Uncategorizedzakoni RS

Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

NEZVANIČNI PREČIŠĆEN TEKST, zaključno sa Sl. glasnikom 98/13

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sistem lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave, način i uslovi njihovog formiranja, poslovi lokalne samouprave, organi jedinica lokalne samouprave, imovina i finansiranje jedinica lokalne samouprave, akti i javnost rada organa jedinica lokalne samouprave, postupak administrativnog nadzora nad radom organa jedinica lokalne samouprave, saradnja organa jedinica lokalne samouprave, saradnja organa jedinica lokalne samouprave i republičkih organa, zaštita prava lokalne samouprave, oblici neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi, zaposleni u organima jedinica lokalne samouprave i njihov radno-pravni status.

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

Član 2.

Lokalna samouprava je pravo građana da neposredno i preko svojih slobodno i demokratski izabranih predstavnika učestvuju u ostvarivanju zajedničkih interesa stanovnika lokalne zajednice, kao i pravo i sposobnost organa lokalne samouprave da regulišu i upravljaju, u granicama zakona, javnim poslovima koji se nalaze u njihovoj nadležnosti, a u interesu lokalnog stanovništva.

Lokalna samouprava ostvaruje se u opštinama i gradovima, a izvršavaju je građani i organi jedinica lokalne samouprave.

Član 3.

Na osnovu rezultata na posljednjem popisu stanovništva, jedinice lokalne samouprave obezbjeđuju, u skladu sa ovim zakonom, proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i grupa Ostalih u organima jedinice lokalne samouprave, uključujući funkcionere jedinica lokalne samouprave koji se ne biraju direktno: zamjenika načelnika jedinice lokalne samouprave, predsjednika skupštine i potpredsjednika skupštine jedinice lokalne samouprave.

Predsjednik skupštine jedinice lokalne samouprave i načelnik jedinice lokalne samouprave ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda i grupa Ostalih, osim ako jedan konstitutivni narod ima natpolovičnu većinu prema posljednjem popisu stanovništva.

Statutom i propisima jedinice lokalne samouprave, uključujući i propise koji se odnose na organizaciju opštinske uprave jedinice lokalne samouprave i zapošljavanje u opštinskoj upravi, utvrđuju se konkretni načini obezbjeđenja proporcionalne zastupljenosti.

Član 4.

Jedinica lokalne samouprave ima svojstvo pravnog lica.

Član 5.

Jedinica lokalne samouprave ima grb i zastavu (u daljem tekstu: simboli).

Jedinica lokalne samouprave može imati praznik.

Praznik, oblik, sadržaj i upotreba simbola uređuju se statutom jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

Grb jedinice lokalne samouprave mora biti sačinjen i opisan po pravilima heraldike.

Simboli imaju sadržaje koji izražavaju istorijsko, kulturno i prirodno obilježje jedinice lokalne samouprave, i ne mogu biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa simbolima država, ili sa znakom političke stranke, privrednog društva, ustanove, drugog pravnog lica ili organizacije.

Član 6.

Jedinica lokalne samouprave ima svoju imovinu.

Imovinom jedinice lokalne samouprave upravljaju organi jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

 

II OPŠTINA

Član 7.

Opština je osnovna teritorijalna jedinica lokalne samouprave, koja se obrazuje za dio naseljenog mjesta, za jedno naseljeno mjesto ili više od jednog naseljenog mjesta.

Član 8.

Opština ima naziv.

Naziv opštine određuje se zakonom, u pravilu prema nazivu naseljenog mjesta u kojem je sjedište opštine.

Naziv opštine ne može sadržavati imena ličnosti.

Sjedište opštine utvrđuje se statutom opštine u skladu sa zakonom.

 

1. Poslovi opštine

Član 11.

Opština ima sve nadležnosti sadržane u ovom zakonu, kao i druge nadležnosti koje joj se prenose drugim zakonom.

Opština ima pravo da se bavi svim pitanjima od lokalnog interesa koja nisu isključena iz njene nadležnosti, niti dodijeljena nekom drugom nivou vlasti.

Opština ostvaruje svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom, zakonom i statutom.

1.1 Samostalni poslovi

Član 12.

Samostalne nadležnosti opština obuhvataju sljedeće:

a) na planu regulatornih radnji i upravljanja opštinom:

– usvajanje programa razvoja opštine,
– usvajanje razvojnih, prostornih, urbanističkih i provedbenih planova,
– donošenje budžeta i završnog računa budžeta,
– uređenje i obezbjeđenje korištenja građevinskog zemljišta i poslovnog prostora,
– organizovanje komunalne policije,
– poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom,
– upravljanje i raspolaganje imovinom opštine,
– obrazovanje opštinskih organa, organizacija i službi i uređenje njihove organizacije,
– vršenje katastarskih, geodetskih i imovinsko pravnih poslova, u skladu sa zakonom,
– naplatu, kontrolu naplate i prinudnu naplatu izvornih prihoda opštine,
– poslove pravnog zastupanja opštine

– poslove evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu i
– obezbjeđivanje izvršavanja zakona i drugih propisa.

b) na planu pružanja usluga:

– obavljanje specifičnih funkcija u oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne zaštite, civilne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline,
– uređenje i obezbjeđenje obavljanja komunalnih djelatnosti: proizvodnja i isporuka vode, gasa, toplotne energije, javni prevoz putnika, održavanje čistoće, prečišćavanje i odvodnja otpadnih voda, održavanje grobalja i pružanje pogrebnih usluga, održavanje ulica, saobraćajnica, parkova, zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina, odvođenje atmosferskih voda i drugih padavina i čišćenje javnih površina,
– osnivanje preduzeća, ustanova i drugih organizacija radi pružanja usluga iz njihove nadležnosti, uređenje njihove organizacije i upravljanje i
– uređivanje i obezbjeđivanje izgradnje, održavanja i korištenja javnih objekata i komunalne infrastrukture za obavljanje funkcija opštine.

Član 13.

Opština, u oblasti urbanističkog planiranja i građenja, ima sljedeće nadležnosti:

– usvajanje urbanističkih planova i obezbjeđivanje njihovog provođenja,
– praćenje stanja uređenja prostora i naselja na svojoj teritoriji,
– izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje,
– obezbjeđivanje korištenja građevinskog zemljišta, davanje građevinskog zemljišta na korištenje, utvrđivanje naknade za uređivanje i korištenje građevinskog zemljišta i staranje o njegovom uređivanju, unapređivanju i zaštiti,
– obezbjeđivanje uslova za uređenje naselja i korištenje javnih i drugih površina, određivanje prostora za parkiranje i uređivanje uslova i način njihovog korištenja i upravljanja, uređivanje načina odlaganja komunalnog otpada i određivanje područja na kojima se mogu obavljati određene vrste poslovnih djelatnosti i
– obezbjeđivanje uslova i određivanje načina izgradnje, odnosno postavljanje i uklanjanje objekata na javnim površinama u naseljenim mjestima i na neizgrađenom građevinskom zemljištu i određivanje uslova za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susjedne objekte i bezbjednost saobraćaja.

Član 14.

Opština, u oblasti stambeno-komunalnih djelatnosti, ima sljedeće nadležnosti:

– propisuje pravila održavanja reda u stambenim zgradama,
– odlučuje o uvođenju posebne naknade za etažne vlasnike, pod uslovima propisanim posebnim zakonom, radi obezbjeđenja sredstava za radove hitnih intervencija u stambenim zgradama,
– propisuje uslove i obezbjeđuje nadzor nad održavanjem stambenih zgrada,
– određuje visinu zakupnine za korištenje stanova kojima upravlja, te visinu zakupnine za državne stanove na svom području pod uslovima posebnog zakona kojim je uređeno njihovo korištenje,
– odlučuje o organizovanju poslova odžavanja stambenih zgrada kojima upravlja, visini naknade za održavanje kao i kriterijume i načine plaćanja troškova održavanja poslovnih prostorija i stanova u kojima se obavlja poslovna djelatnost,
– obezbjeđuje postupak iseljenja bespravno useljenih lica u državne stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama i obavlja i druge zakonom utvrđene poslove u oblasti stanovanja,
– obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti, organizacionih, materijalnih i drugih uslova za izgradnju i održavanje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture,
– obezbjeđuje organizacione i druge uslove za pregled umrlih lica i stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti za lica umrla izvan zdravstvene ustanove,
– obezbjeđuje lokacije i uslove za izgradnju i održavanje grobalja i određuje uslove i načine sahranjivanja kao i načine organizovanja tih poslova,
– obezbjeđuje uslove za izgradnju i održavanje ulica i trgova, lokalnih puteva, seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva, uređuje i obezbjeđuje upravljanje tim putevima i ulicama i odobrava njihovu izgradnju,
– obezbjeđuje organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji opštine i auto-taksi prevoza i
– obezbjeđuje nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti i inspekcijski nadzor.

Član 15.

Opština, u oblasti kulture, ima sljedeće nadležnosti:

– zaštita kulturnih dobara, osim kulturnih dobara utvrđenih zakonom kao dobara od značaja za Republiku,
– obezbjeđuje zaštitu i održavanje spomenika i spomen-obilježja od značaja za kulturno-istorijsku tradiciju, ako njihova zaštita i održavanje nisu uređeni drugim propisima,
– organizuje manifestacije i obilježavanje jubileja u oblasti kulture od značaja za opštinu i razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma u opštini,
– obezbjeđuje uslove za prikupljanje, obradu, čuvanje i davanje na korištenje knjiga i drugih publikacija i uslove za rad biblioteka čiji je ona osnivač i
– izgradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata kulture u kojima se ostvaruju potrebe kulture u opštini.

Član 16.

Opština, u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja ima nadležnosti propisane zakonom.

Član 17.

Opština, u oblasti zdravstvene zaštite stanovništva ima nadležnosti propisane zakonom.

Član 18.

Opština, u oblasti socijalne zaštite, ima sljedeće nadležnosti:

– prati socijalne potrebe građana, porodica i pojedinih ugroženih grupa i saglasno njima definiše politiku proširene socijalne zaštite na svom području,
– donosi opštinski program razvoja socijalne zaštite i podstiče razvoj socijalno zaštitnih programa u opštini,
– stvara uslove za kvalitetno pružanje socijalnih usluga svojim građanima (usluge djeci, starijim, onesposobljenim, porodicama sa problemima i drugim socijalno ugroženim licima),
– osniva Centar za socijalni rad i brine se o obezbjeđenju kadrovskih, prostornih, finansijskih i tehničkih uslova za njegov rad,
– obezbjeđuje sredstva za isplatu prava utvrđenih zakonom,
– prati i pomaže rad socijalno humanitarnih organizacija i građana u obavljanju humanitarne djelatnosti i
– razvija druge specifične sadržaje u skladu sa potrebama i mogućnostima u socijalnoj zaštiti.

Član 19.

Opština, u oblasti društvene brige o djeci, ima sljedeće nadležnosti:

– obezbjeđuje uslove za boravak djece u predškolskoj ustanovi, predškolsko vaspitanje i obrazovanje, preventivnu zdravstvenu zaštitu djece predškolskog uzrasta, boravak djece u predškolskim ustanovama u skladu sa zakonom, odmor i rekreaciju djece do 15 godina u dječijim odmaralištima, regresiranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama, odmor i rekreaciju djece i
– obezbjeđuje uslove za održavanje, izgradnju, dogradnju i opremanje objekata ustanova društvene brige o djeci i omladini čiji je osnivač i uslova za rad tih ustanova kojima se obezbjeđuje ostvarivanje prava u ovoj oblasti iz nadležnosti opštine.

Član 20.

Opština, u oblasti sporta i fizičke kulture, ima sljedeće nadležnosti:

– obezbjeđuje uslove za izgradnju, održavanje i korištenje sportskih i rekreativnih objekata,
– obezbjeđuje i usmjerava realizaciju školskih i studentskih sportskih takmičenja, opštinskog i međuopštinskog nivoa,
– obezbjeđuje posebne uslove za povećanje kvantiteta i kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima,
– obezbjeđuje uslove za razvoj i unapređenje amaterskog sporta,
– obezbjeđuje uslove i izdaje licence za organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za opštinu i
– izdaje licence za rad sportskih stručnjaka u organizacijama u oblasti sporta na području opštine.

Član 21.

Opština, u oblasti turizma, ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, ima sljedeće nadležnosti:

– obezbjeđuje uslove za razvoj turizma, turističkih mjesta i razvoj i unapređenje komunalnih, sportsko-rekreativnih i drugih djelatnosti koje doprinose razvoju turizma, kao i uslove za organizovanje turističko-informativne i propagandne djelatnosti i
– obezbjeđuje uslove za razvoj i unapređenje ugostiteljstva, zanatstva i trgovine i propisuje radno vrijeme i druge uslove njihovog rada i poslovanja kojima se ostvaruju zahtjevi građana u okviru tih djelatnosti.

Član 22.

Opština, u oblasti zaštite prirodnih dobara i životne sredine, ima sljedeće nadležnosti:

– usvaja osnove zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom provođenju,
– određuje erozivna područja i propisuje protiverozivne mjere,
– određuje uslove i načine korištenja pašnjaka i njihovog privođenja drugoj kulturi,
– obezbjeđuje uslove korištenja i način upravljanja prirodnim jezerima, izvorima, javnim bunarima i javnim česmama i stara se o njihovoj zaštiti, te stvara opšte uslove za očuvanje čistoće obala rijeka i jezera, na ovom području,
– obezbjeđuje opšte uslove i načine izgradnje i održavanja vodovoda u seoskim naseljima, njihovo korištenje i utvrđuje sanitarno-tehničke uslove za ispuštanje otpadnih voda,
– određuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte i radove određene zakonom,
– obezbjeđuje uslove za očuvanje, korištenje i unapređenje područja sa prirodnim ljekovitim svojstvima i upravlja područjima sa prirodnim ljekovitim svojstvima na kojima je uspostavljen poseban režim zaštite,
– propisuje granične vrijednosti emisije za pojedine štetne i opasne materije u slučajevima utvrđenim zakonom,
– objavljuje podatke o stanju kvaliteta vazduha,
– stara se o poboljšanju kvaliteta vazduha i sanaciji za područja sa ugroženim kvalitetom vazduha i preduzima odgovarajuće mjere,
– preduzima mjere za zaštitu od buke i obezbjeđuje njeno sistematsko mjerenje,
– obezbjeđuje očuvanje prirodnih vrijednosti na svom području i donosi akta o stavljanju pod zaštitu određenog prirodnog dobra,
– određuje i obezbjeđuje određene uslove za držanje i zaštitu domaćih životinja i utvrđuje mjere za njihovo organizovano i neškodljivo uklanjanje, obezbjeđuje uslove karantina za životinje u unutrašnjem prometu,
– određuje ispunjenost uslova za obavljanje određenih poslova na evidenciji o kvalitetu stoke, odabranim muškim priplodnim grlima, propisuje uslove i načine držanja pčela i postavljanja pčelinjaka, određuje područja za selekciju pčela i
– druge poslove na unapređenju stočarstva.

