Uncategorizedzakonizakoni RS

Zakon o sudovima Republike Srpske

ZAKON O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE

-Nezvanični prečišćeni tekst zaključno sa Sl. glasnikom 37/12-

 

 

I     OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

 

Ovim zakonom uređuje se organizacija, nadležnost i funkcionisanje osnovnih sudova, okružnih sudova, okružnih privrednih sudova, Višeg privrednog suda i Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljem tekstu: Vrhovni sud).

 

Član 2.

 

Sudsku vlast u Republici Srpskoj vrše sudovi koji su samostalni i nezavisni u okviru djelokruga i nadležnosti određene zakonom.

 

Član 3.

 

(1) Sudovi su samostalni i nezavisni od zakonodavne i izvršne vlasti i zabranjen je svaki oblik uticaja na donošenje sudskih odluka.

(2) Sudovi u svom radu postupaju nepristrasno i odluke donose u razumnom roku.

(3) Niko ne smije uticati na nezavisnost i nepristrasnost sudije pri odlučivanju u predmetima koji su mu dodijeljeni.

 

Član 4.

 

Svako u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini dužan je da poštuje pravosnažnu i izvršnu sudsku odluku.

 

Član 5.

 

Sudovi se osnivaju i ukidaju zakonom.

 

Član 6.

 

Sudovi štite prava i slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom.

Član 7.

 

Sudsku odluku može preispitivati samo nadležni sud povodom pravnih lijekova u postupku propisanim Ustavom i zakonom.

 

Član 8.

 

Odluke sudova Republike Srpske su obavezujuće i izvršne na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

 

Član 9.

 

(1) Rad sudova je javan, ukoliko nije drugačije određeno zakonom.

(2) Javnost rada suda obezbjeđuje se javnim raspravljanjem pred sudovima, objavljivanjem sastava suda, davanjem obavještenja javnosti u toku sudskog postupka, pod uslovima predviđenim zakonom.

(3) Javnost rada se ostvaruje i objavljivanjem sudskih odluka i drugih informacija od interesa za javnost, uz prethodno uklanjanje ličnih podataka.

(4) Pravilnik o objavljivanju sudskih odluka donosi Ministarstvo pravde.

 

Član 10.

 

(1) Sudovi sude kao sudije pojedinci ili u vijećima sudija, odnosno vijećima sudija i sudija porotnika.

(2) Sastav vijeća određuje se posebnim zakonima.

 

Član 11.

 

(1) Službeni jezici koji se koriste u sudovima su jezik srpskog, jezik bošnjačkog i jezik hrvatskog naroda, a službena pisma su ćirilica i latinica.

(2) Sud vodi postupak i donosi odluke na jeziku kojim se služi sudija u postupku ili jeziku koji odredi predsjednik vijeća, s tim da će se stranci na njen zahtjev obezbijediti prevod na ročištu ili prevod odluke suda na jezik kojim se stranka služi u postupku, i to: u krivičnom postupku – na trošak suda, a u svim ostalim postupcima – na trošak stranke.

(3) Stranke mogu pismena da upućuju sudu na bilo kojem od službenih jezika.

 

Član 12.

 

(1) Sudije imaju službene legitimacije, koje izdaje Ministarstvo pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Pravilnik o izgledu i sadržaju službene legitimacije iz stava 1. ovog člana donosi ministar pravde (u daljem tekstu: ministar).

(3) Ministar će donijeti Pravilnik iz stava 2. ovog člana u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 13.

 

(1) Sudije u toku suđenja i prilikom javnog objavljivanja odluka nose togu.

(2) Visoki sudski i tužilački savjet propisuje izgled sudske toge, a nabavku i raspodjelu obezbjeđuje Ministarstvo.

 

Član 14.

 

(1) Sudije, stručni saradnici, viši stručni saradnici i radnici suda ne smiju ispoljavati bilo kakvu vjersku, političku, nacionalnu ili drugu pripadnost za vrijeme obavljanja službenih dužnosti.

(2) Oznake vjerske, političke, nacionalne ili druge pripadnosti ne smiju se isticati na sudskoj zgradi ili prostorijama suda.

 

Član 15.

 

Sudovi imaju pečat u skladu sa zakonom.

 

Član 16.

 

(1) Sudovi su dužni da međusobno sarađuju, kao i sa državnim organima i stranim sudovima.

(2) Sudovi u Bosni i Hercegovini pružaju međusobno pravnu pomoć u predmetima iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

(3) Državni organi i pravna lica koja vrše javna ovlaštenja dužni su da sudovima na njihov zahtjev blagovremeno dostave spise, isprave i druge podatke potrebne za vođenje sudskog postupka.

(4) Sudovi međunarodnu pravnu pomoć pružaju u skladu sa međunarodnim aktima ili po osnovu načela reciprociteta.

 

 

II     VRSTE, ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST SUDOVA

 

Član 17.

 

(1) Sudsku vlast u Republici Srpskoj vrše sudovi opšte i posebne nadležnosti.

(2) Sudovi opšte nadležnosti su osnovni sudovi, okružni sudovi i Vrhovni sud.

(3) Sudovi posebne nadležnosti su okružni privredni sudovi i Viši privredni sud.

 

Član 18.

 

Osnovni sudovi osnivaju se za područje jedne ili više opština.

 

Član 19.

 

Okružni sudovi osnivaju se za područje dva ili više osnovnih sudova.

 

 

 

Član 20.

 

Okružni privredni sudovi, kao prvostepeni, osnivaju se za područje koje pokrivaju okružni sudovi.

 

Član 21.

 

(1) Viši privredni sud, kao drugostepeni, osniva se za teritoriju Republike Srpske.

(2) Sjedište Višeg privrednog suda je u Banjoj Luci.

 

Član 22.

 

(1) Vrhovni sud je najviši sud u Republici Srpskoj.

(2) Sjedište Vrhovnog suda je u Banjoj Luci.

 

Član 23.

 

(1) Sudovi obavljaju poslove iz svoje nadležnosti u svom sjedištu.

