona, pošiljka, u najširem značenju te riječi, postaje, poštanska pošiljka, tek, kada je primi na prijenos iza nju postane odgovoran operater poštanskog saobraćaja (član 2 tačka b Zakona BiH), odnosno, u trenutku zaključenja ugovora (… danom označenim na otísku poštanskog žiga na potvrdi o prijemu pošiljke, odnosno, na pošiljci – član 6 stav 4. Zakona RS), što logičnim ukazuje, da i pošiljka, koja sadrži neko saopćenje u pisanoj formi računi za režije, drugi računi, finansijski i drugi izvještaji i sva druga korespodencija (član 2 tačka c Zakona BiH, odnosno, član 5 stav 7. Zakona RS), može postati, pismonosna pošiljka, kao jedna od rezerviranih poštanskih usluga (može ih – ne, i mora – pružati, samo javni poštanski operater – >>Pošte Srpske« a.d. Banja Luka), tek, kada je korisnik (pošiljatelj) preda i javni poštanski operater, na istu, ili potvrdu o prijemu pošiljke, stavi otisak svog poštanskog žiga. Do tog momenta (prijema i stavljanja poštanskog žiga od strane javnog poštanskog operatera), računi za režije, drugi računi, finansijski i drugi izvještaji i sva druga korespodencija …, nemaju svojstvo, pismonosne pošiljke, radi se o uobičajnim javnim ili privatnim ispravama, kojima, izdavalac ili njihov posjednik, shodno svojim poslovnim ili drugim interesima, slobodno raspolaže (može ih držati kod sebe, neposredno predati ili na bilo koji drugi način, proslijediti, bilo kojim pravnom ili fizičkom licu, bez posredovanja operatera poštanskog saobraćaja).

Slijedom navedenog, suština činjeničnih navoda pokretača postupka (okrivljeno pravno lice je, iako nema registrovanu djelatnost pružanja poštanskih usluga kao ni licencu za obavljanje poštanskih usluga, putem svojih radnika, dostavilo građanima, kao korisnicima njegovih usluga, korištenja; kablovske televizije, intemeta i telefona, račune za Mart 2011. godine – čime je počinilo prekršaja iz člana 2 stav 1. Zakona RS), čak, i kada bi se ocijenila, potvrđenom provedenim dokazima, izvan ,razumne sumnje, po nalaženju ovoga suda, ne sadrži bitna obilježja prekršaja (dostavu računa, ne, pismenosnih pošiljki, građanima za izvršene usluge, putem svojih radnika, okrivljeno pravno lice je vršilo, bez ikakve nadoknade, cijene dostave, poštarine, nije se bavilo poštanskom djelatnošću), ne sadrži bitna obilježja prekršaja, za koji je pravno lice oglašeno odgovornim. Niti jednom odredbom, Zakona BiH ili Zakona RS, nije uspostavljena zakonska obaveza, imperativne prirode, za bilo koje, fizičko ili pravno lice (i davatelje komunalnih i drugih usluga građanima), da, mora postati, korisnik bilo koje poštanske usluge.

Nalazeći, da se u radnjama okrivljenog pravnog lica, kako su one činjenično opisane u izreci pobijanog rješenja, ne sadrže bitna obilježja prekršaja iz člana 2 stav l. Zakona o poštanskim uslugama Republike Srpske, za koji, je oglašeno odgovornim, ovaj sud je, uvažívši žalbu branioca okrivljenog pravnog lica, temeljem odredbi člana 54, 66, i 68 Zakona o prekršajima Republike Srpske, i odlučio kao u izreci, a, shodno tome, donošenje odluke o žalbi pokretača postupka, se ukazuje, bezpredmetnim. ‘

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.

SUDIJA

ĐONLIĆ MENSUR

Leave a Reply