Član 22a.

Opština u okviru svojih nadležnosti obezbjeđuje ostvarivanje, zaštitu i unapređivanje ljudskih prava i sloboda građana i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina u skladu sa zakonom.

Opština podstiče aktivnosti i pruža pomoć udruženjima građana čija djelatnost je od interesa za opštinu.

Opština u okviru svojih nadležnosti obezbjeđuje, podstiče i unapređuje  ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih mogućnosti.

Član 23.

Opština organizuje službu za pružanje pravne pomoći građanima na svom području.

Organizacija službe pravne pomoći bliže će se urediti statutom opštine.

Član 24.

Opština obezbjeđuje prostor i uslove za rad poslaničke kancelarije za sve poslanike izabrane sa svog područja, u Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Član 25.

Opština obezbjeđuje informisanje i javno obavještavanje o pitanjima od značaja za život i rad građana u opštini.

Član 26.

Opština, u oblasti zaštite građana i materijalnih dobara od elementarnih i drugih većih nepogoda, ima sljedeće nadležnosti:

– usvaja procjenu moguće ugroženosti od elementarnih i drugih većih nepogoda,
– određuje preventivne mjere za slučaj neposredne opasnosti od elementarnih i drugih većih nepogoda,
– određuje mjere kad nastupi elementarna ili druga veća nepogoda i
– određuje mjere za ublažavanje i otklanjanje neposrednih posljedica od elementarnih i drugih većih nepogoda.

Član 27.

Zakoni za pojedine oblasti utvrđuju nadležnosti koje su obavezne, u skladu sa veličinom opštine i postojećim resursima, a koje će opštine izvršavati po prioritetnoj osnovi.

Poslove samostalnog djelokruga utvrđene ovim zakonom opštine mogu obavljati putem zajedničkih opštinskih organa ili drugim vidom međuopštinske saradnje.

1.2 Preneseni poslovi

Član 28.

Poslovi državne uprave mogu se prenijeti na opštine zakonom, po obavljenim konsultacijama sa odnosnim jedinicama lokalne samouprave, a posebno na osnovu, sljedećih elemenata:

– prirode i sadržaja poslova;
– broja stanovnika, teritorijalne veličine i finansijske snage opštine;
– interesa da se odlučivanje približi građanima, u skladu sa principom subsidijarnosti, i
– sposobnosti opštine da poslove iz svog djelokruga uspješno izvršava.

Prenošenje poslova državne uprave na opštine biće praćeno dodjelom finansijskih sredstava i obezbjeđivanjem drugih potrebnih uslova za njihovo efikasno izvršavanje.

2. Organi opštine

Član 29.

Organi opštine su:

– Skupština opštine,
– Načelnik opštine.

2.1 Skupština opštine

Član 30.

Skupština opštine je organ odlučivanja i kreiranja politike opštine. Njene najvažnije nadležnosti su sljedeće:

– donosi statut opštine,
– donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
– donosi budžet i završni račun budžeta,
– donosi planove i programe razvoja opštine, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
– donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe,
– donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
– donosi provedbene planove,
– donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline,
– donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
– donosi odluke i druga opšta akta u oblasti civilne zaštite u skladu sa zakonom i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite,
– donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine,
– donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
– donosi odluku o proglašenju praznika opštine,
– donosi odluku o upotrebi simbola opštine,
– donosi odluku o članstvu opštine u savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
– donosi plan korištenja javnih površina,
– donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
– donosi odluku o nagradama i priznanjima,
– bira i razrješava predsjednika skupštine opštine, potpredsjednika skupštine opštine, zamjenika načelnika opštine, sekretara skupštine opštine, načelnike odjeljenja ili službe i članove stalnih i povremenih radnih tijela skupštine opštine,
– obrazuje stručnu službu za potrebe skupštine i njenih radnih tijela,
– odlučuje o zaduženju opštine,
– usvaja poslovnik,
– razmatra godišnji izvještaj o radu načelnika opštine i o istom zauzima svoj stav,

– osniva Odbor za žalbe i razmatra izvještaj o radu Odbora,

– pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva opštine i naseljenog mjesta

– usvaja etički kodeks skupštine,
– odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv načelnika opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor načelnika opštine,

– razmatra izvještaj načelnika opštine o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,

– odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini opštine,

– imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je osnivač ili suosnivač opština, u skladu sa zakonom
– osniva preduzeća i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za opštinu i upravlja istim u skladu sa zakonom,
– raspisuje javni zajam i samodoprinos,
– raspisuje referendum,
– daje mišljenje o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje povjerenih poslova i
– vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Član 31.

Skupštinu opštine čine opštinski odbornici koji se biraju na period od četiri godine.

Broj odbornika skupštine opštine utvrđuje se statutom opštine, u skladu sa Izbornim zakonom.

Lice koje je zaposleno u opštinskoj upravi ne može biti odbornik u skupštini opštine, odnosno grada.

 

Član 31a.

 

Opštinski odbornik svoju dužnost vrši u skladu sa zakonom, statutom opštine, poslovnikom o radu i etičkim kodeksom skupštine opštine.

Opštinski odbornik za vršenje odborničke dužnosti ima pravo na odborničku naknadu (odbornički dodatak).

Odbornička naknada utvrđuje se u visini do 65% prosječne neto plate isplaćene u opštinskoj upravi za prethodnu godinu, ne uključujući plate funkcionera.

Odlukom skupštine opštine utvrđuje se visina odborničke naknade, kao i slučajevi u kojima odborniku ne pripada pravo na odborničku naknadu.

Član 32.

Skupština opštine odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova od ukupnog broja odbornika, osim kada je drugačije propisano zakonom.

Član 33.

Predsjednik skupštine opštine zastupa i predstavlja skupštinu opštine, saziva sjednice skupštine i njima predsjedava.

Potpredsjednik skupštine opštine obavlja poslove utvrđene statutom i poslovnikom skupštine opštine i zamjenjuje predsjednika skupštine opštine u slučaju njegove spriječenosti.

 

Član 33a.

Prvu sjednicu novoizabrane skupštine saziva predsjednik skupštine opštine iz prethodnog saziva, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja izvještaja nadležnog organa za sprovođenje izbora.

Ako je spriječen predsjednik, odnosno potpredsjednik skupštine opštine iz prethodnog saziva, prvu sjednicu će sazvati najstariji odbornik iz prethodnog saziva.

Ako prvu sjednicu skupštine ne sazove ovlašteno lice iz stava 1, odnosno stava 2. ovog člana, sjednicu će sazvati 1/2 odbornika novog saziva.

Prvoj sjednici skupštine opštine do izbora predsjednika predsjedava najstariji odbornik novog saziva kome u radu pomažu dva najmlađa odbornika novog saziva koji su članovi radnog predsjedništva iz reda političkih stranaka koje imaju najveći broj odbornika u skupštini opštine.

Do izbora predsjednika skupštine opštine, predsjedavajući prve sjednice ima sva prava i dužnosti predsjednika skupštine u pogledu sazivanja i predsjedavanja sjednici.

Član 33b.

Sjednicu skupštine opštine saziva predsjednik skupštine opštine po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Predsjednik skupštine opštine saziva skupštinu po sopstvenoj inicijativi, ili na zahtjev načelnika opštine ili 1/3 odbornika, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ako sjednicu skupštine ne sazove predsjednik skupštine opštine u roku iz stava 2. ovog člana, odnosno potpredsjednik skupštine opštine u slučaju kada je predsjednik skupštine opštine spriječen da je sazove ili odbije da je sazove, skupštinu saziva podnosilac zahtjeva.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, sjednici skupštine predsjedava odbornik kojeg odredi skupština opštine, ako je predsjednik, odnosno potpredsjednik skupštine opštine spriječen ili odbije da predsjedava sjednici.

Član 34.

Skupština opštine ima sekretara skupštine.

Sekretar skupštine ima status opštinskog službenika.

Skupština opštine raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara skupštine.

Skupština opštine imenuje sekretara skupštine nakon sprovedenog javnog konkursa.

Za sekretara skupštine može biti imenovano lice koje ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u opštinskoj upravi u skladu sa ovim zakonom i posebne uslove za imenovanje.

Posebni uslovi za izbor sekretara skupštine su:

da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija – diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova,

da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i

da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.

Sekretar skupštine organizuje i brine se o obavljanju stručnih i administrativnih poslova za skupštinu i njena radna tijela, rukovodi stručnom službom skupštine opštine ako je formirana, i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom, poslovnikom i drugim aktima skupštine.

Na radno-pravni status sekretara skupštine primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na službenika opštinske uprave.

Član 35.

Mandat sekretara skupštine traje dok traje  mandat  saziva skupštine koja ga je izabrala.

Mandat sekretara skupštine može biti obnovljen nakon sprovedenog javnog konkursa.

Sekretara skupštine razrješava dužnosti skupština opštine.

Nakon prestanka mandata sekretara skupštine, odnosno njegovog razrješenja, skupština opštine do okončanja postupka imenovanja sekretara skupštine u skladu sa ovim zakonom imenuje vršioca dužnosti sekretara koji mora da ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u opštinskoj upravi u skladu sa ovim zakonom i posebne uslove za imenovanje sekretara, a najduže za period od 90 dana.

Sekretara skupštine opštine koji po isteku mandata ne bude ponovo imenovan, odnosno koga skupština opštine razriješi, načelnik opštine raspoređuje na odgovarajuće radno mjesto u opštinskoj upravi, u roku od 30 dana od dana prestanka mandata, ako je prije imenovanja za sekretara skupštine opštine imao status zaposlenog u opštinskoj upravi.

U slučaju da zaposleni iz stava 5. ovog člana odbije raspored na odgovarajuće radno mjesto, ili da nema upražnjenog radnog mjesta na koje bi mogao biti raspoređen, prestaje mu radni odnos.

Sekretaru skupštine opštine koji po isteku mandata ne bude ponovo imenovan, odnosno koga skupština opštine razriješi, a koji prije imenovanja nije bio zaposlen u opštinskoj upravi, radni odnos u opštinskoj upravi prestaje danom razrješenja i ima pravo da se vrati na posao kod ranijeg poslodavca, na poslove koji odgovaraju stepenu njegove stručne spreme.

Član 35a.

Za sprovođenje javnog konkursa za izbor sekretara skupštine, imenuje se komisija u skladu sa članom 121. Zakona.

Javni konkurs se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srpske i najmanje jednom dnevnom listu dostupnom javnosti na teritoriji Republike Srpske sa rokom od 15 dana za prijavljivanje kandidata.

Postupak za izbor sekretara skupštine podrazumijeva ulazni intervju i kontrolu ispunjenosti opštih i posebnih uslova, a sprovodi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje kandidata.

Postupak imenovanja sekretara skupštine mora se okončati u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga komisije iz stava 1. ovog člana, predsjedniku skupštine opštine.

Ukoliko skupština opštine ne imenuje sekretara skupštine u roku iz stava 4. ovog člana, smatra se da javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara skupštine nije uspio.

U slučaju iz stava 5. ovog člana skupština opštine donosi odluku o raspisivanju novog javnog konkursa u roku od 30 dana od utvrđivanja da javni konkurs nije uspio.

 

Član 36.

Skupština opštine može za izvršenje svojih zadataka osnivati stalne i povremene komisije, odbore i savjete kao radna tijela skupštine.

Broj članova stalnih radnih tijela utvrđuje se poslovnikom skupštine opštine.

Članovi radnih tijela skupštine opštine imaju pravo naknade u skladu sa odlukom skupštine opštine.

Član 37.

Način rada, sazivanje, utvrđivanje dnevnog reda, odlučivanje i druga pitanja značajna za rad skupštine i radnih tijela, uređuju se poslovnikom skupštine opštine.

Sjednice skupštine opštine održavaju se u sekularnom ambijentu.

2.2 Funkcioneri opštine

Član 38.

Funkcioneri opštine u smislu ovog zakona su:

1. Načelnik opštine,
2. Zamjenik načelnika opštine,
3. Predsjednik skupštine opštine,
4. Potpredsjednik skupštine opštine.

Član 39.

Plate i druga prava opštinskim funkcionerima utvrđuju se odlukom skupštine opštine u skladu sa Zakonom o statusu opštinskih funkcionera.

2.3 Načelnik opštine

Član 40.

Načelnik opštine zastupa i predstavlja opštinu, nosilac je izvršne vlasti u opštini.

Načelnik rukovodi opštinskom opštinskom upravom i odgovoran je za njen rad.

Član 41.

Načelnik ima zamjenika koji mu pomaže u vršenju dužnosti.

Zamjenika načelnika bira skupština opštine, na prijedlog načelnika, u postupku predviđenom za izbor predsjednika skupštine opštine, utvrđen statutom i poslovnikom skupštine opštine.

Mandat zamjenika načelnika traje do kraja mandata načelnika opštine, odnosno skupštine opštine.

Procedura izbora, opoziva i razrješenja zamjenika načelnika reguliše se statutom opštine.

Zamjenik načelnika izvršava dužnosti koje mu/joj povjeri načelnik.

Zamjenik načelnika zamjenjuje načelnika i djeluje u njegovo/njeno ime kada je ovaj drugi odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti.

U slučaju prestanka mandata načelnika opštine prije isteka vremena na koje je izabran u skladu sa izbornim propisima, zamjenik načelnika obavlja dužnost načelnika do izbora novog načelnika opštine.

Ukoliko zamjenik načelnika u slučaju iz stava 7. ovog člana iz bilo kojih razloga bude spriječen da obavlja dužnost načelnika opštine, ili opština nema zamjenika načelnika, skupština opštine će izabrati vršioca dužnosti zamjenika načelnika do izbora načelnika opštine, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Član 42.

Načelnika opštine biraju građani na opštim neposrednim izborima za period od četiri godine u skladu sa Izbornim zakonom.

Razrješenje prije isteka mandata i opoziv načelnika opštine provodi se u skladu sa Izbornim zakonom.