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, radi efikasnosti, smanjenja troškova ili drugih opravdanih razloga, osnovni sudovi mogu poslove iz svoje nadležnosti da obavljaju i van sjedišta.

 

Član 24.

 

(1) Sud može odrediti da se održavaju sudski dani, radi vođenja postupaka ili obavljanja drugih poslova u mjestima koja se nalaze na području suda ili van sjedišta suda.

(2) Predsjednik suda donosi odluku o mjestu i vremenu održavanja sudskih dana.

(3) Mjesto i vrijeme održavanja sudskih dana objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i na oglasnoj tabli u zgradi u kojoj se održavaju sudski dani.

 

Član 25.

 

(1) Odjeljenje van sjedišta suda osniva se i ukida zakonom.

(2) Odjeljenje van sjedišta suda je trajno smješteno u mjestu koje se nalazi na području suda, a van njegovog sjedišta.

(3) U odjeljenju van sjedišta suda, sud, po pravilu, obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti za područje za koje je odjeljenje osnovano.

(4) Radom odjeljenja van sjedišta suda rukovodi predsjednik suda.

 

 

 

 

 

Član 26.

 

(1) Osnovni sudovi su:

 1. a) Osnovni sud u Banjoj Luci, za područje grada Banja Luka i opštine Laktaši,
 2. b) Osnovni sud u Bijeljini, za područje opština Bijeljina, Ugljevik i Lopare,
 3. v) Osnovni sud u Višegradu, za područje opština Višegrad, Rudo, Rogatica i Novo Goražde,
 4. g) Osnovni sud u Vlasenici, za područje opština Vlasenica, Šekovići, Han Pijesak i Milići,
 5. d) Osnovni sud u Gradišci, za područje opština Gradiška i Srbac,

đ) Osnovni sud u Derventi, za područje opština Derventa i Brod,

 1. e) Osnovni sud u Doboju, za područje opština Doboj i Petrovo,

ž) Osnovni sud u Zvorniku, za područje opština Zvornik i Osmaci,

 1. z) Osnovni sud u Kotor Varošu, za područje opština Kotor Varoš, Čelinac i Kneževo,
 2. i) Osnovni sud u Modriči, za područje opština Modriča, Vukosavlje, Šamac, Pelagićevo i Donji Žabar,
 3. j) Osnovi sud u Mrkonjić Gradu, za područje opština Mrkonjić Grad, Šipovo, Jezero, Istočni Drvar, Petrovac, Kupres i Ribnik,
 4. k) Osnovni sud u Novom Gradu, za područje opština Novi Grad, Kostajnica i Krupa na Uni,
 5. l) Osnovni sud u Prijedoru, za područje opština Prijedor, Oštra Luka i Kozarska Dubica,
 6. lj) Osnovni sud u Prnjavoru, za područje opštine Prnjavor,
 7. m) Osnovni sud u Sokocu, za područje opština Sokolac, Istočni Stari Grad, Pale, Istočno Novo Sarajevo,Istočna Ilidža i Trnovo,
 8. n) Osovni sud u Tesliću, za područje opštine Teslić,
 9. nj) Osnovni sud u Trebinju, za područje opština Trebinje, Ljubinje, Berkovići, Bileća, Istočni Mostar, Nevesinje i Gacko,
 10. o) Osnovni sud u Foči, za područje opština Foča, Kalinovik i Čajniče,
 11. p) Osnovni sud u Srebrenici, za područje opština Srebrenica i Bratunac,
 12. r) Osnovni sud u Loparama, za područje opštine Lopare,
 13. s) Osnovni sud u Srpcu, za područje opštine Srbac,
 14. t) Osnovni sud u Brodu, za područje opštine Brod,

ć) Osnovni sud u Šamcu, za područje opština Šamac, Pelagićevo i Donji Žabar,

 1. u) Osnovni sud u Kozarskoj Dubici, za područje opštine Kozarska Dubica,
 2. f) Osnovni sud u Nevesinju, za područje opštine Nevesinje, Gacko, Berkovići i Istočni Mostar,
 3. h) Osnovni sud u Rogatici, za područje opštine Rogatica,
 4. c) Osnovni sud u Laktašima, za područje opštine Laktaši i

č) Osnovni sud u Istočnom Novom Sarajevu, za područje opština Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo i Trnovo.

(2) U prekršajnim predmetima iz oblasti poreza i carina mjesno su nadležna prekršajna odjeljenja osnovnih sudova u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Sokocu.

 

Član 27.

 

Odjeljenja osnovnih sudova van sjedišta suda su:

 1. a) Osnovni sud u Bijeljini ima odjeljenje van sjedišta suda u Loparama za područje opštine Lopare,
 2. b) Osnovni sud u Višegradu ima odjeljenje van sjedišta suda u Rogatici za područje opštine Rogatica,
 3. v) Osnovni sud u Gradišci ima odjeljenje van sjedišta suda u Srpcu za područje opštine Srbac,
 4. g) Osnovni sud u Derventi ima odjeljenje van sjedišta suda u Brodu za područje opštine Brod,
 5. d) Osnovni sud u Modriči ima odjeljenje van sjedišta suda u Šamcu za područje opština Šamac, Pelagićevo i Donji Žabar,

đ) Osnovni sud u Prijedoru ima odjeljenje van sjedišta suda u Kozarskoj Dubici za područje opštine Kozarska Dubica,

 1. e) Osnovni sud u Sokocu ima odjeljenje van sjedišta suda u Istočnom Novom Sarajevu za područje opština Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo i u Palama za područje opština Pale i Istočni Stari Grad,

ž) Osnovni sud u Trebinju ima odjeljenje van sjedišta suda u Nevesinju za područje opština Nevesinje, Gacko i Istočni Mostar.

 

Član 28.

 

Okružni sudovi su:

 1. a) Okružni sud u Banjoj Luci, za područje osnovnih sudova u Banjoj Luci, Gradišci, Kotor Varošu, Prijedoru, Prnjavoru, Novom Gradu, Mrkonjić Gradu, a za osnovne sudove u Laktašima, Srpcu i Kozarskoj Dubici pod uslovima iz člana 99. ovog zakona,
 2. b) Okružni sud u Bijeljini, za područje osnovnih sudova u Bijeljini, Zvorniku, Srebrenici, a za Osnovni sud u Loparama, pod uslovima iz člana 99. ovog zakona,
 3. v) Okružni sud u Doboju, za područje osnovnih sudova u Doboju, Derventi, Modriči, Tesliću, a za osnovne sudove u Brodu i Šamcu pod uslovima iz člana 99. ovog zakona,
 4. g) Okružni sud u Trebinju, za područje osnovnih sudova u Trebinju i Foči, a za Osnovni sud u Nevesinju pod uslovima iz člana 99. ovog zakona, i
 5. d) Okružni sud u Istočnom Sarajevu, za područje osnovnih sudova u Sokocu, Višegradu i Vlasenici, a za Osnovni sud u Rogatici i Osnovni sud u Istočnom Novom Sarajevu, pod uslovima iz člana 99. ovog zakona.

 

 

 

 

Član 29.

 

Okružni privredni sudovi su:

 1. a) Okružni privredni sud u Banjoj Luci, za područje koje pokriva Okružni sud u Banjoj Luci,
 2. b) Okružni privredni sud u Bijeljini, za područje koje pokriva Okružni sud u Bijeljini,
 3. v) Okružni privredni sud u Doboju, za područje koje pokriva Okružni sud u Doboju,
 4. g) Okružni privredni sud u Trebinju, za područje koje pokriva Okružni sud u Trebinju i
 5. d) Okružni sud u Istočnom Sarajevu, za područje koje pokriva Okružni sud u Istočnom Sarajevu.

 

 

 1. Stvarna nadležnost

 

Član 30.

 

Osnovni sud nadležan je da u prvom stepenu sudi:

 1. a) u krivičnim predmetima:

1) za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna – novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,

2) za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda,

3) za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud,

4) za bilo koji krivični postupak protiv maloljetnika,

5) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,

6) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom previđeno,

7) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke,

8) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom,

 1. b) u građanskim predmetima:

1) u svim građanskim sporovima,

2) u vanparničnom postupku,

 1. v) u prekršajnim predmetima:

1) u svim prekršajnim predmetima,

2) o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka,

 1. g) u drugim predmetima:

1) da sprovodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno,

2) da određuje mjere obezbjeđenja, ako zakonom nije drugačije određeno,

3) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno,

4) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini,

5) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši okružni sud,

6) da vrši poslove upisa registracije udruženja građana i

7) da vrši druge poslove određene zakonom.

 

Član 31.

 

(1) Okružni sud nadležan je da u prvom stepenu sudi:

 1. a) za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna veća od deset godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
 2. b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom,
 3. v) da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove,
 4. g) da odlučuje u svim upravnim sporovima i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđena konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita.

(2) Okružni sud u drugom stepenu odlučuje o:

 1. a) žalbama protiv odluka osnovnih sudova,
 2. b) drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

(3) Ostala nadležnost okružnog suda je da:

 1. a) rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom,
 2. b) odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području,
 3. v) odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke,
 4. g) postupa po mlobama za pomilovanje u skladu sa zakonom,
 5. d) rješava o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža,

đ) pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i

 1. e) vrši druge poslove određene zakonom.

 

Član 32.

 

U sastavu Okružnog suda u Banjoj Luci postoji posebno samostalno specijalizovano odjeljenje, sa stvarnom i mjesnom nadležnošću za teritoriju Republike Srpske za krivična djela propisana posebnim zakonom.

 

 

Član 33.

 

Okružni privredni sudovi u prvom stepenu odlučuju:

 1. a) u parničnim i vanparničnim sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa robe, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravno ili fizičko lice, koje u svojstvu samostalnog preduzetnika i u drugom svojstvu obavlja privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja,
 2. b) u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na unutrašnjim vodama, kao i u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika,
 3. v) u sporovima koji se odnose na avione, kao i u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika,
 4. g) u sporovima iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine,
 5. d) u sporovim nastalim povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum,

đ) u postupcima stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom sprovođenja postupka stečaja i likvidacije,

 1. e) u poslovima registracije pravnih lica ili samostalnih preduzetnika uređenih Zakonom o upisu poslovnih subjekata u sudski registar,

ž) o sprovođenju izvršnog postupka po pravosnažnim izvršnim sudskim odlukama privrednih sudova,

 1. z) o sprovođenju izvršnog postupka po vjerodostojnim ispravama u kojima su obje stranke u postupku pravna lica ili fizička lica koja u svojstvu samostalnog preduzetnika ili u drugom svojstvu obavljaju privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja i po izvršnim notarskim ispravama u kojima su obje stranke u postupku, pravna lica,
 2. i) o određivanju mjera obezbjeđenja,
 3. j) o pružanju pravne pomoći sudovima u Republici Srspkoj i Bosni i Hercegovini iz svoje nadležnosti,
 4. k) o obavljanju poslova međunarodne pravne pomoći iz svoje nadležnosti,
 5. l) o sporovima koji nastanu stranim ulaganjem i
 6. lj) o obavljanju i drugih poslova uređenih zakonom.

 

Član 34.

 

Viši privredni sud nadležan je da:

 1. a) odlučuje o žalbama protiv odluka okružnih privrednih sudova, a u prvom stepenu i o drugim stvarima određenim zakonom,
 2. b) odlučuje o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti okružnih privrednih sudova,
 3. v) utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primjene zakona iz nadležnosti okružnih privrednih sudova i
 4. g) obavlja druge poslove određene zakonom.

 

Član 35.