U slučaju ostavke i trajne spriječenosti načelnika da obavlja funkciju, a preostalo je više od godinu dana mandata, raspisuju se izbori u roku od 60 dana.

Član 43.

Nadležnosti načelnika opštine su sljedeće:

– predlaže statut opštine,
– predlaže odluke i druga opšta akta skupštini,
– izrađuje nacrt i podnosi skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta,
– obavještava skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njenih prava i obaveza,
– provodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata skupštine,
– izvršava zakone i druge propise republike i grada čije je izvršenje povjereno opštini,
– donosi odluku o osnivanju opštinske opštinske uprave,
– donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske opštinske uprave,
– donosi plan civilne zaštite opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
– realizuje saradnju opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela,
– daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
– podnosi izvještaj skupštini o svom radu i radu opštinske opštinske uprave,

– podnosi izvještaj skupštini o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti
– pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
– zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima skupštine opštine,
– rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske opštinske uprave, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
– odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže skupštini opštine,
– donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen statutom i
– obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom opštine.

2.4 Opštinska opštinska uprava

Član 44.

Načelnik opštine ima slobodu da samostalno utvrdi strukturu i unutrašnju organizaciju opštinske opštinske uprave u zakonom utvrđenim opštim granicama.

Opštinska opštinska uprava se organizuje i djeluje u skladu sa kriterijima efikasnosti, djelotvornosti i ekonomičnosti; koji obuhvataju, između ostalog, poštivanje sljedećih najvažnijih principa:

– objedinjavanje istih ili sličnih, odnosno međusobno povezanih poslova u odgovarajuće organizacione jedinice,
– zakonito i blagovremeno odlučivanje o pravima i obavezama i na zakonu zasnovanim pravnim interesima fizičkih i pravnih lica,
– stručno i racionalno obavljanje poslova i ostvarivanje odgovornosti zaposlenih i postavljenih lica za njihovo obavljanje,
– efikasno rukovođenje organizacionim jedinicama i stalni nadzor nad obavljanjem poslova.

Kod donošenja pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske opštinske uprave, načelnik opštine vodi računa o finansijskim ograničenjima i javnom interesu kada se radi o administrativnim troškovima, i uzima u obzir smjernice koje izdaje Vlada u cilju unapređenja ekonomičnosti rada opštinske opštinske uprave.

Član 45.

Poslovi opštinske opštinske uprave su:

– izvršavanje i provođenje propisa skupštine opštine i načelnika opštine,
– pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi skupština opštine i načelnik opštine,
– izvršavanje i provođenje zakona i drugih propisa i obezbjeđenje vršenja poslova čije je izvršenje povjereno opštini i
– vršenje stručnih i drugih poslova koje im povjeri skupština opštine i načelnik opštine.

Član 46.

Sukob nadležnosti između opštinske opštinske uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za opštinu rješava načelnik opštine.

Član 47.

O izuzeću službenog lica opštinske opštinske uprave odlučuje načelnik opštine.

Član 48.

Radi efikasnijeg izvršavanja zakonskih i statutarnih obaveza opštinske opštinske uprave, načelnik opštine može u pojedinim naseljenim mjestima obrazovati mjesne kancelarije.

Član 49.

Zaposleni u opštinskoj opštinskoj upravi obavljaju stručne i druge poslove za potrebe skupštine i načelnika opštine, kao i poslove republičke uprave, koji su zakonom povjereni opštini.

Prava i obaveze zaposlenih u opštinskoj opštinskoj upravi ostvaruju se u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

2.5 Nadzorni odbor

Član 50.

Skupština opštine može obrazovati nadzorni odbor kao stalno radno tijelo koje je nadležno za:

– kontrolu javne potrošnje u opštini i
– nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem imovinom opštine.

Član 51.

Nadzorni odbor svoje izvještaje, preporuke i prijedloge podnosi organima opštine.

Organi opštine razmatraju izvještaje, preporuke i prijedloge iz stava 1. ovog člana i preduzimaju mjere u okviru svoje nadležnosti.

Član 52.

Rad nadzornog odbora je javan.

Nadzorni odbor je u svom radu dužan čuvati lične podatke, službene i poslovne tajne utvrđene odgovarajućim propisima i poštovati dostojanstvo, dobro ime i integritet pojedinca.

Član 53.

Članove nadzornog odbora imenuje skupština opštine iz reda stručnjaka ekonomske i pravne struke.

Za članove nadzornog odbora ne mogu se imenovati načelnik opštine i zamjenik načelnika, odbornici skupštine opštine, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, poslanici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, članovi Vlade Republike Srpske i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, javni službenici, službenici opštinske opštinske uprave i ostala lica koja bi mogla imati sukob interesa.

Član 54.

Načelnik opštine i skupština opštine obezbjeđuju da nadzorni odbor ima omogućen pristup svim administrativnim aktima i dokumentima koje treba ispitati da bi ispunio svoju funkciju, uz uvažavanje svih zakonom utvrđenih ograničenja.

III GRAD

Član 55.

Grad se može uspostaviti zakonom na urbanom području koje čini koherentnu geografsku, socijalnu, ekonomsku, istorijsku i teritorijalnu cjelinu sa odgovarajućim nivoom razvoja.

Član 56.

Grad koji u svom sastavu nema više opština ima nadležnosti koje se ovim zakonom dodjeljuju opštini.

Zakonom se gradu mogu dodijeliti i dodatne nadležnosti.

Član 57.

Grad koji u svom sastavu ima više opština:

– ima cjelokupne regulatorne nadležnosti na planu urbanog planiranja, korištenja zemljišta, zaštite okoline, i urbanističkih planova;
– izvršava sve nadležnosti koje su zakonom dodijeljene opštinama na području vodosnabdijevanja, kanalizacije, javnog transporta, upravljanja otpadom, srednjeg obrazovanja, zdravstvene zaštite, turizma i trgovine, protivpožarne i civilne zaštite;
– prikuplja i naplaćuje sopstvene prihode i upravlja gradskom imovinom;
– organizuje inspekcijski nadzor koji se zakonom dodjeljuje opštini;
– provodi zakone i propise grada;
– uspostavlja odgovarajuće mehanizme koordinacije kojima se osigurava da opštine u njegovom sastavu ostvaruju svoje funkcije na koherentan i efikasan način i
– ostvaruje i ostale nadležnosti utvrđene zakonom i statutom grada.

Član 58.

Opštine u sastavu grada imaju pravo da obavljaju sve nadležnosti opštine koje zakonom ili statutom nisu dodijeljene gradu.

Statutom grada i statutima opština u njegovom sastavu uređuju se pitanja iz stava 1. ovog člana.

Član 59.

Poslovi državne uprave mogu se prenijeti na grad zakonom, nakon obavljenih konsultacija sa organima grada i na osnovu, naročito, sljedećih elemenata:

– prirode i sadržaja poslova;
– broja stanovnika, veličine područja i finansijskih mogućnosti grada;
– interesa da se odlučivanje približi građanima, u skladu sa principom subsidijarnosti i
– sposobnosti organa grada da uspješno izvršavaju svoje nadležnosti.

Prenošenje poslova državne uprave na grad biće praćeno dodjelom finansijskih sredstava i obezbjeđivanjem drugih potrebnih uslova za njihovo efikasno izvršavanje.

Član 60.

Ako nije drugačije propisano zakonom, odredbe ovog zakona koje se odnose na opštine primjenjuju se i na grad.

Član 61.

Opština koja ispunjava uslove predviđene članom 55. može zatražiti da joj se dodijeli status grada.

Odluku o pokretanju procedure iz stava 1. ovog člana donosi skupština opštine.

Odluka iz stava 2. ovog člana dostavlja se Vladi, a sadrži relevantne informacije i podatake koji opravdavaju zahtjev i prijedlog dopunskih zadataka koji se mogu dodijeliti ili prenijeti gradu.

Vlada razmatra zahtjev i ukoliko su ispunjeni uslovi, podnosi Narodnoj skupštini nacrt zakona o gradu.

Član 62.

Dvije ili više susjednih opština koje čine jedinstveno urbano područje i ispunjavaju druge uslove iz člana 55., mogu zatražiti da im se dodijeli status grada.

Odluka za pokretanje procedure iz stava 1. ovog člana usvaja se na referendumu koji se organizuje u svakoj zainteresovanoj opštini u skladu sa zakonom.

U slučaju pozitivnog rezultata na referendumu iz stava 2. ovog člana, u svim zainteresovanim opštinama, skupštine opština nastavljaju postupak i dostavljaju zahtjev Vladi.

Uz zahtjev se dostavljaju:

– odgovarajuće informacije i podaci kojima se opravdava zahtjev;
– nacrt statuta grada u kojem se detaljno navode nadležnosti koje će izvršavati organi grada i finansijski aranžmani između grada i opština u njegovom sastavu;
– popis imovine koja pripada gradu i
– prijedlozi dopunskih zadataka koji se mogu dodijeliti ili delegirati na grad.

Vlada razmatra zahtjev i ukoliko su ispunjeni uslovi, podnosi Narodnoj skupštini nacrt zakona o gradu.

IV IMOVINA I FINANSIRANjE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 63.

Sva pokretna i nepokretna imovina potrebna za izvršavanje obaveznih funkcija jedinica lokalne samouprave, dodjeljuje se jedinicama lokalne samouprave u vlasništvo, a nju između ostalog čine objekti komunalne infrastrukture, poslovni i drugi objekti javnih komunalnih preduzeća, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno objekti koji su finansirani iz budžeta jedinice lokalne samouprave ili putem samodoprinosa građana, druga imovina koju je jedinica lokalne samouprave stekla kao pravni sljedbenik ustanova i institucija koje su prestale da postoje.

Postupak utvrđivanja i prenosa imovine iz stava 1. ovog člana uređuje se posebnim zakonom.

Svaki prenos neke nove obavezne funkcije na jedinice lokalne samouprave praćen je dodjelom imovine koja je potrebna za izvršenje tih funkcija.

Jedinice lokalne samouprave imaju u vlasništvu, koriste i raspolažu svojom imovinom u skladu sa zakonom, a u interesu lokalnog stanovništva.

Član 64.

Finansijski resursi jedinica lokalne samouprave su srazmjerni njihovim nadležnostima koje su im dodijeljene zakonom. Svaki prenos novih funkcija praćen je dodjelom finansijskih sredstava potrebnih za njihovo efikasno izvršavanje.

Jedinice lokalne samouprave konsultuju se na odgovarajući način o svim pitanjima koja se odnose na dodjelu sredstava, kao i o svim promjenama zakona koje mogu uticati na finansijske aranžmane lokalne samouprave.

Budžet jedinice lokalne samouprave prioritetno usmjerava raspoložive resurse na pokrivanje troškova obaveznih funkcija.

Član 65.

Prihodi lokalne samouprave uključuju:

a) Lokalne poreze:

– porez na nekretnine,
– porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva,
– porez na dobit od igara na sreću i
– ostali lokalni porezi utvrđeni zakonom.

b) Lokalne takse:

– opštinske administrativne takse,
– takse za komunalije i
– ostale lokalne takse utvrđene zakonom.

v) Lokalne naknade:

– naknadu za uređenje građevinskog zemljišta,
– naknade za korištenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa,
– naknada za prostorno i urbanističko planiranje i
– ostale lokalne naknade.

g) Prihode od imovine:

– prihodi od najma,
– prihodi od kamata,
– prihodi od prodaje imovine koja ne ugrožava javne funkcije i nadležnosti opštine.

d) Prihode od samodoprinosa.

đ) Prihode od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku, utvrđenih aktima opština.

e) Ostale zakonom utvrđene prihode.

Član 66.

Vlastiti izvori prihoda lokalne samouprave utvrđuju se zakonom.

Jedinice lokalne samouprave imaju pravo na dovoljne sopstvene finansijske resurse, kojim lokalni organi mogu slobodno raspolagati u okviru svoje nadležnosti, u skladu sa zakonom.

Jedan dio finansijskih resursa jedinice lokalne samouprave ostvaruju od lokalnih poreza i taksa čiju stopu ima pravo utvrditi u okviru zakona.

Sva sredstva iz vlastitih izvora prihoda jedinice lokalne samouprave pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave.

Član 67.

Zakonom se utvrđuje raspodjela sredstava između Republike i jedinica lokalne samouprave, u skladu sa stepenom razvijenosti opština. Cilj raspodjele je da se dopunjavaju vlastiti izvori finansiranja jedinica lokalne samouprave, kako bi se obezbijedilo efikasno izvršavanje njihovih nadležnosti.

Raspodjela sredstava iz stava 1. ovog člana je stabilna i takva da se može planirati iznos sredstava kojim organi jedinice lokalne samouprave raspolžu od jedne do druge godine.

Pravila za redistribuciju sredstava iz budžeta Republike Srpske na jedinice lokalne samouprave zasnivaju se na objektivnim, transparentnim i potvrdivim kriterijima koje utvrdi Narodna skupština.

Prema kriterijima iz prethodnog stava, jedinice lokalne samouprave dijele se na:

– razvijene opštine,
– srednje razvijene opštine,
– nerazvijene opštine i
– izrazito nerazvijene opštine.

Stepen razvijenosti opština utvrđuje Vlada, na osnovu kriterija koje utvrdi Narodna skupština.

Kriteriji za utvrćivanje stepena razvijenosti, donose se svake tri godine. Stepen razvijenosti opština utvrđuje se do 30. septembra tekuće godine za narednu godinu.

Republika pruža posebnu podršku finansijski nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama, uvodeći odgovarajuće procedure ujednačenja ili druge ekvivalente, da bi se ispravile posljedice nejednake distribucije potencijalnih izvora finansiranja i finansijskog opterećenja koji moraju podržavati.

Ovakve procedure ne umanjuju diskreciona ovlaštenja koje jedinice lokalne samouprave izvršavaju u okviru vlastitih nadležnosti.

Član 68.

Jedinice lokalne samouprave imaju pravo da uzimaju kredite u skladu sa procedurama i u granicama utvrđenim zakonom.

Član 69.

Sredstva za finansiranje povjerenih poslova jedinice lokalne samouprave utvrđuju se u okviru budžeta Republike.

Visina sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u zavisnosti od vrste, složenosti i obima povjerenih poslova.

Isplatu sredstava po ovom osnovu vrši Minstarstvo finansija, na osnovu ispostavljenog računa odnosne jedinice lokalne samouprave.

Metodologiju utvrđivanja visine sredstava za vršenje povjerenih poslova propisuje Vlada na prijedlog Ministarstva finansija i Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje jedinica lokalne samouprave.

Član 70.