 

Vrhovni sud naležan je da:

 1. a) odlučuje o redovnim pravnim lijekovima protiv odluka okružnih sudova, ako je to zakonom određeno,
 2. b) odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima protiv pravosnažnih odluka sudova, kada je to zakonom određeno,
 3. v) odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća, ako zakonom nije drugačije određeno,
 4. g) zauzima načelne stavove radi usaglašavanja sudske prakse o pitanjima za koja ocijeni da su od značaja za jedinstvenu primjenu zakona u Republici Srpskoj:

1) o zauzimanju načelnih stavova Vrhovni sud odlučuje na opštoj sjednici,

 1. d) način rada opšte i proširene sjednice uređuje pravilnikom predsjednik Vrhovnog suda,

đ) rješava sukobe nadležnosti između sudova, ako zakonom nije drugačije određeno,

 1. e) odlučuje o prenošenju mjesne nadležnosti s jednog suda na drugi sud, kada je to određeno zakonom i

ž) razmatra aktuelna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudija, stručnih saradnika i viših stručnih saradnika i obavlja druge poslove određene zakonom.

 

 

III   USLOVI I MANDAT ZA VRŠENJE SUDIJSKE FUNKCIJE

 

Član 36.

 

Za sudiju može da bude imenovano lice koje ispunjava sljedeće opšte uslove:

 1. a) da je državljanin Bosne i Hercegovoine,
 2. b) da ispunjava opšte zdravstvene uslove da obavlja poslove sudije,
 3. v) da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom i
 4. g) da ima položen pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili u bivšoj SFRJ do 6. aprila 1992. godine ili u nekoj drugoj državi, pod uslovom da je uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu nostrifikovano u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

Član 37.

 

Za sudiju osnovnog suda može biti imenovano lice koje, osim uslova iz člana 36. ovog zakona, ima najmanje tri godine iskustva u radu na pravnim poslovima, nakon položenog pravosudnog ispita.

 

Član 38.

 

(1) Predsjednik osnovnog suda imenuje se iz reda sudija tog suda, koji ima dokazane rukovodne i organizacione sposobnosti za rad u pravosuđu.

(2) Predsjednik suda imenuje se na mandat od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

 

Član 39.

 

Za sudiju okružnog suda može biti imenovano lice koje osim uslova iz člana 36. ovog zakona ima najmanje pet godina iskustva u radu na poslovima sudije, tužioca, advokata ili drugog relevantnog pravnog iskustva, nakon položenog pravosudnog ispita.

 

Član 40.

 

(1) Predsjednik okružnog suda imenuje se iz reda sudija tog suda, koji ima dokazane rukovodne i organizacione sposobnosti za rad u pravosuđu.

(2) Predsjednik suda imenuje se na mandat od šest godina i može biti ponovo imenovan.

 

Član 41.

 

Za sudiju okružnog privrednog suda može biti imenovano lice koje osim uslova iz člana 36. ovog zakona ima najmanje pet godina iskustva na poslovima sudije, tužioca, advokata ili drugog relevantnog pravnog iskustva, nakon položenog pravosudnog ispita.

Član 42.

 

(1) Predsjednik okružnog privrednog suda imenuje se iz reda sudija tog suda koji ima dokazane rukovodne i organizacione sposobnosti za rad u pravosuđu.

(2) Predsjednik suda imenuje se na mandat od šest godina i može biti ponovo imenovan.

 

Član 43.

 

Za sudiju Višeg privrednog suda može biti imenovano lice koje, osim uslova iz člana 36. ovog zakona, ima najmanje šest godina iskustva na poslovima sudije, tužioca, advokata ili drugog relevantnog pravnog iskustva, nakon položenog pravosudnog ispita.

 

Član 44.

 

(1) Predsjednik Višeg privrednog suda imenuje se iz reda sudija tog suda koji ima dokazane rukovodne i organizacione sposobnosti za rad u pravosuđu.

(2) Predsjednik suda imenuje se na mandat od šest godina i može biti ponovo imenovan.

 

Član 45.

 

Za sudiju Vrhovnog suda može biti imenovano lice koje, osim uslova iz člana 36. ovog zakona, ima najmanje osam godina iskustva u radu na poslovima sudije, tužioca, advokata ili drugog relevantnog pravnog iskustva, nakon položenog pravosudnog ispita.

 

Član 46.

 

(1) Predsjednik Vrhovnog suda bira se iz reda sudija tog suda koji posjeduje dokazane rukovodne i organizacione sposobnosti za rad u pravosuđu.

(2) Predsjednik se imenuje na mandat od šest godina i može biti ponovo imenovan.

 

Član 47.

 

(1) Sudije se imenuju na mandat, koji nije ograničen, a mandat im može prestati:

 1. a) smrću,
 2. b) na lični zahtjev,
 3. v) kad navrše starosnu dob propisanu za obavezan odlazak u penziju,
 4. g) kad budu razriješeni dužnosti iz razloga koji su utvrđeni zakonom.

(2) Starosna dob za obavezan odlazak u penziju za sve sudije je 70 godina života.

 

 

IV UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA SUDOVA

 

 

Član 48.

 

(1) Sud ima predsjednika suda.

(2) Predsjednik suda obavlja poslove sudske uprave u skladu sa zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju.

(3) Predsjednik suda odgovoran je za rukovođenje cjelokupnim sudom i sudskom upravom.

(4) Predsjednik predstavlja sud pred drugim organima i organizacijama.

(5) Predsjednik suda može pojedine svoje nadležnosti da prenese na sudije tog suda ili sekretara suda.

(6) U slučaju spriječenosti, predsjednik suda će odrediti sudiju koji će ga mijenjati u njegovom odsustvu.

(7) Ukoliko predsjednik suda iz bilo kojih razloga prestane da obavlja dužnost predsjednika suda, iz reda sudija tog suda, imenuje se vršilac dužnosti predsjednika suda, do izbora predsjednika suda, u skladu sa zakonom.

 

Član 49.

 

(1) Sudovi koji imaju najmanje sedam sudija, uključujući i predsjednika suda, imaju sekretara suda.

(2) Sudovi koji imaju manje od sedam sudija mogu da imaju sekretara suda, uz pribaljenu saglasnost ministra.