U pogledu visine sredstava za obavljanje povjerenih poslova, u slučaju spora jedinice lokalne samouprave, odnosno Vlada, mogu pokrenuti spor pred arbitražom.

Arbitraža se sastoji od jednakog broja predstavnika jedinice lokalne samouprave i Vlade.

Arbitraža utvrđuje pravila po kojima će se voditi postupak.

Odluka postignuta arbitražom je konačna i izvršna.

Ako se spor ne riješi arbitražom, odlučuje nadležni Okružni sud u upravnom sporu.

V AKTI ORGANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 71.

Jedinica lokalne samouprave ima statut.

Statutom se uređuju poslovi jedinice lokalne samouprave, organizacija i rad organa jedinice lokalne samouprave, akti, finansiranje, učešće građana u lokalnoj samoupravi, saradnja jedinice lokalne samouprave sa drugim jedinicama, postupak za donošenje i promjenu statuta i druga pitanja utvrđena zakonom.

Član 72.

Organi jedinice lokalne samouprave u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donose: statut, poslovnik, odluke, pravilnike, naredbe, rješenja, uputstva, zaključke, preporuke i rezolucije.

Skupština jedinice lokalne samouprave donosi statut, poslovnik, odluke, rješenja,  zaključke, preporuke i rezolucije.

Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, u vršenju poslova donose odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rješenja i zaključke.

Član 73.

Prijedlog za donošenje akta iz nadležnosti skupštine jedinice lokalne samouprave mogu podnijeti načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, svaki odbornik, radna tijela skupštine i 10% birača ili 1000 birača sa područja jedinice lokalne samouprave.

Inicijativu za donošenje akata iz nadležnosti organa jedinice lokalne samouprave, mogu pokrenuti građani i udruženja građana, u skladu sa postupkom predviđenim zakonom kojim je uređena građanska inicijativa.

Član 74.

Prijedlog za donošenje, izmjene i dopune statuta mogu podnijeti načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, najmanje 1/3 odbornika skupštine jedinice lokalne samouprave i 20% birača ili 1500 birača sa područja jedinice lokalne samouprave.

Član 75.

Odluke i drugi opšti akti organa jedinice lokalne samouprave objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Pojedinačni akti organa jedinice lokalne samouprave objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave u skladu sa statutom.

Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, dostavljaju Ministarstvu uprave i lokalne samouprave službeni glasnik u roku od 15 dana od dana njihovog objavljivanja.

VI JAVNOST RADA ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 76.

Organi jedinice lokalne samouprave obezbjeđuju javnost rada redovnim davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, redovnim održavanjem konferencija za štampu, redovnim objavljivanjem podataka o broju zaposlenih u opštinskoj upravi po kategoriji osoblja, obezbjeđivanjem uslova za neometano informisanje javnosti o izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti, i o svim promjenama organizacije, djelokruga poslova, rasporeda radnog vremena i drugim promjenama u organizaciji i radu opštinske uprave.

Objavljivanje određenih izvještaja može se uskratiti samo kada je to propisano zakonom.

Skupština jedinice lokalne samouprave usvaja odluke o uskraćivanju informacija u skladu sa zakonom.

Organi jedinice lokalne samouprave podnose javnosti godišnje izvještaje u kojima se porede postignuti rezultati sa planiranim programskim ciljevima.

Član 77.

Obavještenja i informacije o obavljanju poslova organa jedinice lokalne samouprave mogu davati načelnik opštine, odnosno gradonačelnik i predsjednik skupštine opštine, odnosno grada.

Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, može za davanje odgovarajućih informacija ovlastiti pojedine službenike.

Ovlašteni službenici iz stava 2. ovog člana su lično odgovorni za tačnost i pravovremenost informacija. Neovlašteno davanje informacija ili davanje netačnih informacija predstavlja težu povredu službene dužnosti.

Član 78.

Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, predsjednik skupštine opštine, odnosno grada, ili ovlašteni službenik, redovno organizuju konferencije za štampu o pitanjima izvršavanja poslova u nadležnosti lokalnih organa.

Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, može odlučiti da se u postupku pripreme i donošenja opšteg akta objavi njegov tekst u svim fazama donošenja putem sredstava javnog informisanja, kao i da se odredi rok za davanje pismenih primjedbi na odnosni tekst opšteg akta.

Član 79.

Organi jedinice lokalne samouprave dužni su svoj rad i poslovanje urediti na način da fizička i pravna lica mogu na jednostavan i efikasan način ostvarivati svoja Ustavom zagarantovana prava i zakonom zaštićene interese, te ispunjavati svoje dužnosti.

Član 80.

Organi jedinice lokalne samouprave dužni su omogućiti fizičkim i pravnim licima podnošenje prigovora i pritužbi na rad organa jedinica lokalne samouprave, kao i na nepravilan odnos službenika opštinske uprave kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa, ili izvršavanja svojih dužnosti.

Na podnešene prigovore i pritužbe načelnik opštine ili gradonačelnik, dužni su fizičkim i pravnim licima dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora ili pritužbe.

Prigovore, odnosno pritužbe na rad načelnika opštine, odnosno gradonačelnika, razmatra skupština opštine, odnosno skupština grada, i o njima zauzima stav.

Član 81.

Sjednice skupštine, komisija, odbora i savjeta su javne, ako nije drugačije predviđeno zakonom.

Sjednici skupštine jedinice lokalne samouprave mogu prisustvovati zainteresovani građani, na način i pod uslovima propisanim poslovnikom skupštine.

Član 82.

Na zgradama u kojima su smješteni organi jedinice lokalne samouprave mora biti istaknut naziv organa.

Na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija organa jedinice lokalne samouprave.

Na ulazu u službene prostorije moraju biti istaknuta lična imena službenika i oznaka poslova koje obavljaju.

VII ADMINISTRATIVNI NADZOR NAD RADOM JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 83.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) je nadležno za vršenje administrativnog nadzora nad radom organa jedinica lokalne samouprave.

Administrativni nadzor nad radom organa jedinica lokalne samouprave vrši se samo u zakonom utvrđenim slučajevima.

Administrativni nadzor nad radom organa jedinica lokalne samouprave ne može ograničiti njihovo pravo da nezavisno i u skladu sa zakonom upravljaju javnim poslovima koji spadaju u njihove samostalne nadležnosti.

Nadzor nad izvršenjem poslova iz samostalnog djelokruga organa jedinica lokalne samouprave ograničava se na zakonitost preduzetih radnji.

Nadzor u odnosu na zakonitost i ekspeditivnost donesenih odluka može se izvršavati u odnosu na zadatke čija je realizacija prenesena na organe jedinica lokalne samouprave. Republički organi uprave mogu u okviru svog djelokruga vršiti nadzor nad ekspeditivnošću odluka organa jedinica lokalne samouprave.

Intervencija nadzornog organa ostvaruje se u obimu koji je proporcionalan značaju interesa koji se njome namjerava zaštititi.

Postupak administrativnog nadzora nad radom organa jedinica lokalne samouprave koji nije regulisan ovim zakonom, vrši se u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Član 84.

Predmet nadzora zakonitosti su:

a) opšti akti koje donosi skupština jedinice lokalne samouprave,

b) normativni akti načelnika jednice lokalne samouprave,

v) odluke koje se odnose na raspolaganje nekretninama u svojini jedinice lokalne samouprave,

g) odluke o finansijskoj obavezi od 10. 000 KM ili više i

d) akti doneseni u postupku sprovođenja povjerenih poslova državne uprave.

Ministarstvo vrši nadzor nad aktima iz stava 1. ovog člana u roku od 90 dana od dana njihovog donošenja.

Član 85.

Skupština jedinice lokalne samouprave može tražiti od Ministarstva da kontroliše zakonitost akata koje donosi načelnik opštine.

Načelnik jedinice lokalne samouprave može tražiti od Ministarstva da kontroliše zakonitost nekog akta kojeg donese skupština.

Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana donošenja osporenog akta. Organ koji podnosi zahtjev ukazuje na zakonske osnove na osnovu kojih se osporava akt.

Ministarstvo, u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, postupa u skladu sa članom 87. ovog zakona.

Član 86.

Pravno ili fizičko lice koje smatra da su njegova prava ili pravni interesi povrijeđeni aktom organa jedinice lokalne samouprave može tražiti da Ministarstvo obavi nadzor nad zakonitošću odnosnog akta.

Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana saznanja o osporenom aktu, odnosno najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu osporenog akta.

Ministarstvo, u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, postupa u skladu sa članom 87. ovog zakona.

Član 87.

Ako Ministarstvo nakon sprovedenog postupka nadzora utvrdi da je akt organa jedinice lokalne samouprave u suprotnosti sa zakonom ili statutom jedinice lokalne samouprave ili drugim opštim aktom, obavijestiće donosioca akta o razlozima zbog kojih je akt suprotan zakonu, ili statutu jedinice lokalne samouprave ili drugom opštem aktu i zatražiti da organ izmijeni, ukine ili poništi osporeni akt.

Organ jedinice lokalne samouprave dužan je da izmijeni, ukine ili poništi osporeni akt u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja iz stava 1. ovog člana.

Ukoliko organ jedinice lokalne samouprave odbije da postupi po zahtjevu iz stava 1. ovog člana, ili ne donese odluku o zahtjevu, dužan je da o tome dostavi obrazloženo obavještenje Ministarstvu u roku od tri dana od isteka roka iz stava 2. ovog člana.

Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim sudom protiv akta organa jedinice lokalne samouprave, u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja iz stava 3. ovog člana, kao i u slučaju da organ jedinice lokalne samouprave ne dostavi obavještenje.

Član 88.

Vlada će do odluke suda, pored akata iz člana 84. Zakona, obustaviti od izvršenja i svaki propis, opšti ili pojedinačni akt organa jedinice lokalne samouprave za koje smatra da su protivustavni ili protivzakoniti ili ozbiljno ugrožavaju javni interes ili predstavljaju rizik od nanošenja nepopravljive štete.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi Vlada na prijedlog Ministarstva u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Odluka Vlade iz stava 1. ovog člana objavljuje se u ’Službenom glasniku Republike Srpske’.

Vlada će pokrenuti postupak pred nadležnim sudom u roku od osam dana od dana stupanja na snagu odluke o obustavljanju od izvršenja.

Član 88a.

Ministarstvo daje inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti statuta, ili drugog opšteg akta organa jedinice lokalne samouprave pred Ustavnim sudom, ako smatra da taj akt nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

Član 89.

Republički organi koji su nadležni za vršenje nadzora nad ekspeditivnošću akata koje donesu organi jedinice lokalne samouprave u okviru ovlaštenja u vršenju povjerenih poslova, imaju pravo tražiti, u roku od 15 dana od saznanja za osporeni akt, da organi jedinica lokalne samouprave izmijene, ukinu ili ponište osporeni akt na osnovu uvažavanja ekspeditivnosti.

Ako organi jedinica lokalne samouprave ne postupe u skladu sa zahtjevom iz stava 1. ovog člana, republički organi, nadležni za vršenje nadzora nad ekspeditivnošću, će usvojiti odnosni akt umjesto organa jedinica lokalne samouprave.

Organ koji vrši nadzor će obavijestiti organe jedinice lokalne samouprave o odluci koju donese u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Ako organ jedinice lokalne samouprave smatra da je odluka koju je donio organ u vršenju nadzora nezakonita, ima pravo da kod nadležnog suda protiv iste odluke pokrene upravni spor u roku od 30 dana od prijema obavještenja o donijetoj odluci. Organ jedinice lokalne samouprave će obavijestiti organ koji vrši nadzor da je pokrenuo upravni spor kod nadležnog suda.

Ukoliko organ jedinice lokalne samouprave smatra da usvajanje akta od strane organa koji vrši nadzor može dovesti do nanošenja nepopravljive štete, može zatražiti od nadležnog suda da obustavi od izvršenja navedeni akt ili da donese neke druge administrativne mjere. Organ jedinice lokalne samouprave će obavijestiti organ koji vrši nadzor o svom zahtjevu za donošenje privremenih administativnih mjera.

Sud donosi odluku o obustavljanju od izvršenja osporenog akta, odnosno donosi druge privremene administativne mjere u roku od 8 dana od podnošenja zahtjeva i nakon razmatranja argumenata svih zainteresovanih strana.

Član 90.

Organ jedinice lokalne samouprave dostavlja organu koji vrši nadzor, u roku od 10 dana od podnošenja zahtjeva, kopije svih dokumenata i sve druge informacije koje se odnose na osporeni akt.

Načelnik opštine i sekretar skupštine opštine su nadležni za dostavljanje dokumenata i informacija nadležnim organima.

Organ jedinice lokalne samouprave dužan je dopustiti vršenje nadzora u službenim prostorijama, staviti na uvid traženu dokumentaciju i dati sva potrebna objašnjenja na postavljena pitanja organu koji vrši nadzor.

Republički organ koji vrši nadzor ne može davati direktne instrukcije službenicima lokalne opštinske uprave.

Član 91.

U slučaju da organ jedinice lokalne samouprave duže vrijeme ne izvršava svoje nadležnosti u skladu sa zakonom, i time ugrožava ostvarivanje osnovnih prava građana, Ministarstvo će upozoriti nadležni organ jedinice lokalne samouprave i zatražiti preduzimanje odgovarajućih mjera.

Ako organ jedinice lokalne samouprave ne preduzme odgovarajuće mjere u roku od 8 dana od dana upozorenja, Ministarstvo će podnijeti tužbu nadležnom sudu, koji će u roku od 8 dana izreći odgovarajuće privremene mjere kojima će se obezbijediti izvršavanje osporenih nadležnosti nakon razmatranja argumenata svih zainteresovanih strana.

Organ jedinice lokalne samouprave može osporiti radnje Ministarstva iz stava 1. i 2. ovog člana i žaliti se na odluku nadležnog suda o privremenim administrativnim mjerama.

Član 92.

Ministarstvo do kraja marta podnosi izvještaj o izvršenom administrativnom nadzoru nad radom organa jedinice lokalne samouprave izvršenom tokom prethodne godine.

Izvještaj se podnosi Vladi, Narodnoj skupštini Republike Srpske i javnosti.

VIII SARADNjA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 93.

Jedinice lokalne samouprave imaju pravo, da u obavljanju svojih dužnosti međusobno sarađuju, radi izvršavanja poslova od zajedničkog interesa.

O oblicima i načinu saradnje iz stava 1. ovog člana, jedinice lokalne samouprave zaključuju sporazum.

Član 94.

Jedinice lokalne samouprave mogu se udruživati u Savez opština i gradova Republike Srpske, radi unapređenja i zaštite njihovih zajedničkih interesa.