(3) Za sekretara suda može biti imenovan diplomirani pravnik koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i odgovarajuće iskustvo na organizacionim poslovima.

 

Član 50.

 

Sekretara suda, u skladu sa postupkom utvrđenim zakonom, imenuje predsjednik suda na neodređeno vrijeme, po prethodno sprovedenom javnom konkursu.

 

Član 51.

 

(1) Sekretar suda pomaže predsjedniku suda u obavljanju poslova sudske uprave, a po ovlaštenju predsjednika pokreće i sprovodi postupke zbog lakše povrede službene dužnosti radnika i može uvijek dati inicijativu predsjedniku suda za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede radne dužnosti.

(2) Sekretar suda odgovoran je za pravilno i blagovremeno obavljanje administrativnih, tehničkih i finansijskih poslova u sudu i obavlja poslove koji su u vezi sa odnosima sa javnošću.

(3) U obavljanju svojih dužnosti sekretar je odgovoran predsjedniku suda.

 

Član 52.

 

U sudovima koji nemaju sekretara suda, predsjednik suda sam vrši poslove sekretara ili te poslove prenosi na drugog sudiju ili ovlaštenog radnika suda.

 

Član 53.

 

(1) Opštu sjednicu suda čine sve sudije tog suda.

(2) Opštu sjednicu saziva i njenim radom rukovodi predsjednik suda.

(3) Opšta sjednica saziva se kada je to predviđeno pravilima sudskog postupka.

(4) Za punovažnost odlučivanja na opštoj sjednici potrebno je prisustvo najmanje dvije trećine sudija, a odluke se donose većinom glasova.

 

Član 54.

 

(1) U sudovima se osnivaju sudska odjeljenja radi odlučivanja o stvarima iz iste pravne oblasti, kao što su:

 1. a) krivično,
 2. b) građansko,
 3. v) upravno,
 4. g) prekršajno
 5. d) vanparnično i

đ) druga odjeljenja za koja se ukaže potreba za osnivanjem, kada su za to ispunjeni uslovi predviđeni zakonom ili Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju.

(2) Odjeljenja imaju predsjednika odjeljenja, kojeg iz reda sudija tog suda imenuje predsjednik suda.

 

Član 55.

 

(1) Ministar, uz prethodnu saglasnost Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, donosi Pravilnik o unutrašnjem sudskom poslovanju.

(2) Predsjednik suda, uz saglasnost ministra, donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

 

 

V     PRAVOSUDNA UPRAVA

 

Član 56.

 

Ministarstvo u okviru sudske uprave ima sljedeće nadležnosti:

 1. a) izrada zakonskih tekstova i drugih propisa za ustanovljenje, nadležnost, sastav i postupak pred sudovima,
 2. b) vrši nadzor i prati primjenu ovog zakona i drugih propisa i podzakonskih akata koji se odnose na organizaciju i poslovanje suda,
 3. v) osiguranje materijalnih, finansijskih, prostornih i drugih uslova za rad sudova,
 4. g) prikupljanje statističkih i drugih podataka o radu sudova,
 5. d) nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem sudova,

đ) ispitivanje predstavki građana na rad sudova koji se odnose na rad sudova u poslovima sudske uprave,

 1. e) nadzor nad primjenom Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju,

ž) obuka zaposlenih u sudovima Republike Srpske, koji nisu obuhvaćeni obukom Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i

 1. z) drugi poslovi predviđeni ovim zakonom.

 

Član 57.

 

(1) U obavljanju poslova pravosudne uprave, koje se odnose na organizaciju, praćenje i način rada sudova, te osiguranje materijalnih, finansijskih i drugih uslova za rad suda, ministar može zahtijevati od predsjednika suda da akt koji nije u skladu sa zakonom ili podzakonskim aktom stavi van snage, a ukoliko predsjednik suda ne postupi po takvom zahtjevu, ministar će donijeti akt kojim će poništiti ili ukinuti takav akt, u skladu sa pravilima Zakona o opštem upravnom postupku.

(2) Akt ministra je konačan.

 

Član 58.

 

Nadzor nad pravilnim obavljanjem poslova pravosudne uprave u sudovima obavljaju inspektori Ministarstva, a računovodstvene poslove ovlašteni radnici iz finansijske oblasti.

 

Član 59.

 

(1) Sudovi su dužni da dostave Ministarstvu sve tražene podatke koji su potrebni za vršenje nadležnosti iz čl. 56. i 57. ovog zakona.

(2) Sudovi podnose šestomjesečni izvještaj do 15. jula tekuće godine, a godišnji izvještaj o radu do 31. januara naredne godine, za prethodnu godinu.

(3) Izvještaji iz stava 2. ovog člana dostavljaju se Ministarstvu i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.

 

Član 60.

 

(1) Pritužbe koje su fizička ili pravna lica uputila protiv sudija, Ministarstvo će po prijemu, bez odgađanja, proslijediti Visokom sudskom i tužilačkom savjetu na dalje postupanje.

(2) Kopija pritužbe dostavlja se predsjedniku suda, a ako se pritužba odnosi na predsjednika suda, pritužba se dostavlja predsjedniku neposredno višeg suda.

(3) Pritužbe koje se odnose na poslovanje sudske uprave dostavljaju se predsjedniku suda.

 

Član 61.

 

Ministarstvo vrši svoje dužnosti u skladu sa ovim zakonom i ne smije na bilo koji način uticati na rad sudova.

 

Član 62.

 

Ministarstvo vodi evidenciju sudija i stručnih saradnika, koja sadrži sljedeće podatke:

 1. a) lične podatke i
 2. b) podatke o imenovanju i razrješenju.

 

Član 63.

 

(1) Ministarstvo pravde sarađuje sa Visoki sudskim i tužilačkim savjetom u njegovoj ulozi koordinacije korištenja informacione tehnologije u sudovima, uključujući sve sisteme za praćenje predmeta.

(2) Sud može da uvede automatizovani sistem praćenja ili registracije predmeta ili drugi sistem upravljanja predmetima, uključujući sisteme sigurnosne pohrane i čuvanja podataka, samo uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

 

 

VI   DODATNE SUDIJE I SUDIJE POROTNICI

 

Član 64.

 

(1) U sudu koji ima veći broj zaostalih neriješenih predmeta ili zbog dužeg odsustva sudije mogu se imenovati dodatne sudije, na način i po postupku utvrđenim zakonom.

(2) Ako predsjednik suda smatra da su sudu neophodne dodatne sudije, posredstvom Ministarstva podnijeće Visokom sudskom i tužilačkom savjetu zahtjev za imenovanje dodatnih sudija.

(3) Konkurs za popunu dodatnih sudija može biti raspisan tek po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva, da su obezbjeđena materijalna sredstva za dodatnog sudiju.

 

Član 65.

 

(1) Predsjednik osnovnog i okružnog suda, nakon pribavljenog mišljenja Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, utvrđuje broj sudija porotnika potrebnih za rad tog suda.

(2) Predsjednik osnovnog i okružnog suda objavljuje konkurs za sudije porotnike oglašavanjem na oglasnoj tabli suda i najmanje u jednim dnevnim novinama. Predsjednik suda po svojoj ocjeni bira najbolje kandidate za sudije porotnike između kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene zakonom i dostavlja listu kandidata Visokom sudskom i tužilačkom savjetu na imenovanje.

 

Član 66.

 

Sud vodi evidenciju za svakog sudiju i sudiju porotnika, u kojoj su sadržani lični podaci i podaci o stručnoj spremi i iskustvu sudije, kao i ostali podaci. Sudija, odnosno sudija porotnik ima pravo uvida u svoj dosije i pravo da traži ispravku pogrešnih podataka.

 

Član 67.

 

(1) Rezultati rada sudija ocjenjuju se najmanje jednom u tri godine, u skladu sa kriterijumima koje utvrdi Visoki sudski i tužilački savjet.

(2) Novoizabrane sudije ocjenjuju se jednom godišnje za prve tri godine mandata, a po isteku tog roka, u periodu iz stava 1. ovog člana.

(3) Ocjenjivanje rezultata rada sudija vrši predsjednik suda, a rezultate rada predsjednika suda ocjenjuje predsjednik neposredno višeg suda, a predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske ocjenjuje Visoki sudski i tužilački savjet.

 

 

VII RADNICI SUDA

 

Član 68.

 

(1) Ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, utvrđuje kriterijume za određivanje ukupnog broja radnika u sudovima.

(2) Radnici suda su, u smislu ovog zakona, sva zaposlena lica osim sudija.

(3) Broj radnika, njihova stručna sprema i drugi uslovi za zapošljavanje u svakom sudu posebno se utvrđuju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

 

Član 69.

 

(1) U osnovni sud i okružni privredni sud, za stručnog saradnika može se imenovati lice koje je diplomirani pravnik i ima položen pravosudni ispit.

(2) U okružni sud i Viši privredni sud, za višeg stručnog saradnika može biti imenovan diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i iskustvom na radu na pravnim poslovima sa najmanje tri godine.

(3) U Vrhovni sud, za višeg stručnog saradnika može biti imenovan diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i iskustvom na radu na pravnim poslovima sa najmanje pet godina.

 

Član 70.

 

(1) Stručne saradnike i više stručne saradnike po okončanju postupka javne konkurencije imenuje predsjednik suda na neodređeno vrijeme.

(2) Ministar utvrđuje kriterijume za određivanje broja stručnih saradnika i viših stručnih saradnika.

 

Član 71.

 

(1) Stručni saradnik može, po ovlaštenju i pod neposrednim nadzorom sudije, sprovoditi određene radnje u sudskom postupku.

(2) Nakon sprovedenih radnji iz stava 1. ovog člana, stručni saradnik izrađuje i dostavlja sudiji nacrt sudske odluke.

(3) Radnje iz stava 1. ovog člana mogu se sprovoditi u sljedećim postupcima:

 1. a) u parničnom postupku u sporovima male vrijednosti u kojima je predmet spora novčano potraživanje ili naknada štete,
 2. b) u izvršnom postupku,
 3. v) u vanparničnom postupku, osim postupka oduzimanja poslovne sposobnosti, razvrgnuća suvlasničke zajednice i uređenja međa,
 4. g) u ostavinskom postupku i
 5. d) u prekršajnom postupku.

(4) Viši stručni saradnik pomaže sudiji u njegovom radu, izrađuje nacrte sudskih odluka, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, izrađuje nacrte pravnih shvatanja, te obavlja samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije i druge stručne poslove.

 

Član 72.

 

Edukacija stručnih saradnika i viših stručnih saradnika vrši se u skladu sa programom edukacije koju utvrđuje Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.

 

Član 73.

 

(1) Za sudijskog pripravnika može biti primljen diplomirani pravnik, najduže na period do dvije godine.

(2) Izbor sudijskog pripravnika obavlja se na osnovu javnog konkursa koji objavljuje predsjednik suda.

(3) Edukacija sudijskih pripravnika odvija se u skladu sa programom početne obuke, koju utvrđuje Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.

 

Član 74.

 

(1) Sudovi mogu primati pripravnike – volontere. Odredbe ovog zakona koje se odnose na sudijske pripravnike, primjenjuju se na pripravnike – volontere.

(2) Pripravnicima – volonterima za vrijeme obavljanja prakse ne pripada naknada za rad, niti druga prava, osim prava na zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nesreće na poslu.

 

Član 75.

 

(1) Određene administrativne poslove predsjednik suda može povjeriti administrativnim radnicima suda, ako ovim zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano.