Savez opština i gradova Republike Srpske iz stava 1. ovog člana može pristupiti međunarodnim udruženjima lokalnih vlasti i sarađivati sa odgovarajućim udruženjima lokalnih vlasti Federacije BiH i u inostranstvu u skladu sa zakonom.

Član 95.

Jedinice lokalne samouprave mogu pristupiti domaćim i međunarodnim udruženjima lokalnih vlasti i sarađivati sa odgovarajućim jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i u inostranstvu u skladu sa zakonom.

VIIIa. SARADNjA ORGANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I REPUBLIČKIH ORGANA

Član 95a.

Organi lokalne samouprave u obavljanju poslova iz svog djelokruga:

daju republičkim organima inicijative za uređenje odnosa od značaja za lokalnu samoupravu i preduzimanje mjera od značaja za rješavanje pitanja u okviru prava i dužnosti lokalne samouprave,

daju prijedloge za preduzimanje aktivnosti republičkih organa na razvijanju lokalne samouprave,

traže mišljenje od nadležnih republičkih organa u vezi sa primjenom zakona koji su od neposrednog uticaja na razvoj i ostvarivanje lokalne samouprave i rad organa lokalne samouprave i

učestvuju u pripremi zakona i podzakonskih akata čija je sadržina od interesa za ostvarivanje i razvoj lokalne samouprave.

Član 95b.

U ostvarivanju saradnje sa organima jedinice lokalne samouprave republički organi:

obavještavaju organe jedinice lokalne samouprave, po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev o mjerama koje preduzimaju ili namjeravaju da preduzmu u izvršavanju zakona i drugih propisa o zaštiti ustavnosti i zakonitosti, o pojavama koje ih narušavaju i o mjerama za njihovo otklanjanje, o ostvarivanju prava građana na lokalnu samoupravu, kao i o drugim pitanjima od neposrednog značaja za ostvarivanje i razvoj sistema lokalne samouprave i za rad organa jedinice lokalne samouprave,

pružaju potrebnu stručnu pomoć organima jedinice lokalne samouprave u vezi sa obavljanjem njihovih poslova,

traže izvještaje, podatke i obavještenja o obavljanju poslova iz okvira prava i dužnosti jedinice lokalne samouprave, kao i o drugim pitanjima koja su od interesa za ostvarivanje funkcije republičkih organa i

obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom.

Organi republičke uprave dužni su da u postupku izrade zakona i drugih opštih akata kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, nacrte, odnosno prijedloge zakona i drugih opštih akata dostave Savezu opština i gradova Republike Srpske i organima jedinica lokalne samouprave na izjašnjenje.

 

IX ZAŠTITA PRAVA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 96.

Organi jedinice lokalne samouprave mogu pred nadležnim sudom da pokrenu postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, propisa i drugih opštih i pojedinačnih akata kojima se povređuju prava jedinice lokalne samouprave.

Član 97.

Ako organ jedinice lokalne samouprave smatra da je radnjom, opštim ili pojedinačnim aktom državnog organa učinjena povreda zakonom garantovanih prava jedinice lokalne samouprave može podnijeti u roku od 30 dana od dana saznanja zahtjev nadležnom sudu za zaštitu prava jedinice lokalne samouprave.

Nadležni sud može poništiti akt organa iz stava 1. ovog člana, zabraniti dalje vršenje radnje ili odbiti zahtjev za zaštitu prava.

X OBLICI NEPOSREDNOG UČEŠĆA GRAĐANA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Član 98.

U interesu lokalnog stanovništva, jedinice lokalne samouprave razvijaju odgovarajuće oblike direktnog učešća građana koji nisu izričito zabranjeni zakonom.

Član 99.

Oblici neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi su:

– referendum,
– zbor građana,
– građanska inicijativa,
– mjesna zajednica,
– paneli građana,
– šeme prijedloga, „sati građana“ u skupštinama opština i – drugi oblici koji nisu zabranjeni zakonom.

Član 100.

Građani neposredno učestvujući u lokalnoj samoupravi odlučuju o:

– izgradnji komunalnih objekata, načinu obezbjeđivanja finansijskih sredstava za izgradnju tih objekata, kao i o načinu korištenja i upravljanja tim objektima,
– pokretanju inicijative za donošenje i izmjenu propisa i opštih akata iz nadležnosti lokalne zajednice,
– upućivanju preporuka i prigovora na rad organa lokalne samouprave,
– pokretanju inicijative za izdvajanje i pripajanje naseljenih mjesta iz sastava opštine,
– kao i o drugim pitanjima utvrđenim statutom lokalne zajednice.

Član 101.

Građani odlučuju putem referenduma u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

Član 102.

Zbor građana može sazvati načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, predsjednik skupštine opštine, odnosno grada, predsjednik savjeta mjesne zajednice i svaki odbornik na području mjesne zajednice na kojoj ima prebivalište.

Sazivanje i način rada zbora građana reguliše se posebnom odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave.

Predsjednik savjeta mjesne zajednice dužan je sazvati zbor građana na pismeni zahtjev najmanje 50 birača.

Član 103.

Građani jedinice lokalne samouprave pokreću inicijativu za:

– donošenje ili promjenu statuta jedinice lokalne samouprave,
– donošenje ili promjenu akta kojim se uređuje određeno pitanje iz samostalnog djelokruga i
– raspisivanje referenduma.

Skupština je dužna da u roku od 60 dana od dana dobijanja inicijative iz stava 1. ovog člana obavi raspravu i građanima dostavi obrazložen odgovor.

Član 104.

Skupština jedinice lokalne samouprave ima dužnost da razmotri svaku inicijativu koju dobije, pod uslovom da je pokrenuta na način i u obliku propisanim zakonom.

Inicijativa mora sadržavati određeni broj potpisa građana. Broj potpisa će se utvrditi statutom, ali ne može biti manji od 5% ili 500 birača niti veći od 7% ili 700 birača, od ukupnog broja glasača.

Organi jedinice lokalne samouprave obezbjeđuju javnu raspravu o nacrtu statuta, nacrtu odluka o budžetu i o drugim aktima utvrđenim zakonom i statutom.

Član 105.

Postupak i način neposrednog izjašnjavanja građana utvrđuje se zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

1. Mjesne zajednice

Član 106.

Područje jedinice lokalne samouprave dijeli se na mjesne zajednice ako je to zasnovano na prostornim, istorijskim, privrednim ili kulturnim razlozima i ako je to u interesu stanovnika jedinice lokalne samouprave.

Inicijativu za osnivanje mjesne zajednice mogu podnijeti najmanje 10% građana koji imaju prebivalište na području naseljenog mjesta, odnosno naseljenih mjesta za koja se predlaže osnivanje nove mjesne zajednice, ili najmanje 1/3 odbornika skupštine opštine ili načelnik opštine.

Mjesna zajednica formira se za dio naseljenog mjesta, odnosno za  područje jednog ili više međusobno povezanih naseljenih mjesta.

Član 107.

Mjesna zajednica se obrazuje odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave.

Odlukom iz stava 1. ovog člana utvrđuje se: naziv, područje, poslovi koje vrši mjesna zajednica i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice.

Mjesna zajednica nema svojstvo pravnog lica.

Član 108.

Mjesna zajednica ima Savjet mjesne zajednice (u daljem tekstu: Savjet).

Savjet ima predsjednika, koga biraju članovi Savjeta natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova.

Mandat članova Savjeta traje četiri godine.

Predsjednik i članovi Savjeta mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata u skladu sa odredbama statuta jedinice lokalne samouprave.

Član 108a.

Izbori za Savjet sprovode se u skladu sa odredbama Izbornog zakona Republike Srpske i uputstva koje donosi Republička izborna komisija.

 

Član 109.

Statutom jedinice lokalne samouprave propisuje se organizacija, način rada i finansiranje mjesne zajednice.

Jedinica lokalne samouprave budžetom utvrđuje posebna sredstva za finansiranje mjesne zajednice.

Sredstva za potrebe mjesnih zajednica mogu se obezbjeđivati i iz sredstava samodoprinosa, donacija, poklona i ličnog učešća građana mjesne zajednice.

Registar mjesnih zajednica vodi opštinska uprava.

Ministar uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: ministar) će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mjesnih zajednica.

Administrativne i stručne poslove za mjesne zajednice obavlja opštinska uprava jedinice lokalne samouprave.

 

Član 109a.

U mjesnoj zajednici svoje potrebe i interese građani zadovoljavaju i ostvaruju:

pokretanjem inicijativa i učešćem u javnoj raspravi prilikom pripreme i donošenja prostornih i urbanističkih planova jedinice lokalne samouprave za područje mjesne zajednice,

pokretanjem inicijativa, davanjem mišljenja i učešćem u izgradnji komunalnih objekata i objekata u opštoj upotrebi,

pokretanjem inicijative i učešćem u javnim raspravama o aktivnostima koje su u vezi sa razvojem privrede i društvenih djelatnosti,

prikupljanjem i dostavljanjem organima jedinice lokalne samouprave, javnim preduzećima i ustanovama predstavke i pritužbe na njihov rad, kao i inicijative i prijedloge građana za rješavanje pitanja od njihovog zajedničkog interesa,

učešćem u obezbjeđivanju prostornih, finansijskih i organizacionih uslova za sport i rekreaciju,

organizovanjem raznih oblika humanitarne pomoći na svom području,

zaštitom od elementarnih nepogoda i organizovanjem, otklanjanjem ili ublažavanjem posljedica od elementarnih nepogoda,

saradnjom sa udruženjima građana o pitanjima koja su od interesa za građane mjesne zajednice i

obavljanjem poslova koje im povjere organi jedinice lokalne samouprave.

 

Član 109b.

Nadzor nad radom Savjeta vrši nadležno radno tijelo skupštine jedinice lokalne samouprave u skladu sa statutom i poslovnikom.

 

XI ZAPOSLENI U OPŠTINSKOJ, ODNOSNO GRADSKOJ UPRAVI

1. Radna mjesta

Član 110.

U opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave poslove obavljaju opštinski, odnosno gradski službenici (u daljem tekstu: službenici), tehnički i pomoćni radnici.

Član 111.

Službenik je lice koje u opštinskoj/gradskoj upravi obavlja poslove iz samostalnih nadležnosti i prenesenih poslova državne uprave na jedinice lokalne samouprave, a naročito: normativno-pravne poslove, izvršava zakone i druge propise, vodi upravni postupak, vrši inspekcijski i komunalno-inspekcijski nadzor, obavlja računovodstveno-finansijske poslove, administrativne poslove i druge stručne poslove iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Službenici u smislu ovog zakona su:

1. sekretar skupštine,

2. načelnik odjeljenja ili službe,

3. šef odsjeka,

4. stručni savjetnik,

5. samostalni stručni saradnik,

6. inspektor,

7. interni revizor,

8. komunalni policajac,

9. viši stručni saradnik i

10. stručni saradnik.

Vlada uredbom propisuje kategorije službenika, njihova zvanja i uslove za obavljanje poslova na radnim mjestima iz stava 2. ovog člana.

Uredbu iz stava 3. ovog člana Vlada će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 111a.

Skupština opštine imenuje načelnika odjeljenja ili službe na prijedlog načelnika opštine, odnosno gradonačlenika nakon sprovedenog javnog konkursa.

Za načelnika odjeljenja ili službe može biti postavljeno lice koje ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u opštinsku upravu u skladu sa ovim zakonom i posebne uslove za postavljenje.

Posebni uslovi za postavljenje načelnika odjeljenja ili službe  su:

da ima visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja  i

da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj  upravi.

Ako skupština opštine, u slučaju iz stava 1. ovog člana,  ne imenuje načelnika odjeljenja ili službe, skupština opštine imenuje vršioca dužnosti načelnika odeljenja ili službe na prijedlog načelnika opštine,  odnosno gradonačelnika ili 1/3 odbornika do okončanja postupka javne konkurencije, koji mora da ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u opštinskoj upravi i posebne uslove za imenovanje u skladu sa ovim zakonom.

Načelnik odjeljenja ili službe rukovodi odjeljenjem ili službom i odgovara za rad odjeljenja ili službe.

Načelnik odjeljenja ili službe za svoj rad odgovara načelniku opštine, odnosno gradonačelniku.

 

Član 111b.

Mandat načelnika odjeljenja ili službe traje dok traje  mandat saziva  skupštine koja ga je izabrala.

Mandat načelnika odjeljenja ili službe može biti obnovljen nakon sprovedenog javnog konkursa.

Načelnika odjeljenja ili službe razrješava dužnosti skupština opštine, na prijedlog načelnika opštine, odnosno gradonačelnika ili 1/3 odbornika, ili na način određen statutom opštine.

Nakon prestanka mandata načelnika odjeljenja ili službe, odnosno njegovog razrješenja, skupština opštine do okončanja postupka imenovanja načelnika odjeljenja ili službe u skladu sa ovim zakonom, na prijedlog načelnika opštine, odnosno gradonačelnika ili 1/3 odbornika, imenuje vršioca dužnosti načelnika odjeljenja ili službe koji mora da ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u opštinskoj upravi i posebne uslove za imenovanje u skladu sa ovim zakonom, a najduže za period od 90 dana.

Načelnika odjeljenja ili službe koji po isteku mandata ne bude ponovo imenovan, odnosno koga skupština opštine razriješi načelnik opštine, odnosno gradonačelnik raspoređuje na odgovarajuće radno mjesto u opštinskoj upravi, u roku od 30 dana od dana prestanka mandata, odnosno razrješenja ako je prije imenovanja za načelnika odjeljenja ili službe imao status zaposlenog u opštinskoj upravi.

Ukoliko zaposleni iz stava 5. ovog člana odbije raspored na odgovarajuće radno mjesto, ili ukoliko nema upražnjenog radnog mjesta na koje bi mogao biti raspoređen, prestaje mu radni odnos.

Načelniku odjeljenja ili službe koji po isteku mandata ne bude ponovo imenovan, odnosno koga skupština opštine razriješi, a koji prije imenovanja nije imao status zaposlenog u opštinskoj upravi radni odnos prestaje danom razriješenja i ima pravo da se vrati na posao kod ranijeg poslodavca na poslove koji odgovaraju stepenu njegove stručne spreme.

Član 112.

Šef odsjeka rukovodi odsjekom i odgovara za rad odsjeka.

Šef odsjeka za svoj rad odgovara načelniku odjeljenja ili službe.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, šef odsjeka za svoj rad odgovara načelniku opštine, odnosno gradonačelniku, ukoliko je odsjek samostalna organizaciona jedinica.