(2) Predsjednik suda donosi rješenje o povjerenim poslovima iz stava 1. ovog člana kojim daje ovlaštenje za samostalno obavljanje sljedećih aktivnosti:

 1. a) ovjeravanje potpisa,
 2. b) obavještavanje na osnovu podataka iz sudskog registra,
 3. v) izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima sud vodi službenu evidenciju,
 4. g) primati na zapisnik ili u obliku službene zabilješke kratka obavještenja stranaka i drugih zainteresovanih lica o promjeni adrese ili boravišta, ili o datumu prijema sudske odluke kada dostavnica nije vraćena sudu ili je vraćena sudu ali datum izvršenja dostave nije naznačen na dostavnici,
 5. d) preduzimanje odgovarajuće mjere za naplatu novčanih kazni i troškova postupka i

đ) obavljanje drugih poslova i zadataka koje im dodijeli predsjednik suda ili sekretar suda.

 

Član 76.

 

Propisi o radnim odnosima zaposlenih u organima uprave primjenjuju se na radnike suda ako zakonom nije drugačije određeno.

 

Član 77.

 

Radnici suda primaju se u radni odnos nakon sprovedenog javnog konkursa uz obavezni probni rad od tri mjeseca.

 

Član 78.

 

Za radnike suda vodi se evidencija, u kojoj su sadržani lični podaci, podaci o stručnoj spremi i iskustvu, i ostali podaci. Svi radnici suda čiji se podaci čuvaju u evidenciji imaju pravo uvida u svoj dosije i pravo da traže ispravku pogrešnih podataka.

 

Član 79.

 

(1) Rezultati rada radnika suda ocjenjuju se jednom godišnje.

(2) Predsjednik suda ocjenjuje rezultate rada: sekretara suda, stručnih saradnika, sudijskih pripravnika, rukovodilaca organizacionih jedinica i IKT referenata.

(3) Sekretar suda ocjenjuje rezultate i ostalih radnika uz pribavljeno mišljenje rukovodioca koji je neposredno nadređen radniku koji se ocjenjuje.

 

Član 80.

 

Radnici suda odgovorni su za povredu radne dužnosti i protiv njih može da se vodi disciplinski postupak, u skladu sa zakonom i Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika zaposlenih u republičkim organima uprave Republike Srpske.

 

 

VIII    SUDSKI TUMAČI I VJEŠTACI

 

Član 81.

 

(1) Ministar donosi rješenje o postavljenju sudskog tumača.

(2) Sudovi koriste usluge stalnih sudskih tumača, osim u slučajevima kada nema sudskih tumača za određeni jezik. Prava i dužnosti stalnih sudskih tumača regulisaće se posebnim propisima.

(3) U slučaju kada nema sudskih tumača za određeni jezik, sud može da uzme za tumača lice koje tečno govori jezik za koji je potreban prevod.

(4) Sud je dužan da upozori tumača iz stava 3. ovog člana da ima pravo i dužnosti koje su predviđene za  sudskog tumača, u skladu sa važećim propisima.

 

Član 82.

 

(1) Sudski tumači prevode na zahtjev suda izvorni ili pisani tekst sa stranog jezika na jedan od službenih jezika koji su u upotrebi u Republici Srpskoj.

(2) Ministar imenuje sudskog tumača u skladu sa Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima.

 

Član 83.

 

Prava i dužnosti stalnih sudskih tumača uređuju se posebnim propisom.

 

Član 84.

 

(1) Ministar u skladu sa zakonom imenuje i razrješava vještake.

(2) Poslove vještaka mogu da obavljaju fizička i pravna lica, koji ispunjavaju uslove utvrđene zakonom.

(3) Vještaci se imenuju na period od šest godina i mogu biti ponovo birani.

 

 

IX   OBAVEZE PREMA STRANKAMA I JAVNOSTI

 

Član 85.

 

Sudije, stručni saradnici, viši stručni saradnici i radnici suda dužni su da čuvaju kao službenu tajnu sve što u toku svog rada saznaju o učesnicima u postupku i o pravnim i činjeničnim okolnostima njihovog predmeta, te su dužni da ih čuvaju kao povjerljive podatke koji nisu dostupni javnosti.

 

Član 86.

 

(1) Sudije, stručni saradnici, viši stručni saradnici i radnici suda dužni su da čuvaju službenu i poslovnu tajnu, bez obzira na način na koji su je doznali. Pod službenom i poslovnom tajnom podrazumijevaju se naročito:

 1. a) svi podaci koji su kao službena, odnosno poslovna tajna određeni zakonom ili drugim propisom,
 2. b) svi podaci koji su kao službena, odnosno poslovna tajna određeni opštim aktima državnih organa, pravnih lica i drugih institucija,
 3. v) podaci i isprave koji su posebno određeni kao službena, odnosno poslovna tajna od državnih organa, pravnih lica i drugih institucija i
 4. g) podaci i isprave koje je kao službenu, odnosno poslovnu tajnu odredio predsjednik suda ili ovlašteni radnik suda.

(2) Obaveza čuvanja službene, odnosno poslovne tajne traje i nakon prestanka rada u sudu.

(3) Predsjednik suda može sudiju, stručnog saradnika, višeg stručnog saradnika, odnosno zaposlenog u sudu, osloboditi obaveze čuvanja službene, odnosno poslovne tajne, ako u pojedinom slučaju za to postoje opravdani razlozi.

 

Član 87.

 

Radi postupanja po hitnim predmetima van radnog vremena, određuju se u sudu dežurne sudije i radnici.

 

Član 88.

 

Javnost i stranke u postupku imaju pravo pristupa sudskim spisima, u skladu sa zakonom, osim ako za pojedine podatke iz sudskog upisnika zakonom nije drugačije određeno.

 

Član 89.

 

Republika Srpska odgovara za štetu koju u vršenju službe učine radnici suda fizičkim ili pravnim licima svojim nezakonitim ili nepravilnim radom.

 

Član 90.

 

(1) Predsjednik suda dužan je da utvrdi postupak primanja pritužbi na rad suda, sudija, stručnih saradnika, viših stručnih saradnika i radnika suda, kao i postupak postupanja po tim pritužbama.

(2) Predsjednik suda postupa po pritužbama podnesenim protiv radnika suda, a pritužbe protiv sudija bez odgađanja dostavlja Visokom sudskom i tužilačkom savjetu.

 

 

 

Član 91.