Član 113.

Stručni savjetnik obavlja poslove za koje je potrebno posebno stručno znanje.

Stručni savjetnik o svom radu podnosi izvješaj načelniku odjeljenja.

Član 114.

Samostalni stručni saradnik obavlja najsloženije stručne poslove iz određene oblasti rada utvrđene pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Samostalni stručni saradnik o svom radu podnosi izvještaj neposrednom rukovodiocu.

Član 114a.

 

Inspektor obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz određene oblasti nadzora za jednu, a izuzetno i za više jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

Inspektor o svom radu podnosi izvještaj neposrednom rukovodiocu i načelniku opštine, odnosno gradonačelniku i odgovara im za svoj rad.

Član 114b.

Interni revizor obavlja poslove interne revizije u skladu  sa zakonom.

Interni revizor za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu i načelniku opštine, odnosno gradonačelniku.

Član 115.

Viši stručni saradnik obavlja složene stručne poslove iz određene oblasti rada utvrđene pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Viši stručni saradnik o svom radu podnosi izvještaj neposrednom rukovodiocu.

Član 115a.

Komunalni policajac vrši poslove komunalno-inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom.

Komunalni policajac o svom radu podnosi izvještaj neposrednom rukovodiocu i odgovara mu za svoj rad.

Član 116.

Stručni saradnik obavlja tehničke, administrativne i druge poslove utvrđene pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Član 116a.

Na prava i dužnosti službenika koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se opšti propisi o radu i kolektivni ugovor.

Član 117.

Tehnički i pomoćni radnik je lice koje u opštinskoj/gradskoj upravi obavlja tehničke, pomoćne i druge poslove čije je obavljanje potrebno radi pravovremenog i nesmetanog obavljanja poslova iz nadležnosti organa jedinice lokalne samouprave.

Član 117a.

Na prava i dužnosti tehničkih i pomoćnih radnika primjenjuju se opšti propisi o radu, kolektivni ugovor i odredbe ovog zakona koje se odnose na ocjenu rada, raspoređivanje, proglašavanje viškom, radno vrijeme, odmore i odsustva, odgovornost, mirovanje prava iz radnog odnosa, prava i dužnosti, ostvarivanje i zaštita prava, nespojivost i sukob interesa, razloge za prestanak radnog odnosa osim razloga iz člana 147. stav 1. tačka 11. Zakona.

Član 117b.

Jedinica lokalne samouprave može imati menadžera.

Menadžer koordinira rad na pripremi i realizaciji razvojnih programa i projekata kojima se podstiče ekonomski razvoj, obezbjeđuje zaštita životne sredine, održivi razvoj, podstiču preduzetničke inicijative, javno-privatno partnerstvo i iniciraju izmjene propisa radi stvaranja podsticajnog ambijenta za razvoj jedinice  lokalne samouprave.

Menadžera postavlja i razrješava načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, nakon sprovedenog javnog konkursa.

Mandat menadžera traje koliko i mandat načelnika opštine, odnosno gradonačelnika koji ga je postavio.

Menadžer za svoj rad odgovara načelniku opštine, odnosno gradonačelniku.

Menadžer o svom radu podnosi izvještaj načelniku opštine, odnosno gradonačelniku.

Na radno-pravni status menadžera primjenjuju se opšti propisi o radu, kolektivni ugovor i odredbe ovog zakona koje se odnose na radno vrijeme, odmore i odsustva, odgovornost, dužnosti, nespojivost i sukob interesa.

 

Član 117v.

Zapošljavanje u opštinsku upravu može se vršiti samo u skladu sa planom zapošljavanja koji donosi načelnik opštine, odnosno gradonačelnik u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o usvajanju budžeta jedinice lokalne samouprave, osim u slučaju potrebe prijema u radni odnos na određeno vrijeme i popunjavanja radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja plana zapošljavanja za tekuću godinu.

Planom zapošljavanja utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika, tehničkih i pomoćnih radnika na neodređeno vrijeme za period za koji se plan donosi i planira prijem pripravnika odgovarajuće stručne spreme i struke.

Član 117g.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi registar zaposlenih u opštinskoj upravi.

Nadležni organ iz stava 1. ovog člana dužan je da podatke iz registra zaposlenih dostavlja Ministarstvu jednom godišnje za potrebe vođenja jedinstvene baze podataka o zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaposlenih, te načinu korištenja i dostupnosti podataka iz registra.

 

2. Upražnjena radna mjesta i zapošljavanje

Član 118.

Da bi lice steklo svojstvo službenika mora ispunjavati opšte uslove:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave i

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

Pored opštih uslova, potrebno je da lice ispunjava i sljedeće posebne uslove:

1. odgovarajuća školska sprema,
2. položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi. Lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit, može se primiti na rad, ako se obaveže da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne položi stručni ispit u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos,

3. odgovarajuće radno iskustvo i
4. da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave.

Član 119.

Upražnjeno radno mjesto u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave popunjava se putem javnog konkursa.

Prednost kod zapošljavanja imaju pripadnici drugih konstitutivnih naroda, ukoliko ispunjavaju uslove iz javnog konkursa, saglasno članu 3. ovog zakona.

Član 120.

Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, oglašava upražnjeno radno mjesto.

Oglas, odnosno javni konkurs, o upražnjenom radnom mjestu sadrži:

1. opis upražnjenog radnog mjesta i broj izvršilaca,
2. opšte uslove za prijem u radni odnos,
3. spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto njihovog podnošenja,
4. posebne akademske i profesionalne uslove za radno mjesto koje se popunjava i
5. druge propisane uslove.

Javni konkurs objavljuje se u ’Službenom glasniku Republike Srpske’ i najmanje jednom dnevnom listu dostupnom javnosti na teritoriji Republike Srpske sa rokom od 15 dana za prijavljivanje kandidata.

Član 121.

Prilikom sprovođenja postupka za prijem službenika, načelnik opštine, odnosno gradonačelnik imenuje komisiju.

Komisija ima pet članova, od kojih su tri člana službenici koji imaju odgovarajuće profesionalno iskustvo, a dva člana su sa liste stručnjaka koju utvrđuje skupština opštine.

Sastav komisije iz stava 1. ovog člana, mora obezbijediti zastupljenost konstitutivnih naroda i grupa Ostalih, saglasno članu 3. stav 1. i 3. ovog zakona.

Postupak za prijem službenika podrazumijeva ulazni intervju sa kandidatom i kontrolu ispunjavanja uslova. Postupak za prijem službenika obavlja se u roku od 30 dana od isteka roka za prijavljivanje kandidata.

Član 122.

U sprovođenju postupka za izbor službenika komisija provjerava i utvrđuje redosljed kandidata na osnovu stručnih sposobnosti.

Odluku o izboru kandidata donosi načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, na osnovu utvrđenog redosljeda iz stava 1. ovog člana i poštovanja nacionalne zastupljenosti.

Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, objavljuje rezultate javnog konkursa i pismeno obavještava sve kandidate.

Član 122a.

Službenik zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme.

Radni odnos koji je zasnovan na neodređeno vrijeme može da prestane samo u zakonom predviđenim slučajevima.

Izuzetno, radni odnos može se zasnovati na određeno vrijeme:

1. radi zamjene odsutnog službenika do njegovog povratka,

2. zbog privremeno povećanog obima posla, najduže do šest mjeseci i

3. radi obuke pripravnika dok traje pripravnički staž.

Zasnivanje radnog odnosa iz stava 3. t. 1. i 2. ovog člana vrši se bez javnog konkursa, s tim da kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zapošljavanje u opštinsku upravu i propisane posebne uslove radnog mjesta.

Radni odnos zasnovan na određeno vrijeme ne može da postane radni odnos na neodređeno vrijeme.

Član 123.

Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, može odrediti da kandidat, prije prijema u opštinsku upravu jedinice lokalne samouprave na neodređeno vrijeme, provede određeno vrijeme na probnom radu.

Probni rad može trajati od 30 do 60 dana i određuje se zavisno od vrste i složenosti poslova na radnom mjestu.

Prilikom prijema na probni rad kandidat se upoznaje sa sadržajem poslova i zadataka radnog mjesta, kao i načinom praćenja i ocjenjivanja rezultata njegovog rada.

Ukoliko je ocjena rada kandidata:

a) zadovoljavajuća, načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, potvrđuje prijem službenika;

b) nezadovoljavajuća, načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, razrješava dužnosti službenika.

Razriješeni službenik ima pravo da traži od načelnika opštine, odnosno gradonačelnika, preispitivanje odluke o svom razrješenju.

Član 124.

Pripravnik je lice koje nakon završenog srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu obrazovanja.

Pripravnički staž za lica sa završenim srednjim obrazovanjem traje šest mjeseci, za lica sa završenim višim obrazovanjem – devet mjeseci, a za lica sa završenim visokim obrazovanjem – godinu dana.

Pripravnički staž računa se od dana zasnivanja radnog odnosa u tom stepenu obrazovanja.

Neposredni rukovodilac dužan je da pripravnika upozna sa sadržinom programa i načinom praćenja njegovog osposobljavanja.

Program stručnog osposobljavanja i načina polaganja ispita pripravnika donosi načelnik opštine, odnosno gradonačelnik.

Za vrijeme obavljanja pripravničkog staža, pripravnik ima prava i obaveze kao i ostali zaposleni u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Član 124a.

U opštinsku upravu može se primiti lice u svojstvu volontera.

Volonter je lice koje se nakon završenog srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja prima na rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad).

Volonterski rad može trajati onoliko vremena koliko je zakonom propisano trajanje pripravničkog staža radi sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.

Volonter ima pravo na dnevni odmor u toku rada, kao i između dva uzastopna radna dana, pravo na osiguranje u slučaju nesreće na poslu i pravo na zdravstveno osiguranje kako je to za nezaposlena lica regulisano zakonom.

3. Ocjena rada i napredovanje

Član 125.

Ocjenu rada službenika vrši neposredno nadređeni rukovodilac kroz nadzor, vrednovanje rada i uspješnosti vršenja poslova u okviru njegovog radnog mjesta za vrijeme trajanja službe, a na osnovu pravilnika o ocjenjivanju.

Ukoliko su dvije uzastopne ocjene rada negativne, načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, donosi rješenje za razrješenje službenika.

Službenik može protiv rješenja iz stava 2. ovog člana podnijeti žalbu Odboru za žalbe (u daljem tekstu: Odbor). Odluka Odbora je konačna.

Član 126.

Napredovanje u opštinskoj upravi vrši se na osnovu pozitivne ocjene o radu.

Prijedlog za napredovanje službenika daje rukovodilac koji rukovodi organizacionim dijelom opštinske uprave u kojoj je službenik zaposlen.

3.1 Stručno osposobljavanje i usavršavanje i stručni ispit za rad u opštinskoj upravi

Član 126a.

Službenik ima pravo i dužnost na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje posredstvom kurseva, seminara i drugih vidova edukacije (u daljem tekstu: obuka) prema potrebama opštinske uprave.

Sredstva za obuku obezbjeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, sredstva za pripremu i održavanje programa obuke po osnovu uvođenja novih zakonskih rješenja obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske.

Član 126b.

Obuka službenika, funkcionera i odbornika sprovodi se u skladu sa strategijom obuke koju donosi Vlada i planovima obuke za zaposlene, funkcionere i odbornike u jedinicama lokalne samouprave.

Vlada imenuje Komisiju za obuku kao koordinaciono tijelo za sistem obuke u jedinicama lokalne samouprave, koja ima pet članova i čine je predstavnici Ministarstva, Saveza opština i gradova Republike Srpske i Agencije za državnu upravu.

Ministarstvo donosi godišnji plan obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, na osnovu iskazanih potreba jedinica lokalne samouprave.

Načelnik, odnosno gradonačelnik donosi godišnji plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika u opštinskoj upravi nakon donošenja godišnjeg plana obuke iz stava 3. ovog člana.

Član 126v.

Stručni ispit je ispit koji se polaže radi sticanja posebnog uslova za zasnivanje radnog odnosa i obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

4. Raspoređivanje službenika

Član 127.

Raspoređivanje službenika na radna mjesta u opštinskoj upravi vrši načelnik opštine, odnosno gradonačelnik.

Službenik može biti raspoređen na drugo radno mjesto, bez njegove saglasnosti u skladu sa stručnom spremom službenika zbog povećanog obima poslova i iz drugih razloga utvrđenih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

5. Višak službenika

Član 128.

Ako je u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave došlo do smanjenja poslova ili ukidanja radnih mjesta službenici se raspoređuju na radna mjesta koja odgovaraju njihovoj stručnoj spremi.

Odluku o raspoređivanju službenika iz stava 1. ovog člana donosi načelnik opštine, odnosno gradonačelnik.

Ukoliko službenik ne prihvati radno mjesto na koje je raspoređen, u skladu sa stavom 1. i 2. ovog člana, prestaje mu radni odnos.

Ukoliko se službenik u roku od tri mjeseca ne rasporedi u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana, načelnik opštine, odnosno gradonačelnik donosi rješenje kojim ga proglašava viškom, u skladu sa utvrđenim kriterijumima za proglašavanje viška neraspoređenih službenika i programom zbrinjavanja viška službenika u jedinici lokalne samouprave.

Načelnik, odnosno gradonačelnik donosi kriterijume i program iz stava 4. ovog člana nakon pribavljenog mišljenja sindikata koji zastupa interese zaposlenih u jedinici lokalne samouprave.

Službeniku koji je proglašen viškom pripada pravo na:

1. otpremninu u skladu sa zakonom i posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave,

2. godišnji odmor u trajanju predviđenim zakonom i posebnim kolektivnim ugovorom, ako ga nije iskoristio prije proglašavanja viškom i

3. otkazni rok u trajanju predviđenim zakonom i posebnim kolektivnim ugovorom radi traženja zaposlenja.

Član 128a.

Službeniku koji rješenjem načelnika, odnosno gradonačelnika bude proglašen viškom, donosi se rješenje o prestanku radnog odnosa.

Rješenjem o prestanku radnog odnosa utvrđuju se prava u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Protiv rješenja iz člana 128. stav 4. Zakona i rješenja o prestanku radnog odnosa iz stava 1. ovog člana službenik može izjaviti žalbu Odboru za žalbe.

6. Radno vrijeme, odmori i odsustva

Član 129.

Puno radno vrijeme službenika iznosi 40 časova sedmično, raspoređenih na pet radnih dana, izuzev subote i nedjelje.