 

Sudska policija Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o sudskoj policiji, obezbjeđuje sudije, druge radnike i građane, obezbjeđuje sudske zgrade, održava red u sudnici i drugim sudskim prostorijama za vrijeme i u toku suđenja i sprovodi sudske odluke.

 

X     FINANSIRANJE SUDOVA

Član 92.

 

Sredstva za rad sudova obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske.

 

Član 93.

 

(1) Prijedlog budžeta izrađuje sud u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske.

(2) Prijedlog budžeta dostavlja se Ministarstvu u zakonom utvrđenom roku.

(3) Prijedlog budžeta, usaglašen za sve sudove Republike Srpske, Ministarstvo dostavlja Visokom sudskom i tužilačkom savjetu radi davanja eventualnih sugestija.

 

Član 94.

 

(1) Sud može, u skladu sa zakonom, primati donacije u novcu, stvarima i uslugama, pod uslovom da njihovo prihvatanje ne ugrožava ili dovodi u sumnju nezavisnost i nepristrasnost suda.

(2) Za prijem svake donacije za sud, predsjednik suda mora da dobije odobrenje od Ministarstva.

 

 

HI   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 95.

 

Odredbe čl. 10, 65. i 66. ovog zakona koje se odnose na sudije porotnike primjenjuju se samo na postupke koji treba da se, u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 50/03, 111/04, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 55/09, 80/09, 88/09 i 92/09) i Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 58/03, 85/03, 74705, 63/07 i 49/09), sprovedu po ranije važećim propisima.

 

Član 96.

 

U krivičnim predmetima u kojima je stvarna nadležnost izmijenjena odredbama člana 27. stav 1. tačka 1. podtačka a) i člana 28. stav 1. tačka 1. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 111/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 58/09 i 116/09), postupak  se nastavlja pred nadležnim sudom prema ranije važećim propisima.

 

Član 97.

 

 • Stručni saradnici i viši stručni saradnici koji su izabrani po propisima koji su primjenjivani do donošenja ovog zakona, ostaju u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.
 • Predsjednik suda donosi rješenje o radnom odnosu na neodređeno vrijeme stručnim saradnicima i višim stručnim saradnicima iz stava 1. ovog člana.

 

Član 98.

 

U predmetima iz člana 33. stav 1. tačka z) ovog zakona sudovi će okončati postupak prema ranije važećim propisima.

 

Član 99.

 

(1) Osnovni sudovi iz člana 26. stav 1. t. r), s), t), ć), u), f), h),  c) i č) ovog zakona počeće sa radom kada se ispune materijalne i druge pretpostavke za rad ovih sudova.

(2) O ispunjenosti uslova za početak rada sudova iz stava 1. ovog člana Vlada donosi odluku na prijedlog ministra.

 

Član 100.

 

(1) Početkom rada osnovnog suda u Loparama prestaje sa radom odjeljenje iz člana 27. tačka b) ovog zakona i Osnovni sud u Bijeljini postaje mjesno nadležan za područje opština Bijeljina i Ugljevik, a osnovni sud u Loparama za područje opštine Lopare.

(2) Početkom rada osnovnog suda u Srpcu prestaje sa radom odjeljenje iz člana 27. tačka v) ovog zakona i Osnovni sud u Gradišci postaje mjesno nadležan za područje opštine Gradiška, a osnovni sud u Srpcu za područje opštine Srbac.

(3) Početkom rada osnovnog suda u Brodu prestaje sa radom odjeljenje iz člana 27. tačka g) ovog zakona i Osnovni sud u Derventi postaje mjesno nadležan za područje opštine Derventa, a osnovni sud u Brodu za područje opštine Brod.

(4) Početkom rada Osnovnog suda u Šamcu prestaje sa radom odjeljenje iz člana 27. tačka d) ovog zakona i Osnovni sud u Modriči postaje mjesno nadležan za područje opština Modriča i Vukosavlje, a osnovni sud u Šamcu za područje opština Šamac, Pelagićevo i Donji Žabar.

(5) Početkom rada Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici prestaje sa radom odjeljenje iz člana 27. tačka đ) ovog zakona i Osnovni sud u Prijedoru postaje mjesno nadležan za područje opština Prijedor i Oštra Luka, a osnovni sud u Kozarskoj Dubici za područje opštine Kozarska Dubica.

(6) Početkom rada Osnovnog suda u Nevesinju prestaje sa radom odjeljenje iz člana 27. tačka ž) ovog zakona i Osnovni sud u Trebinju postaje mjesno nadležan za područje opština Trebinje, Ljubinje i Bileća, a osnovni sud u Nevesinju za područje opština Nevesinje, Istočni Mostar, Berkovići i Gacko.

(7) Početkom rada Osnovnog suda u Rogatici prestaje sa radom odjeljenje iz člana 27. tačka b) ovog zakona i Osnovni sud u Višegradu postaje mjesno nadležan za područje opština Višegrad, Rudo i Novo Goražde, a osnovni sud u Rogatici za područje opštine Rogatica.

(8) Početkom rada osnovnog suda u Laktašima, osnovni sud u Banja Luci postaje mjesno nadležan za područje grada Banja Luka, a Osnovni sud u Laktašima za područje opštine Laktaši.

(9) Početkom rada Osnovnog suda u Istočnom Novom Sarajevu prestaje da radi Odjeljenje van sjedišta suda u Istočnom Novom Sarajevu iz člana 27. tačka e) ovog zakona i Osnovni sud u Sokocu postaje mjesno nadležan za područje opština Sokolac, Pale, Istočni Stari Grad, a Osnovni sud u Istočnom Novom Sarajevu za područje opština Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo i Trnovo.

 

Član 101.

 

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 111/04, 109/05, 37/06, 17/08, 119/08, 58/09 i 116/09).

 

Član 102.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

 

 

Broj: 01-2004/11                                                                             PREDSJEDNIK

Datum: 15. decembar 2011. godine                                       NARODNE SKUPŠTINE

 

Mr Igor Radojičić

 

Leave a Reply