Skraćeno radno vrijeme službenika određuje se u skladu sa zakonom.

Prekovremeni rad službenika može uvesti načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, u slučajevima neplaniranog povećanja obima posla, u prilikama prouzrokovanim višom silom i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Prekovremeni rad može trajati najviše 10 časova sedmično, odnosno 150 časova u toku jedne kalendarske godine.

Član 130.

Službenik koji radi s punim radnim vremenom ima pravo na odmor u toku radnog vremena u trajanju od 30 minuta. Raspored korištenja ovog odmora utvrđuje načelnik opštine, odnosno gradonačelnik.

Član 131.

Službenik ima pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno.

Član 132.

Službenik koji ima najmanje šest mjeseci neprekidnog radnog staža ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 18 radnih dana.

Godišnji odmor iz stava 1. ovog člana uvećava se za jedan dan za svake tri navršene godine radnog staža, s tim da ukupan godišnji odmor ne može iznositi više od 30 radnih dana.

Član 133.

Službenik koji nije navršio šest mjeseci neprekidnog radnog staža ima pravo na godišnji odmor u trajanju od jednog radnog dana za svaki mjesec rada.

Član 134.

Godišnji odmor, po pravilu, koristi se neprekidno.

Godišnji odmor može se izuzetno koristiti u dijelovima, u skladu sa mogućnostima i potrebama opštinske uprave, s tim što jedan dio godišnjeg odmora mora iznositi neprekidno najmanje 12 dana.

Plan korištenja godišnjih odmora donosi načelnik opštine.

Član 135.

Kod ostvarivanja prava na godišnji odmor i drugih prava čije ostvarivanje zavisi od neprekidnog rada, sva odsustvovanja s rada za koja je službenik ostvario naknadu plate, neće se smatrati prekidom u radu.

Član 136.

Službenik ima pravo na plaćeno odsustvo u toku jedne kalendarske godine u sljedećim slučajevima:

1. sklapanja braka – pet radnih dana,
2. smrti člana uže porodice – pet radnih dana,
3. smrti člana šire porodice – dva radna dana,
4. teže bolesti člana porodice – jedan radni dan,

5. dobrovoljnog davanja krvi – dva radna dana,
6. preseljenja u drugi stan – dva radna dana,
7. rođenja djeteta – pet radnih dana,
8. obilježavanja dana svog vjerskog praznika – dva radna dana i
9. polaganja stručnog ispita – dva radna dana.

Plaćeno odsustvo iz stava 1. ovog člana ne može biti duže od šest radnih dana u toku kalendarske godine.

Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, može na zahtjev službenika, u opravdanim slučajevima, odobriti plaćeno odsustvo i duže od šest dana u toku kalendarske godine.

Član 137.

Službenik ima pravo na neplaćeno odsustvo radi:

1. obavljanja neodložnih ličnih i porodičnih poslova, koje je dužan obrazložiti u svom zahtjevu,
2. pripremanja i polaganja ispita na fakultetu, drugoj obrazovnoj, naučnoobrazovnoj ili naučnoistraživačkoj ustanovi,
3. posjete članu uže porodice koji živi u inostranstvu,
4. stručnog ili naučnog usavršavanja u inostranstvu i
5. njege teško oboljelog člana uže porodice.

Neplaćeno odsustvo može iznositi do tri mjeseca, osim u slučajevima stručnog i naučnog usavršavanja u inostranstvu, koje može trajati do jedne godine.

Troškove penzijskog i invalidskog osiguranja snosi korisnik neplaćenog odsustva.

Za vrijeme neplaćenog odsustva prava i obaveze službenika po osnovu rada miruju.

7. Odgovornost službenika

Član 138.

Zbog neizvršavanja zadataka i poslova utvrđenih ovim zakonom i drugim propisima, službenik odgovara materijalno i disciplinski.

Krivična, odnosno prekršajna odgovornost ne isključuje disciplinsko kažnjavanje za isto djelo koje je bilo predmet krivičnog, odnosno prekršajnog postupka, bez obzira na to da li je službenik oslobođen krivične, odnosno prekršajne odgovornosti.

7.1 Materijalna odgovornost

Član 139.

Službenik je odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi s radom, namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokovao jedinici lokalne samouprave.

Postojanje štete, njenu visinu, okolnosti pod kojima je nastala, učinioca štete i način njene naknade utvrđuje posebna komisija koju obrazuje načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, u skladu sa pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti iz člana 164. ovog zakona.

7.2 Disciplinska odgovornost

Član 140.

Službenik je disciplinski odgovoran za povrede radnih dužnosti.

Član 141.

Povrede radnih dužnosti mogu biti teže i lakše.

Teže povrede radnih dužnosti su:

1. neizvršavanje, nesavjesno, odnosno neblagovremeno izvršavanje radnih dužnosti ili naloga neposrednog rukovodioca,

2. izražavanje ili zastupanje političkih opredjeljenja u izvršavanju zadataka i poslova u opštinskoj upravi,

3. nedostojno, uvredljivo ili na drugi način neprimjereno ponašanje prema pretpostavljenom, drugim zaposlenima, građanima, pravnim i fizičkim licima i strankama u postupku pred organom jedinice lokalne samouprave,

4. odbijanje davanja podataka ili davanje netačnih podataka organima uprave, pravnim i fizičkim licima, ako je davanje podataka propisano zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona,

5. zloupotreba službenog položaja ili prekoračenje ovlaštenja,

6. upotreba nevjerodostojne isprave radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa,

7. neovlašteno raspolaganje materijalnim sredstvima,

8. radnje koje ometaju građane, pravna lica i stranke u ostvarivanju njihovih prava i interesa,

9. odbijanje izvršavanja poslova radnog mjesta na koje je zaposleni raspoređen ili odbijanje naloga rukovodioca,

10. odbijanje pohađanja obaveznog stručnog usavršavanja,

11. neopravdano izostajanje sa posla pet radnih dana u toku šest mjeseci ili neopravdano izostajanje sa posla tri radna dana uzastopno,

12. dolazak na rad u pijanom stanju ili pod uticajem opojnih droga ili uživanje alkohola ili drugih opojnih sredstava koja smanjuju radnu sposobnost u toku radnog vremena,

13. nasilje po osnovu bilo kojeg vida diskriminacije (starosne dobi, pola, invalidnosti, nacionalnog i etničkog porijekla, jezika, vjeroispovijesti i slično),

14. primanje ili zahtijevanje poklona ili drugih koristi, odnosno pogodnosti u vezi sa obavljanjem radne dužnosti i

15. zloupotreba prava korištenja bolovanja.

Član 141a.

Lakše povrede radnih dužnosti su:

1. učestalo kašnjenje, neopravdano odsustvovanje u toku radnog vremena ili raniji odlazak sa radnog mjesta,

2. nesavjesno čuvanje službenih spisa ili podataka i

3. neopravdan izostanak sa posla jedan dan.

 

Član 142.

Za teže povrede radnih dužnosti, a nakon sprovedenog disciplinskog postupka, službeniku se može izreći disciplinska mjera:

1. novčana kazna od 20% do 30% plate za puno radno vrijeme, isplaćene za mjesec u kome je kazna izrečena, a u trajanju od mjesec dana do šest mjeseci,

2. premještaj na radno mjesto niže kategorije i zvanja u okviru iste stručne spreme i

3. prestanak radnog odnosa.

Za lakše povrede radnih dužnosti, a nakon sprovedenog disciplinskog postupka, službeniku se može izreći disciplinska mjera:

1. opomena u pisanoj formi i

2. novčana kazna u iznosu do 20% plate za puno radno vrijeme, isplaćene za mjesec u kome je kazna izrečena, a u trajanju od jednog do tri mjeseca.

Član 142a.

Službenik će biti udaljen iz opštinske uprave u slučajevima ako:

1. je zatečen u vršenju radnje za koju postoji osnovana sumnja da predstavlja krivično djelo ili da ugrožava imovinu veće vrijednosti,

2. je potvrđena optužnica za krivično djelo učinjeno u vršenju njegovih poslova i zadataka ili

3. je službeniku određen pritvor.

Službenik se može udaljiti iz opštinske uprave u slučajevima ako:

1. je protiv njega potvrđena optužnica za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od najmanje tri godine ili

2. je pokrenut disciplinski postupak zbog učinjene teže povrede radne dužnosti do završetka disciplinskog postupka.

 

Član 142b.

Rješenje o udaljenju službenika iz opštinske uprave donosi načelnik opštine, odnosno gradonačelnik.

U slučaju izrečenog udaljenja, službenik ima pravo na naknadu plate u iznosu od 50%, dok udaljenje traje.

 

Član 142v.

Na rješenje o udaljenju, službenik može izjaviti žalbu Odboru za žalbe u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 142g.

Službeniku pripada pravo na povrat obustavljenog iznosa plate od dana udaljenja u slučajevima ako:

Odbor za žalbe uvaži njegovu žalbu protiv rješenja o udaljenju,

je pravosnažnom odlukom u krivičnom ili disciplinskom postupku pokrenutom zbog teže povrede radne dužnosti oslobođen od odgovornosti ili

je pravosnažnom odlukom obustavljen krivični postupak, odnosno disciplinski postupak zbog teže povrede radne dužnosti.

 

Član 142d.

Službeniku koji izdržava kaznu zatvora do šest mjeseci miruju prava iz radnog odnosa.

O mirovanju prava iz stava 1. ovog člana donosi se rješenje u roku od 15 dana od dana kada su nastupile okolnosti koje predstavljaju razlog za mirovanje prava iz radnog odnosa.

 

Član 143.

Službenici mogu dati inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka, koja mora biti obrazložena. Disciplinski postupak protiv službenika pokreće načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, neposredno ili na inicijativu iz stava 1. ovog člana.

Disciplinski postupak protiv službenika vodi disciplinska komisija.

Disciplinsku komisiju imenuje načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, iz reda službenika. Komisija broji od tri do pet članova, s tim što načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, i načelnici odjeljenja ne mogu biti članovi komisije.

Član 144.

Disciplinske mjere izriče načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, uzimajući u obzir mjesto, vrijeme, način i posljedice koje proizlaze iz učinjene povrede.

Član 145.

Bliže odredbe o pokretanju, vođenju, zastarjelosti postupka za utvrđivanje povrede radnih dužnosti i druga pitanja od značaja za zaštitu radne discipline, uređuju se Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti iz člana 164. ovog zakona.

7.3 Plate službenika

Član 146.

Službenik ima pravo na platu koja odgovara njegovom radnom mjestu, složenosti poslova koje obavlja, vremenu provedenom na radu i rezultatima rada, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

7.4 Prestanak rada

Član 147.

Službeniku prestaje radni odnos u sljedećim slučajevima:

1. u slučaju smrti,

2. dobrovoljnog istupanja iz opštinske uprave,

3. kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja ili 60 godina života i 40 godina penzijskog staža,

4. nezadovoljavajućeg probnog rada,

5. istekom vremena na koje je zasnovan,

6. u slučaju potpunog gubitka radne sposobnosti – danom pravosnažnosti rješenja nadležnog organa,

7. zbog dvije uzastopne negativne ocjene rada,

8. ako pravosnažnom presudom bude osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci,

9. ako odbije raspoređivanje ili iz neopravdanog razloga ne stupi na radno mjesto na koje je raspoređen,

10. ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa,

11. ako ne položi stručni ispit za rad u opštinskoj upravi u roku iz člana 118. stav 2. tačka 2. Zakona,

12. u slučaju ukidanja radnog mjesta ili reorganizacije opštinske uprave, ako ne bude raspoređen na drugo radno mjesto u roku od tri mjeseca od kada je ostao neraspoređen,

13. izrečene disciplinske mjere prestanka rada u opštinskoj upravi,

14. u slučaju kada se utvrdi postojanje nespojivosti i sukoba interesa i

15. ako poslije prestanka razloga za mirovanje radnog odnosa ne stupi na rad u roku od pet radnih dana ili poslije isteka javne funkcije u roku od 30 dana.

Službenika razrješava načelnik opštine, odnosno gradonačelnik. Ukoliko je službenik nezadovoljan ovom odlukom može podnijeti žalbu Odboru za žalbe u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja o razrješenju.

8. Odbor za žalbe

Član 148.

Odbor za žalbe odlučje o žalbama službenika i tehničkih i pomoćnih radnika u drugom stepenu na rješenja kojima se odlučuje o njihovima pravima i dužnostima, kao i o žalbama kandidata koji su učestvovali na javnom konkursu.

Odluke Odbora dostavljaju se podnosiocu žalbe u roku od osam dana od dana donošenja.

Odluke Odbora su konačne, a može ih preispitivati nadležni sud u radnom sporu.

Član 148a.

Odbor  ima predsjednika i dva člana i u svom radu je samostalan.

Predsjednik i članovi Odbora nemaju status službenika i tehničkog i pomoćnog radnika u opštinskoj upravi.

Predsjednik i članovi Odbora imaju pravo na naknadu za rad, čija visina se utvrđuje odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave.

Odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.

Odbor donosi Poslovnik o radu.

Odbor ima pečat u skladu sa zakonom.

Odbor o svom radu podnosi izvještaj skupštini jedinice lokalne samouprave najmanje jednom godišnje.

Stručno-tehničke poslove za potrebe Odbora obavlja unutrašnja organizaciona jedinica opštinske uprave nadležna za opšte poslove.

Član 148b.

Predsjednika i članove Odbora imenuje skupština jedinice lokalne samouprave nakon sprovedenog javnog konkursa na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Javni konkurs se objavljuje u ʼSlužbenom glasniku Republike Srpskeʼ i najmanje jednom dnevnom listu dostupnom javnosti na teritoriji Republike Srpske sa rokom od 15 dana za prijavljivanje kandidata.

Za sprovođenje javnog konkursa za izbor Odbora, imenuje se komisija od pet članova od kojih su tri člana sa liste stručnjaka koju utvrđuje skupština jedinice lokalne samouprave, a dva člana su službenici koji imaju odgovarajuće profesionalno iskustvo.

Postupak za izbor Odbora podrazumijeva ulazni intervju i kontrolu ispunjenosti uslova, a sprovodi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje kandidata.

Postupak imenovanja Odbora mora se okončati u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga komisije iz stava 3. ovog člana, predsjedniku skupštine jedinice lokalne samouprave.“

Član 148v.

U Odbor može biti imenovano lice koje ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u opštinsku upravu i posebne uslove za imenovanje.

Posebni uslovi za imenovanje su:

1. da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija – diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova,

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

3. da ima položen stručni ispit za rad u organima uprave ili položen pravosudni ispit i

4. dokazani rezultati rada na ranijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti.

Za člana Odbora ne mogu se imenovati lica zaposlena u opštinskoj upravi.“

Član 148g.

 

Članu Odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je imenovan u sljedećim slučajevima:

u slučaju smrti,

podnošenja ostavke u pisanoj formi,

ako je u postupku izbora prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za imenovanje u Odbor,

zbog neizvršavanja, nesavjesnog, odnosno neblagovremenog izvršavanja dužnosti,

u slučaju potpunog gubitka radne sposobnosti – danom pravosnažnosti rješenja nadležnog organa i

ako pravosnažnom presudom bude osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci.

9. Prava i dužnosti službenika

Član 149.

Službenik ima pravo:

1. na stalno zaposlenje do ispunjenja uslova za penziju, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno,
2. na odsustvo utvrđeno zakonom i nastavak rada na istom ili sličnom radnom mjestu po isteku odsustva,
3. na naknadu u skladu sa službenim dužnostima i rezultatima rada, na način utvrđen ovim zakonom,
4. na pomoć u stručnom obrazovanju i profesionalnom usavršavanju;

5. da pohađa obuku za stručno usavršavanje i osposobljavanje prema potrebama opštinske uprave
6. na zaštitu svog fizičkog i moralnog integriteta, tokom obavljanja svojih službenih dužnosti,
7. na korektan odnos nadređenih prema njemu, uz poštovanje njegovog moralnog integriteta i ljudskog dostojanstva,
8. službenik ima pravo i na pošten i pravedan tretman u kadrovskoj politici, bez obzira na njegova politička opredjeljenja, nacionalnu pripadnost, prebivalište, starosnu dob, invalidnost, pol i vjersku pripadnost,
9. na osnivanje ili učlanjenje u sindikat ili profesionalno udruženje, u skladu sa zakonima,
10. na štrajk u skladu sa zakonom i
11. druga prava određena zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktom.

Član 150.

Službenik je dužan da:

1. primjenjuje i izvršava odredbe Ustava, zakona, statuta jedinice lokalne samouprave i drugih propisa;
2. izvršava poslove i radne zadatke predviđene pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
3. izvršava naloge načelnika opštine, odnosno gradonačelnika i neposrednog rukovodioca, a po nalozima koje smatra nezakonitim postupa na sljedeći način:
– ukazaće izdavaocu naloga na njegovu nezakonitost,
– ako izdavalac naloga ponovi nalog, službenik će zatražiti pismeni nalog u kojem se navodi identitet izdavaoca naloga i precizan sadržaj naloga,
– ako je nalog potvrđen, službenik je dužan da ga izvrši, osim ako nalog predstavlja krivično djelo, u kom slučaju će odbiti izvršenje naloga i slučaj prijaviti nadležnom organu;
4. čuva ugled opštinske uprave;
5. djeluje bez predrasuda i da je politički nepristrasan, pri čemu naročito:
– izbjegava aktivnosti, odnosno propuste u vršenju svoje profesionalne dužnosti, koji su u suprotnosti ili su nespojive sa dužnostima utvrđenim ovim zakonom i uzdržava se od javnog izražavanja svojih političkih ubjeđenja,
– ne traži i ne prihvata za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, povlasticu, naknadu u novcu, uslugama i slično, osim onih koje su dozvoljene ovim zakonom;
6. u svom radu i odlučivanju vodi računa o javnom interesu, a naročito:
– pruža pomoć u ostvarivanju javnog interesa,
– daje zainteresovanim strankama, javnim institucijama i javnosti uopšte informacije iz oblasti poslova koje obavlja, u skladu sa zakonom;

7. za učešće u radu i komunikacijama sa organima i institucijama izvan organa lokalne samouprave pribavi stav načelnika opštine, odnosno gradonačelnika u pisanoj formi, ili lica koje on ovlasti i da mu o tome podnese izvještaj u pisanoj formi;

8. se obučava i stručno usavršava prema potrebama opštinske uprave i
9. ispunjava i druge dužnosti utvrđene ovim zakonom.

10. Nespojivost i sukob interesa

Član 151.

Lice koje se bavi samostalnom djelatnošću, odnosno koje je vlasnik  privatnog ili nekog drugog privrednog društva, ne može zasnovati radni odnos u svojstvu službenika u opštinskoj  upravi.

Službenik se ne može baviti samostalnom djelatnošću, odnosno ne može biti vlasnik privatnog ili nekog drugog privrednog društva.

Ukoliko se utvrdi nespojivost, načelnik opštine, odnosno gradonačelnik nakon sprovedenog postupka razrješava službenika dužnosti, kome prestaje radni odnos.

Član 151a.

Službenik ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa sa njegovim službenim dužnostima.

Službenik ne može:

 1. biti osnivač ili član organa političke stranke,
 2. biti član nadzornog i upravnog odbora pravnog lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili Republika Srpska ili
 3. obavljati funkciju odbornika u skupštini jedinice lokalne samouprave, niti izvršnu funkciju u organima vlasti Republike Srpske.

Službenik ne može donositi odluke, odnosno učestvovati u donošenju odluka koje utiču na njegov finansijski ili drugi interes, odnosno na finansijski ili drugi interes njegovog bračnog ili vanbračnog supružnika, djeteta ili roditelja.

Ukoliko se utvrdi postojanje sukoba interesa, načelnik opštine, odnosno gradonačelnik nakon sprovedenog postupka razrješava službenika dužnosti, kome prestaje radni odnos.

11. Ostvarivanje i zaštita prava službenika

Član 152.

Radi ostvarivanja svojih prava službenici se pismeno obraćaju načelniku opštine, odnosno gradonačelniku.

Protiv rješenja ili drugog pojedinačnog akta kojim je odlučeno o njegovim pravima ili obavezama, službenik ima pravo da podnese prigovor.

Prigovor se podnosi načelniku opštine, odnosno gradonačelniku, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja ili drugog pojedinačnog akta, koji je dužan da o njemu odluči u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

U postupku odlučivanja o podnesenom prigovoru, načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, preispituje svoju odluku i može je izmijeniti, ukinuti ili poništiti.

Službenik može protiv odluke iz stava 3. ovog člana podnijeti žalbu Odboru za žalbe, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke ili isteka roka za njeno donošenje.

Odbor za žalbe je dužan odlučiti po žalbi u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe.

Ako je službenik nezadovoljan odlukom Odbora, ili Odbor nije odlučio u roku iz stava 6. ovog člana, službenik može podnijeti tužbu nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke iz stava 5. ovog člana.

Član 153.

Radi zaštite svojih prava, službenik se može obratiti i upravnom inspektoru.

Ako upravni inspektor nađe da je povrijeđeno pravo službenika, o tome će obavijestiti načelnika opštine, odnosno gradonačelnika, i preduzeti druge mjere utvrđene zakonom.

12. Finansiranje

Član 154.

Sredstva za finansiranje opštinske uprave čine:

1) sredstva za isplatu zarada službenika,
2) sredstva za materijalne troškove,
3) sredstva za posebne namjene,
4) sredstva za nabavku i održavanje opreme i
5) sredstva za regresiranje godišnjih odmora i druge posebne naknade i solidarne pomoći (u daljem tekstu: posebne naknade).

Sredstva iz stava 1. ovog člana obezbjeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave.

Član 155.

Opštinska uprava može ostvariti određene prihode svojom djelatnošću, pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 156.

Pri utvrđivanju visine sredstava za finansiranje poslova opštinske uprave polazi se, u prvom redu, od potrebe obezbjeđivanja potpunog i efikasnog vršenja tih poslova, njihove prirode, obima i od drugih uslova utvrđenih posebnim zakonom.

Član 157.

Sredstva za isplatu zarada službenicima obezbjeđuju se za:

1) plate službenika;
2) naknade neraspoređenim službenicima i
3) naknade službenicima i drugim zaposlenim za čijim je radom prestala potreba.

Obezbjeđivanje sredstava za plate i utvrđivanje visine plata zaposlenih u opštinskoj upravi vrši se na osnovu zakona i kolektivnog ugovora.

Član 158.

Sredstva za materijalne troškove obezbjeđuju se za:

1) troškove nabavke potrošnog materijala i sitnog inventara, ogreva, osvjetljenja, zakupa i održavanja poslovnih prostorija, poštansko-telegrafskih usluga,
2) troškove nabavke stručnih publikacija, literature i štampanja materijala,
3) troškove osiguranja i održavanja sredstava opreme,
4) putne i druge troškove koji ne predstavljaju lična primanja, a koji se opštinskoj upravi priznaju u materijalne troškove i
5) druge troškove potrebne za vršenje poslova opštinske uprave, koji prema namjeni spadaju u materijalne troškove.

Član 159.

Sredstva za posebne namjene obezbjeđuju se za:

1) određene potrebe u vezi sa radom opštinske uprave (naknade svjedocima, vještacima, tumačima, troškove postupka i sl.),
2) otpremnine zaposlenih kojima prestaje radni odnos zbog odlaska u penziju,
3) stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih,
4) sredstva za modernizaciju opštinske uprave,
5) naknade po ugovoru sa naučnoistraživačkim i drugim organizacijama i
6) ostale namjene utvrđene zakonom i drugim propisima.

Član 160.

Sredstva opreme čine inventar i druge potrebne stvari koje opštinskoj upravi služe za vršenje njenih poslova, a čiji je vijek trajanja, pod normalnim uslovima korištenja duži od jedne godine, ako zakonom nije drugačije određeno.

Sredstva opreme čine i novčana sredstva namijenjena za nabavku opreme.

Član 161.

Za zakonito korištenje sredstava za zarade zaposlenih, materijalne troškove, posebne naknade, nabavku i održavanje opreme i sredstava za posebne namjene, odgovoran je načelnik opštine, odnosno gradonačelnik.

Naloge i druge akte za isplatu i korištenje sredstava iz stava 1. ovog člana potpisuje načelnik opštine, odnosno gradonačelnik, ili lice koje on ovlasti.

XII KAZNENE ODREDBE

Član 162.

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu jedinice lokalne samouprave, ako:

 1. službeniku ili zaposlenom na tehničkim, pomoćnim i drugim poslovima onemogući ostvarivanje prava iz radnog odnosa,
 2. ne obezbijedi pošten i pravedan tretman svim učesnicima u postupku javne konkurencije,
 3. zaposli ili popuni radno mjesto u organu jedinice lokalne samouprave suprotno odredbama zakona,
 4. ne postupi po pravosnažnoj i izvršnoj odluci suda, odnosno konačnoj odluci Odbora za žalbe o vraćanju na rad službenika ili zaposlenog na tehničkim, pomoćnim i drugima poslovima,
 5. rasporedi službenika ili zaposlenog na tehničkim, pomoćnim i drugim poslovima koji ne ispunjava propisane uslove radnog mjesta,
 6. ne donese pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
 7. onemogući ili ometa organizovanje sindikata, profesionalnih udruženja ili štrajka u skladu sa zakonom,
 8. organizuje prekovremeni rad suprotno odredbama zakona,
 9. službeniku ili zaposlenom na tehničkim, pomoćnim i drugim poslovima ne obezbijedi pravo na otpremninu,
 10. zadrži službenika ili zaposlenog na tehničkim, pomoćnim i drugim poslovima na radu nakon sticanja uslova za odlazak u penziju,
 11. službeniku ili zaposlenom na tehničkim, pomoćnim i drugim poslovima onemogući vraćanje na rad nakon isteka mirovanja prava iz radnog odnosa,
 12. ne obezbijedi jednake mogućnosti u stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika,
 13. ne donese odluku po prigovoru u zakonom propisanom roku,
 14. onemogući vršenje administrativnog nadzora,
 15. onemogući vršenje inspekcijskog nadzora i
 16. ne izvrši naložene inspekcijske mjere.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 163.

Vlada Republike Srpske dužna je u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti akte određene odredbama ovog zakona.

Član 164.

Ministarstvo će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona  usaglasiti sa odredbama ovog zakona:

– standarde obuke i stručnog usavršavanja službenika,

– kodeks ponašanja službenika,

– program polaganja stručnog ispita za rad u opštinskoj upravi,

– pravilnik o  disciplinskoj i materijanoj odgovornosti i

– pravila ocjenjivanja službenika i tehničkih i pomoćnih radnika.

Član 165.

Organi  jedinice lokalne samouprave dužni su da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donesu i usaglase opšte akte jedinice lokalne samouprave sa odredbama ovog zakona.

Član 165a.

Skupština jedinice lokalne samouprave osnovaće Odbor za žalbe u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Postupak po žalbama pred Odborom za žalbe koji je osnovalo Ministarstvo, podnesenim do stupanja na snagu ovog zakona, a koji nije završen, nastaviće se pred tim Odborom po odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi (ʹSlužbeni glasnik Republike Srpskeʹ, br. 101/04, 42/05 i 118/05).

Ako nakon stupanja na snagu ovog zakona Odbor za žalbe iz stava 2. ovog člana žalbu uvaži i poništi osporeni akt, dalji postupak sprovešće se po ovom zakonu pred nadležnim Odborom.

Ako nakon stupanja na snagu ovog zakona nadležni sud poništi odluku Odbora iz stava 2. ovog člana, dalji postupak sprovešće se po ovom zakonu pred nadležnim Odborom.

Član 166.

Jedinica lokalne samouprave će primjeniti odredbe člana 3. ovog zakona u odnosu na funkcionere organa jedinice lokalne samouprave u postupku konstituisanja organa jedinice lokalne samouprave poslije izbora 2004. godine.

U roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona izvršiće se primjena člana 3. ovog zakona u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave.

Član 167.

Zakoni i drugi propisi Republike i jedinica lokalne samouprave će se uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana, od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 168.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 35/99, 20/01 i 51/01), i propisi doneseni na osnovu ovog zakona i odredbe članova 54. do 62. Izbornog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/02 i 35/03).

Član 169.

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeće se Zakon o statusu funkcionera jedinice lokalne samouprave.

Do usvajanja zakona iz stava 1. ovog člana, status funkcionera jedinice lokalne samouprave regulisaće se odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave.

Član 170.

Načelnik će izvršiti reviziju svih rješenja i utvrditi status službenika i drugih zaposlenih u opštinskoj upravi, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Licima koja ne ispunjavaju uslove utvrđene zakonom i propisima jedinice lokalne samouprave, prestaje radni odnos, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Član 171.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a primjenjuje se od 01.01.2005. godine.

 

Leave a Reply